การลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม

ระบบจะเปิดให้โรงเรียนลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม

ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 น.