สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 35 16 7 58 60 6 1 0 67
2 หนองฉางวิทยา 26 15 7 48 52 7 3 0 62
3 บ้านไร่วิทยา 22 14 13 49 57 6 0 0 63
4 ทัพทันอนุสรณ์ 22 13 6 41 40 7 0 0 47
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม 22 12 10 44 46 5 1 0 52
6 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 14 13 12 39 46 6 1 0 53
7 การุ้งวิทยาคม 12 10 6 28 39 5 2 0 46
8 ตลุกดู่วิทยาคม 8 13 7 28 34 5 2 0 41
9 หนองขาหย่างวิทยา 8 3 2 13 13 11 1 0 25
10 ทุ่งโพวิทยา 7 6 2 15 25 3 1 0 29
11 ลานสักวิทยา 7 3 8 18 24 8 4 0 36
12 ร่องตาทีวิทยา 6 6 6 18 30 5 2 0 37
13 บ้านทุ่งนาวิทยา 6 6 5 17 31 7 1 0 39
14 บ่อยางวิทยา 5 5 5 15 15 4 1 0 20
15 ห้วยคตพิทยาคม 4 5 4 13 20 3 4 0 27
16 หนองจอกประชานุสรณ์ 3 1 3 7 7 1 1 0 9
17 หนองเต่าวิทยา 2 5 4 11 13 4 2 0 19
18 วังหินวิทยาคม 1 6 3 10 16 3 2 1 21
19 ทองหลางวิทยาคม 1 2 4 7 13 5 2 0 20
20 พุทธมงคลวิทยา 1 2 1 4 5 0 0 0 5
21 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 0 4 5 9 10 1 0 20
22 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
รวม 213 158 119 490 604 112 32 1 748