หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย พินิจโรงเรียนวัดท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ บางศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
3. นายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. นางสาวสายใจ สิงห์หะโรงเรียนบ้านชมพูกรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา มาลัยโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายบัญชา บุญธรรมโรงเรียนวัดปลวกง่ามกรรมการ
3. นางธรรมศักดิ์ รินทะโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะกรรมการ
4. นายชัยภัทร ขันตีโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
5. นางวลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางวรวิทย์ มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านถ้ำพริกประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวธนพร ศรีษะเกตุสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
4. นายประสบชัย อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
5. นางเนตรนภา จันทรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียนสพป.ตาก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีบัวจับโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
4. นางสาวดรุณ มินาคูณโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
5. นางสาวมัทนียา กันมาโรงเรียนบ้านพุกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ทองยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเยาวเรช พรมใจสาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นายเกื้อกูล หนูภาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นายมนตรี สีบุญพนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย บุญอ่องโรงเรียนวัดจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังออกรรมการ
4. นางสาวโชติกา พรหมเทศโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวกรรมการ
5. นายนพชัย สิทธิโรงเรียนแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นายีวีระ ชาติบุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมกรรมการ
4. นางสาวปรียาวดี บัวแก้วโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร12กรรมการ
5. นางผ่องฉวี จิตศรัณยูกุลโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจุฑามาศ หาแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสุดจดี อ่อนสีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
3. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
5. นางสาววาสนา สาเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79ประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพร ราชรองเมืองโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นางจันทรา น้อยเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นายเอนก บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
5. นางมานิตา อุชชินโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัญญาภัทร์ อัยราสพป.อุทัยธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นายไพรัจ โรจนาโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา คุ้มพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสายโรงเรียนวัดเนินมะคึกประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายรังสิต กรรพุมโรงเรียนบ้านโปร่งว่ากรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกัมพล อยู่หลายวังตาดราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายสาคร บำรุงศรีโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นายเสกสม วรรณาโรงเรียนบ้านยาวีห้วยโปร่งกรรมการ
4. นางสมพร ทะสุใจโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
5. นายประสงค์ เอกอนันตไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แก้วมาลากุลโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงห์ประธานกรรมการ
2. นายชนากาณต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
4. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทร์ทราทิตย์"กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกระทือประธานกรรมการ
2. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
3. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกระท้าวกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ฉัตรบุผาโรงเรียนบ้านยางราดกรรมการ
5. นายสันติสุข พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ทัศพรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ไพศาลรัตนาโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นายปิยะศักดิ์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
4. นายภักดี กันนะสมบัติโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช อุ่นเมืองโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงนาคโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
5. นายอาคม มีแสนโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางบระกำประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
3. นางพัชรี วิมุขมนต์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางณัฐวรรณ ปราคำโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ชัยพันธุ์โรงเรียนบ้านตระแบกงามกรรมการ
3. นางพรนิภา ยอดวันโรงเรียนชุมชน15บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
5. นายบำรุง ทารัตน์โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เชษฐ์ พลแก้วโรงเรียนบ้านลาดไผ่กรรมการ
3. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิมล ชาวหินฟ้าโรงเรียนบ้านพลายชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นายอำนาจ ฟองเพ็ชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
5. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวีรัสมิ์ วิมุขมนต์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
4. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
5. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจักรกฤช แก้วสุขศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นอนงค์ พรมชาติโรงเรียนวัดแดนกรรมการ
3. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลาดกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายนุสนธ์ สวนใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จวนอาจศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นายอมร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังไม้ตอกกรรมการ
4. นายอโศก เหล็กสิงห์โรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายสงบ ธารีธารข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ โมมีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
5. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนบ้านวัดตาปะขาวหายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายสงบ ธารีธารข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนบ้านวัดตาปะขาวหายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายพนม ยอดนวลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
5. นายธีระชัย แสงม่วงยางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านทับเบิกกรรมการ
3. นายพนม ยอดนวลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
5. นายธีระชัย แสงม่วงยางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิษณุพล ศรีทับทิมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน เทียมศรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ อุดมแก้วโรงเรียนจันทีสถิตวิทยากรรมการ
3. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุมเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุชิน เทียนศรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ รอดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข่อยสองนางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
4. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนสภาพรโรงเรียนบ้านศลาลายกรรมการ
5. นายสุนทร อินทร์คงโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิษณุพล ศรีทับทิมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
3. นายประครอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
4. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)/สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นายอภิชาติ รอดสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข่อยสองนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทรัพย์สินโรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข ทองทับโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
5. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทรัพย์สินโรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)ประธานกรรมการ
2. นายอัมพล กฤตฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
5. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ ทองเขียวผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากหล็กวิทยากรรมการ
3. นายกีรติ สถิติโรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)กรรมการ
4. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอารดา ประดับวงศ์โรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
3. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากหล็กวิทยากรรมการ
4. นายกีรติ สถิติโรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)กรรมการ
5. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดศรีเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุทน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสำเนาว์ หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
3. นางศิณีนาถ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินพะยอมกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดบ้านพังน้อยกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสำเนาว์ หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธัชพล โพธิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองประธานกรรมการ
2. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านนายาวกรรมการ
3. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯกรรมการ
5. นางกัญจุทา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธัชพล โพธิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองประธานกรรมการ
2. นายพลัฎฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางกัญจุทา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ประธานกรรมการ
2. นายสันติ คำรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจำลอง ประไพสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน ๓ บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นายจำลอง ประไพรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงรายกรรมการ
4. นายนันทชัย พวงทาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนหนองจังกรรมการ
3. นางปาริฉัตร ตันตระเสถียรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางบุญรวม สุขสำราญโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายจริวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุลโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการ
3. นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นางปาริฉัตร ตันตระเสถียรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์(วันครู ๒๕๐๔)ประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดิรยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
4. นายเวธัส เกตุสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยปลาคลดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แจ้งไข่โรงเรียนไดปลาลึก"ประชาสุสรณ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกลอยกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกระท้าวกรรมการ
4. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นายสมมาตร พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน ๑๒ ท่าตาลกรรมการ
3. นายวันชัย อิ่มคำโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพงศ์นรินทร์ อินดาโรงเรียนบ้านป่ากั้งประธานกรรมการ
2. นางปราณี วุฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
4. นายมนูญ จีระดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายจีรศักดิ์ ทองนิ่มโรงเรียนสายสมรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมพูกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ วงศ์ครุฑธ์โรงเรียนป่าเรไรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ทองแดงโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๑กรรมการ
3. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎ์ศรัทธาวิทยากรรมการ
4. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนมุจลินทารามกรรมการ
5. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดวังเป็ดประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นายนพพล น้อยพ่วงโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากลางอั้นกรรมการ
4. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ทองน้อยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
4. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมหวัง ขลิบปั้นโรงเรียนเนินมะขามงามประธานกรรมการ
2. นายวราเวทย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านนางั่วกรรมการ
3. นายจันทรา บุญรักษ์โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
4. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
5. นายสุภชัย สนามเจริญกุลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทวี หาแก้วศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุง กรรมการ
3. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ กรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทราประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
4. นายกำธร ชุติพันธ์กุลโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒิ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกระถินกรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายกำธร ชุติพนธ์กุลโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายถาาร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบำรุง แม้นอินทร์โรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายถาาร ศรีวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางภัคษณาพร มีบัณฑิตโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไผ่กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจรกรรมการ
5. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน ๑๑ วัดสกัดน้ำมันประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เจียรใจรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง เสามั้นโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสประธานกรรมการ
2. นางปัจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ มีคำโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันประธานกรรมการ
2. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นายกฤษณ์ เปี่ยมงามโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
5. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนต์นิโกลาสประธานกรรมการ
2. นายรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่างกรรมการ
3. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
4. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนประดาเจ็ดรังกรรมการ
5. นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดธรรม์ประธานกรรมการ
