หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขต
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทิน กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
2 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
3 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
4 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
5 นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัด ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน
6 นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน
7 นางบุปผา ศรีเจริญ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน
8 นางหทัยทิพย์ สมทอง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน
9 นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ประสานงานจัดการแข่งขัน
10 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
11 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการแข่งขัน
12 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการแข่งขัน
13 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการแข่งขัน
14 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการแข่งขัน
15 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการแข่งขัน
16 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการแข่งขัน
17 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการแข่งขัน
18 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการแข่งขัน
19 นางพรศรี เพ็งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการแข่งขัน
20 นางสาวหทัยรัตน์ สกุลปัน ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการแข่งขัน
21 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ บันทึกคะแนน
22 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ บันทึกคะแนน
23 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวสันต์ บุญประกอบ : 0871861903 : wboys0276@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]