สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ 31 16 4 51 50 5 1 1 56
2 อุตรดิตถ์ดรุณี 25 15 5 45 47 2 1 2 50
3 พิชัย 24 13 7 44 49 2 2 1 53
4 น้ำริดวิทยา 5 7 5 17 27 8 1 3 36
5 ตรอนตรีสินธุ์ 5 4 6 15 22 4 1 0 27
6 ทองแสนขันวิทยา 4 2 7 13 13 2 2 2 17
7 เจริญวิทยา 3 13 5 21 20 7 3 3 30
8 บ้านโคนพิทยา 2 2 7 11 19 5 0 2 24
9 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 2 1 2 5 11 5 1 3 17
10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1 4 5 10 16 1 0 1 17
11 ดาราพิทยาคม 1 2 0 3 4 1 0 0 5
12 ภราดานุสรณ์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
13 นาอินวิทยาคม 0 4 3 7 14 4 2 2 20
14 ทุ่งกะโล่วิทยา 0 2 4 6 10 0 0 0 10
15 ลับแลพิทยาคม 0 1 1 2 5 0 0 1 5
16 แสนตอวิทยา 0 1 0 1 4 3 1 0 8
17 ลับแลศรีวิทยา 0 0 3 3 4 3 0 0 7
รวม 104 88 64 256 318 54 15 21 387