2. นายชจร ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นางพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
4. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน โชติอ้นโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
3. นายนภดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่ม)กรรมการ
4. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวทธิ์พันลึกกรรมการ
5. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านรองยุ้งข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านหนองนาดงกวางประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรีโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร อองกุลนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลีโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
4. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนหนองนาดงกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านหนองนาดงกวางประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายวิรัช พานซ้ายโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายศุภากร เม่นวังแดงโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. นางสุภัสสรา เกตุดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ ๓ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ปานเพ็ชรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางประธานกรรมการ
2. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนสะแกเครือกรรมการ
3. นายอภิชาติ คุปตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
4. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
5. นางสุภัสสรา เกตุดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ ๓ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
3. นางมยุรี พูลโห้โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเจนกวี ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
5. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประคองศิลป์ แตงเกิดบางระกำประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ พูลทองคณะมนุษย์ศาสตร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นางเกษมศรี รุณไชยบ้านเนินมะปรางกรรมการ
4. นางศิริพร ชัยมงคลวัดท่ามะเดื่อกรรมการ
5. นางจารุณี พฤกษ์เจริญป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
6. นางสาวนิภา เสือดีบ้านเนินสง่ากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์บ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประคองศิลป์ แตงเกิดบางระกำประธานกรรมการ
2. นางจารุณี พฤกษ์เจริญป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางเกษมศรี รุณไชยบ้านเนินมะปรางกรรมการ
4. นางสาวนิภา เสือดีบ้านเนินสง่ากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์บ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธันยนันท์ รุจินันทสิทธิ์คณะมนุษย์ศาสตร์ฯประธานกรรมการ
2. นางฟ้าลดา ปาละวงค์บ้านคุยม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองพิณพลราษฎร์กรรมการ
4. นางชนานาถ เศวตเศรนีวัดเสนาสน์กรรมการ
5. นางอรพิณ ศิวาดำรงค์บ้านเจดีย์โคะกรรมการ
6. นายสำรวย งามนิยมบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาสคณะครุศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางฟ้าลดา ปาละวงค์บ้านคุยม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองพิณพลราษฎร์กรรมการ
4. นางชนานาถ เศวตเศรนีวัดเสนาสน์กรรมการ
5. นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้าบ้านแม่กาษากรรมการ
6. นายสำรวย งามนิยมบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศศิภา ทวีสุขบ้านกร่าง(พระขาวฯ)ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา สังข์เงินวัดพันชาลีรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ทองวัฒน์วัดน้ำคบกรรมการ
4. นางสดใส สวนยศบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯกรรมการ
5. นายเศกสรร แสงจันดาวงศ์เมืองโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศศิภา ทวีสุขบ้านกร่าง(พระขาวฯ)ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา สังข์เงินวัดพันชาลีรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ทองวัฒน์วัดน้ำคบกรรมการ
4. นางสดใส สวนยศบ้านท่าวังผา ประชารัฐฯกรรมการ
5. นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมืองบ้านยาวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนวลพรรณ ชูศิริจ่าการบุญประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ พูลทองคณะมนุษย์ศาสตร์ฯรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร ศรีดีบ้านนาพรานกรรมการ
4. นางกนกกาณจน์ วิเศษคำบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายสมหมาย หวังทรัพย์บ้านบึงลาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนวลพรรณ ชูศิริจ่าการบุญประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ศรีดีบ้านนาพรานรองประธานกรรมการ
3. นางกนกกาณจน์ วิเศษคำบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายสมหมาย หวังทรัพย์บ้านบึงลาดกรรมการ
5. นายอินถา ศรีบุรินทร์บ้านทองทูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวพิชญาพร ประครองใจคณะนิเทศศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา โพธิหังคณะนิเทศศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ทองปลิวบ้านชาติตระการกรรมการ
4. นายสมพงษ์ จันทร์อักษรบ้านเนินมะปรางกรรมการ
5. นายเดชา ศรีสุขชุมชนวัดสกัดน้ำมันกรรมการ
6. นายสมชาย เขียนทองบ้านตึกกรรมการ
7. นายทองมี สัญญะบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายยรรยงวรกร ทองแย้มคณะนิเทศศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายดีตรง ชูประสิทธิ์อนุบาลวังทรายพูนรองประธานกรรมการ
3. นายประกายเพชร จันทวงษ์บ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
4. นายไพโรจน์ นุ้ยเน็นบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายณปภพ บันชาโตวัดโพธิญาน(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสามารถ กอนอยู่โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วัชรินทร์ นาคคงคำโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่พันตรีธีรพันธุ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
4. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
5. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
6. นางกมลลักษณ์ อิ้มอนงค์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
8. นายชุมพร จินตนาโรงเรียนบ้านบางยางพัฒนากรรมการ
9. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโท้กรรมการ
10. นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านลาดแคกรรมการ
11. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
12. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
13. นายสุบิน บัวแก้วโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
14. นายอนุกูล ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
15. นางสาวณัฐนันท์ งามนิลโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านน้ำดำประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายศรีทน ละม่อมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์พล ฟักเกตุโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางวนิดา พงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
6. นายระพิน เพชรดีโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
7. นายอลงกรณ์ ทองฟักโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
8. จ.ส.อ.วัชรินทร์ นาคคงคำโรงเรียนทับยายเชิยงวิทยากรรมการ
9. นายศิลาวุฒิ สุทธิรัตน์โรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
10. นายณัฏฐวี ง้าวแหลมโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
11. นางชนิดาพร คำมณีจันทร์โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูกรรมการ
