รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขต
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรโชติ  เข็มทอง
2. เด็กชายเสรี  ซ้อมจันทา
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายชินภัทร  พรมกอง
2. เด็กชายสมชาย  สายบัว
 
1. นายปฏิธาน  โสทัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกันตชาติ  สิริเปี่ยมสุข
2. นายจักรกฤษ  ปังคำ
3. นายนัทธพงค์  วงษ์ยอด
4. นายนัทธพงศ์  วังสุทะ
5. นายวินัย  อินวรรณ์
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายนภัสกรณ์  โม่งโม๊ะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผลเจริญรัตน์
 
1. นางสาวเหมือนจันทร์  คำหมอน
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  ปิ่นม่วง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  พอแฮ่ว
2. นายภาณุวัฒน์  แก้วพุฒ
 
1. นางวิไล  เอ็บมูล
2. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทรงพร  คำสวรรค์
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวสุพรรษา  คำไวย์
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ขันลา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิมล  บุญมี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิรดี  สีพิมพ์
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  งามละม่อม
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายนภัส  เมืองอินทร์
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายศิริโชค  เรืองทองศรี
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ดาบบัง
2. เด็กหญิงสุนันทินี  ขันกา
 
1. นายอรรถพล  ศิริมูล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ต๊ะนา
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  ยอดรัก
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ปัจบุญทัน
2. เด็กชายศักดิ์เดชา  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงสารนิช  ลำมูล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายคุณากร  อินทร์ประเสริฐ
2. นายปรเมศ  วงษ์ยอด
3. นางสาวอภิญญา  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกชวรรณ   ทองด้วง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธีรดนย์   สานหล้า
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงตรีภคมลล์    สิทธวีราวุธ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกาญจนา   ปันตังเกี๋ย
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายบุญญารัตน์   จงอวยพร
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงนิโลบล   ซ้อมจันทา
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ชาญพิทยา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   คำแหวน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุปินะ
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิไทย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกชวรรณ   ทองด้วง
2. เด็กหญิงกัญญาณี   แก้วนาง
3. เด็กหญิงกาญจนา   ปันตังเกี๋ย
4. เด็กชายฉัตรชัย   ชนะจน
5. เด็กชายชลสิทธิ์   ผมปัน
6. เด็กหญิงณัฐนรี   ชาญพิทยา
7. เด็กหญิงดุจเพชรพลอย   แก้วเนตร
8. เด็กหญิงตรีภคมลล์   สิทธวีราวุธ
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์   คำแหวน
10. เด็กหญิงธีรดนย์   สานหล้า
11. เด็กหญิงนิโลบล   ซ้อมจันทา
12. เด็กหญิงบุญญารัตน์   จงอวยพร
13. เด็กหญิงศศิกานต์   มาเสาะ
14. เด็กหญิงอรยา   ทองเคลื่อน
15. เด็กชายอรรถพล   รินสาร
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  มาคูณ
2. นายจริเมธ  วิชาเกตุ
3. นายณัฐศาสตร์  สอนเวียง
4. นางสาวนพรดา  แสนทา
5. นางสาวพรปวีร์  บุรี
 
1. นายภาดา  เกิดอ่วม
2. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยะ  วันมา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  แก้วพุฒ
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงวรรณษา   โสทัน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววิชญาพร  พ่อศรีชา
 
1. นางพรนภา  ติคำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายธนากร  วงศ์สุริยะ
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงดุจเพชรพลอย    แก้วเนตร
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวช่อผกา  บุนา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวคำ
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววรวรรณ  กำมาแสน
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาววรรณชลิดา  การิยะ
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีวิชัยนวน
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายวรากร  โชคสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงนลินลักษณ์   บุญส่ง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวช่อผกา  บุนา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกรฤชัย  สายสี
2. นายกษิดิ์เดช  สีทอง
3. นายกิตติพงษ์  นะถา
4. นางสาวชลธิชา  ภูใจ
5. นางสาวธิดารัตน์  พวงนาค
6. นางสาวนพรัตน์  พินยงค์
7. นายสิทธิโชค  คำนวน
8. นางสาวหทัยชนก  ชักชวนวงษ์
9. นายอณากร  มโนหลักหมื่น
10. นางสาวอรัญญา  ตาวงค์
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นายธนวัฒน์  แก้วทอง
3. นายสุทธิชัย  ปานเอี่ยม
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ปะระมะ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  วันนาอ่อน
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  กาคำ
4. นางสาวจิรากร  เทพอินทร์
5. เด็กหญิงชลาลัย  หอมสุวรรณ
6. เด็กหญิงดาวใจ  แก้วมา
7. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แดงสุ่ม
8. นางสาวปิยะฉัตร  ก้อนคำมี
9. นางสาวสิรินทรา  มาแสน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ฟักสูงเนิน
 
1. นางสาวพรรณพิชา  ยาวงษ์
2. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตรดา  นุใจกอง
2. นางสาวปภัสรา  หิตมูล
3. นางสาวอรอุมา  เสาวภา
4. นางสาวอุลัยวรรณ์  จันต๊ะพงษ์
5. นางสาวเกษรินทร์  คำบ้านฝาย
6. นางสาวเยาวภา  หมั่นเต็ม
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
2. นายบุญแทน  ลาบาง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายกันติชา  ขันตีต่อ
2. เด็กหญิงฐานิยา  มูลเขียน
3. เด็กหญิงนภวรรณ  แก้ววังอ้อ
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แอ่งป้อง
 
