สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 60 6 1 0 67
2 บ้านไร่วิทยา 57 6 0 0 63
3 หนองฉางวิทยา 52 7 3 0 62
4 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 46 6 1 0 53
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม 46 5 1 0 52
6 ทัพทันอนุสรณ์ 40 7 0 0 47
7 การุ้งวิทยาคม 39 5 2 0 46
8 ตลุกดู่วิทยาคม 34 5 2 0 41
9 บ้านทุ่งนาวิทยา 31 7 1 0 39
10 ร่องตาทีวิทยา 30 5 2 0 37
11 ทุ่งโพวิทยา 25 3 1 0 29
12 ลานสักวิทยา 24 8 4 0 36
13 ห้วยคตพิทยาคม 20 3 4 0 27
14 วังหินวิทยาคม 16 3 2 1 21
15 บ่อยางวิทยา 15 4 1 0 20
16 หนองขาหย่างวิทยา 13 11 1 0 25
17 ทองหลางวิทยาคม 13 5 2 0 20
18 หนองเต่าวิทยา 13 4 2 0 19
19 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 10 1 0 20
20 หนองจอกประชานุสรณ์ 7 1 1 0 9
21 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
22 พุทธมงคลวิทยา 5 0 0 0 5
23 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 0 0 0 2
รวม 604 112 32 1 748