12. นายธีระพันธ์ คงคอนโรงเรียนวัดวังแร่กรรมการ
13. นายอภิณัฐ นาเลาห์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
14. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
15. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
16. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
17. นายวิทูรย์ สารธิมาโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
18. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
19. นายชัชวาลย์ คำโสกเชือกโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
20. นายสุขวัฒน์ สุขทั่งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กอนอยู่โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
3. นายศรีทน ละม่อมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
4. นายสมบัติ มันตะสูตรโรงเรียนนิคมบางระกำ ๘กรรมการ
5. ว่าที่พันตรีธีรพันธ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
7. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
8. จ.ส.อ.วัชรินทร์ นาคคงคำโรงเรียนทับยายเชิยงวิทยากรรมการ
9. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
10. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
11. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยากรรมการ
12. นายสุทิน บัวมั่นโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
13. นายประสิทธิ เหมหาญโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
14. นายพินิจ ทองดีโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
15. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคมกรรมการ
16. นายชิดชนก กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
17. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
18. นายศิลาวุฒิ สุทธิรัตน์โรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
19. นายธีระพันธ์ คงดอนโรงเรียนวัดวังแร่กรรมการ
20. นายชัชวาลย์ คำโศกเชือกโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
21. นายระพิน เพชรดีโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
22. นายประสูตร พันโทโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
23. นายวิทูรย์ สารธิมาโรงเรียนบ้านร้องยุ่งข้าวกรรมการ
24. นายเฉลิม ราชอ่องโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
25. นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
26. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนกำแพงดินกรรมการ
27. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมภพ คัชมาตย์โรงเรียนจ่าการบุญประธานกรรมการ
2. นางกันต์สิริ กิ่งโก้โรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
3. นางสาวทรรศนีย์ บุญแจ้งโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัลลภ พุฒตาลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ประมาณโรงเรียนวัดอรัญญิกประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ พ้นภัยโรงเรียนวัดหาดใหญ่กรรมการ
4. นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางนลินี บุำรุงมาโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศ สพป.พะเยาประธานกรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม2กรรมการ
4. นายวิทูลย์ เชื้อจีนโรงเรียนบ้านม่วงหอมกรรมการ
5. นางสาวสุชาวิณี คลองตะเคียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
7. นายพนาวุฒิ ทองเชื้อโรงเรียนนิคมบางระกำ6กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์โรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นายอดุลย์ ยิ่งธนาทรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
4. นางสาวรัตนา บุณโยประการโรงเรียนวัดธงไทยรามกรรมการ
5. นางสาววรรธนา ทองมีโรงเรียนทุ่งมหาชัยกรรมการ
6. นางวิไล อหันตะโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
4. นายสมคิด ศรีธรศึกษานิเทศก์ สพป.มส.2กรรมการ
5. นายทวนชัย สว่างใจธรรมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
6. นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านแม่เทียบกรรมการ
7. นายคงเดช จันทร์ศรีงามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง อุดมศิริโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
3. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นายคำรณ เกิดทุ้ยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวกันตา กรีมสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต2กรรมการ
3. นายโยบ เทพดวงแก้วครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3กรรมการ
4. นายพิชัย สุขชัยโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
5. นางศศิมา อูปทองโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโยชน์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางสาวปณดา แจ้งโถงโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
6. นายชูศักดิ์ สงแจ้งโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ 5 สามัคคีกรรมการ
4. นายปวริศร ฉัตรศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภานุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ครู สพป.เชียงราย เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี นาคประสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
5. นายถวิล ต๊ะวันโรงเรียนวัดโคกสลุดกรรมการ
6. นายธานี ทองดีโรงเรียนวัดศึกษากุลบุตรกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภูมิ ชาญประเทศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวกันตินันทน์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุดโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการ
6. นางสาวอิสรีย์ หอมสิงห์ทองโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพิน วัฒนศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็กโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ร่มแก้วโรงเรียนเทศบาลเวียงลอประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือกรรมการ
4. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันตุ์โรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
6. นายสำเนา ยาสุดโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนหนุนเหนือกรรมการ
3. นายพิริยะ ตระกูลสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายสุทัศน์ เทียมกีรกุลโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
10. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
12. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
13. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
14. นายมโนชญ์ สุขสมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
15. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
16. นายประยุทธ ทิมทองวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
17. นายสมควร เทียมผลวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
18. นายสมยศ เพ็ญศรีสิริกุลวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
19. ดร.สุธี เสริมสุขวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
20. ดร.อำพล สีดาดีวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
21. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
10. นายกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
11. นายสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
12. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
13. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
14. นายมโนชญ์ สุขสมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
15. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
16. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายภูริลาภ ุจุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตดรุณี สพม.39กรรมการ
10. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตดรุณี สพม.39กรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
12. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
13. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
14. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
15. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
16. นายวิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตดรุณี สพม.39กรรมการ
10. นางกมล พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตดรุณี สพม.39กรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
12. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
13. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
14. นายมโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
15. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
16. นายจิโรจ ิจิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญใหม่ บุญมีครู โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นางสมคิด บุญมีครู โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายบุุญรอบ คงทันครู โรงเรียนชุมชน 18 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
5. นายเรณู อินทรีย์ครู โรงเรียนชุมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎฺกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสริ สันแดงครู โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิ่มครู โรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
3. นายชูชาติ ยืนยาวครู โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ บริวารครู โรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการ
5. สิบเอกบรรจง สิงโตเผือกครู โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุขใยครู โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ อรุณวรกิตติครู โรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมควร สถิตย์โกศลครู โรงเรียนบ้านโป่งหว้ากรรมการ
5. นางคำแหวน ลัทธกาญจน์ครู โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร จิระเดชประไพครู โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ ลิ้มตระกูลครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางวริศรา สงสำเภาครู โรงเรียนบ้านบางระหันกรรมการ
4. นางญาณินท์ งานวิชาครู โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
5. นายสมมาทร ยอดเกตุครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายก้าวพารักษ ชาวส้านครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนาวิน องค์ศิริมงคลครู โรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางเพ็ญสินี มั่นเขตวิทย์ครู โรงเรียนบางระกำกรรมการ
4. นางร่มเกล้า ประทิศครู โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางนภสิทธิ์ พิมพาครู โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวรัก อัมภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาทีประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ พุกเถื่อนครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ จันฤาไชยครู โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นางมนสิชา สิงหเสนีครู โรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
5. นายสุทธิรัตน์ ธารีธารครู โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจุลี บุมาลีครู โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางรำพึง ร่มส้มซ่าครู โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
3. นางจิรภา อิ้มทับครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นางประเสริฐ กำจายครู โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
5. นางสมพร แปลงวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางทิวา ลาอาภัยครู บ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายบุญสม เหล็กดีครู โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายประสงค์ แดงบุ้งครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน- วังทองประธานกรรมการ
2. นายธนโชติ พงษ์พานิชครู โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางภาสินี ปัญญาประชุมครู โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีครู โรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ศิริชุมชัยครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายชาญชัย สร้อยมุขครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
4. นายยอดธง คงปันนาครู โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
5. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชครู โรงเรียนวัดยางเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายโชค สุจริตจันทร์ครู โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางณวษร ลิ้มตระกูลครู โรงเรียนวัดบางสะพานฯกรรมการ
3. นางกมลพรรณ บางประยงค์ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
4. นางพิมพ์พจี ทนีย์วันครู โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ สังข์ต้องครู โรงเรียนวัดนาขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัดดาว พิทักษ์โสภณครู โรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พจี ทนีย์วันครู โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์กรรมการ
3. นางอรทัย ปานบุญครู โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
4. นายนพรัตน์ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรุณี แรมไธสงครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ครู โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ สุทธิอาจครูโรงเรียนชุมชนที่ ๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางอวยพร ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
4. นางนิษฐ์พัชก์ จันทร์เกษมครู โรงเรียนบ้านแม่เทินกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุจิณ แสงชนินทร์ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แช่มช้อยครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางสุภี เทอดนิธิครู โรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวสุปัญญา เทศทาบครู โรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางอัมพวรรณ วงค์ด้วงครู โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยุพา บุญล้อมครู โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ อะทะไชยครู โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนมพร อ่ำดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านป่ากรรมการ
4. นางนภัสสร ศิลประเสริฐครู โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นางมาลี แก้วป้องปกครู โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรวรรณ โรจน์เจริญชัยครู โรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ อะทะไชยครู โรงเรียนบ้านบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรา คงทิมครู โรงเรียนบ้านม่วงหอมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ บุญสินครู โรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ โยนิจครู โรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ สุระมาตย์ครู โรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางรุจิเรข ปรีชาวนาครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
5. นางณัฐนันท์ธร อินต๊ะขินโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุลครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์ครู โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
3. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
4. นางพิกุล เกษาพรครู โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสุพัตรา เทศคลังครู โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจงรักษ์ ปานแย้มโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.พิษณุโลก เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางลำพึง พรหมมาโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