1. นางพรนภา  ติคำ
2. นางดวงใจ  ดวงสุภา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  วงค์โชติ
2. เด็กหญิงสุทธิตา  บุตรพา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ดา
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
2. นางสาวสุกัญญา  อุ้มบุญ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวรัชนีกร  ตะนา
2. นางสาววารินทร์  ทาอ่อน
3. นางสาวสุทธิตรา  ดำคำ
 
1. นางสดสวย  ใจนิ่ม
2. นางปัทมาภรณ์  โมรารักษ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทัศนพงษ์  โนนคู่เขตโขง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทังตุ่น
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายปณิธิ  กันใจ
2. นายวสันต์  ศรีวิชัยนวน
 
1. นายเกียรติชัย  แสนศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  พาพิมพ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายปริวัฒน์  มั่นทอง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  รวมสินธ์
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  พาพิมพ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกฤษดา  ปิสา
2. นายจักรพงษ์  วัติแหวว
 
1. นายเกียรติชัย  แสนศรี
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมภักดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลอดสุโข
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุณ
2. นายศุภศิษย์  แก้วจีน
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองออน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มาคำ
 
1. นางสาวพรนับพัน  หรรษา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  กล่อมตัน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  โมอินทร์
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  จันโส
2. นางสาววชิรญาณ์  ปันแดน
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุณ
2. นางสาวพรนับพัน  หรรษา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายกันตพิชญ์  สิติคำ
2. นางสาวมะลิวัลย์  กันยานวน
 
1. นางสาวพรนับพัน  หรรษา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจริยาภรณ์  จันรุณ
2. นายอาทิตย์  นาสอน
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุณ
2. นางสาวพรนับพัน  หรรษา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวพัชสุมินทร์  บุญรัก
2. นางสาววราภรณ์  วงษ์ทัน
 
1. นายศุภศิษย์  แก้วจีน
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุณ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ขวาขันธ์
2. เด็กชายรตนนท์  ฟองน้อย
3. เด็กชายเหมันต์  ล้อสินคำ
 
1. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
2. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายผดุงพล  อ๊อตกัน
2. นางสาวพรพิมล  ปิ่นทะศิริ
3. นางสาวศศิภา  ลุแล
 
1. นายวัชรพงษ์  ยงไสว
2. นางสุวิมล  ยงไสว
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ชนะจน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ปาฟอง
3. เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์อูป
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวกาญจนา  กาใจ
2. นางสาวสมหญิง  สมศิลป์
3. นางสาวอรวรรณ  ธรรมใจ
 
1. นายวัชรพงษ์  ยงไสว
2. นางสุวิมล  ยงไสว
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  ทาวงศ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เรียนรังษี
3. เด็กหญิงพิธาดา  สุขคำปา
4. เด็กหญิงรัฐติกานต์  เรียนหม่อม
5. เด็กหญิงวิจิตรา  เมืองทอง
6. เด็กหญิงสร้อยประกาย  กันใจ
 
1. นางนพวรรณ  นพศิริ
2. นางกรจิรัสย์  ชัยวัณณคุปต์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายก้องกิดากร  มะตะแสง
2. นายปัญจพล  ดาสี
3. นางสาวพรไพลิน  ยาวิใจ
4. นางสาวพัชราภรณ์  ยศยอง
5. นายวัฒนชัย  บ่อคำบ้อ
6. นายวุฒิชัย  มูลผม
 
1. นางวันวิสา  ทิพยศักดิ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ทุมลา
2. นางสาวนพวรรณ  ทองนุช
3. นางสาวอุบลรัตน์  สั้นจันดา
 
1. นางพิจิตรี  วีสียา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  จาทะ
2. เด็กหญิงปณัฐชา  ชะเอมไทย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรชมพู
 
1. นางหทัยทิพย์  สมทอง
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวปรายฟ้า  เทพจันที
2. นางสาวภัสสร  มาเพ้า
3. นางสาวยุวดี  เจริญแพทย์
 
1. นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  บัตรยางนอก
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ  พรมนัน
3. เด็กชายพิชิตชัย  กำมาแสน
 
1. นางวารินทร์  คุณศรี
2. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ไหมบัวเขียว
2. นางสาวอติกานต์  มีโส
3. นางสาวอาภิสญา  เวชสิทธิ์
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
2. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  รัตนโสภา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วน้ำอ่าง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยศเกตุ
 
1. นางเฉลียว  ทับอิ่ม
2. นางเสาวลักษณ์  ปานเอี่ยม
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  ทานะขันธ์
2. นายณัฐกิตติ์  กำมาแสน
3. นายวิภพ  บุญไม่ละ
 
1. นายภาดา  เกิดอ่วม
2. นายไพฑูรย์  ภูตะมี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทะใจ
2. เด็กหญิงอจลญา  สีโน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ทังตุ่น
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวชนม์นิภา  แก้วนิล
2. นางสาวรุ่งระวิน  เขื่อนแก้ว
3. นายเฉลิมพล  ทองพา
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นางหทัยทิพย์  สมทอง