4. นางณัฎฐา อุ่นแก้วโรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
5. นางรัชนก แสงขำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพนุช คงสัมมาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 3กรรมการ
3. นางภัทรินทร์ ปทุมชาติแสงขันโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
4. นางสมปอง ราษีโรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสุทธิลักษณ์ มีแหยมโรงเรียนบ้านวังพรม สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเหว่า จันทขาวโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาลี บวบมีโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
4. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววิลดา หอมจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอุไรพร ขันโสมโรงเรียนวัดบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลพรรณ ตามะศุนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ฮองกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา เลิศสินไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการ
4. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางวาสนา เพลัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา เลิศสินไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการ
4. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางวาสนา เพลัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา เลิศสินไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางปราณี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการ
4. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางวาสนา เพลัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศกศ.จังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯรองประธานกรรมการ
3. นายนิมิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1กรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลาประธานกรรมการ
2. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศกศ.จ.กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯรองประธานกรรมการ
3. นายมนิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1กรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯรองประธานกรรมการ
3. นายมนิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑กรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลาประธานกรรมการ
2. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์๋ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯกรรมการ
3. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุุศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลา่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
4. นางรติพร สุโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางร่มฉัตร กล้าหาญโรงเรียนบ้านบึงกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐรองประธานกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
4. นางณัฐพัชร์ สารบุญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศรันย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
4. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ก๋าเร็วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางร่มฉัตร เพชรหาญโรงเรียนบ้านบึงกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศกศ.กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางวัลลภา นุสิทธิ์โรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐรองประธานกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
4. นางณัฐพัชร์ สารบุญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศรันย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
4. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ก๋าเร็วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภจิตรา สุทธิโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิชชุตา เรืองแจ่มโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางทวีพร ช่วยเพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภจิตรา สุทธิโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิชชุตา เรืองแจ่มโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางทวีพร ช่วยเพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางชุติพร เหล็กคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนนาขุมคันกรรมการ
4. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางจิตรปฏิมา มังคละคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนนาขุมคันกรรมการ
4. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางจิตรปฏิมา มังคละคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ แก้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อินทรยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วันรักชาติโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เรื่องมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ แซ่โคว้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ แก้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อินทรยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วันรักชาติโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เรื่องมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ แซ่โคว้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชนกานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชนกานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีพร กะระกลโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ แม่งมาโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
4. นางดวงพร สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางวงเดือน พรมวิชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรีพร กะระกลโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ แม่งมาโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
4. นางดวงพร สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางวงเดือน พรมวิชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์โรงเรียนวัดปรือกระเทียมประธานกรรมการ
2. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการ
3. นายประเสริฐ สิงโตโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
4. นายสรายุทธ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายอานนท์ เขียวแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุดโรงเรียนวัดบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
3. นางสาวศนิ วงศ์อนันต์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
4. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอิสรพงศ์ ทองอิ่มโรงเรียนนิคมบางระกำ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
3. นายจรัญ งูนิ่มโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
4. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวศิลาพันธุ์ คันธานุรักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดาเนี่ยน เกตุสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าประธานกรรมการ
2. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางทัศนาวลี เพ็งสลุดโรงเรียนนองสะแกกรรมการ
4. นายเกษมสันต์ จันทร์แสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ ปรากฎศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติคุณ อินทนนท์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งสลุดโรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางรัชนี จิตต์สว่าง 0812739529
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]