สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 35 16 7 58 60 6 1 0 67
2 หนองฉางวิทยา 26 14 7 47 52 6 3 0 61
3 บ้านไร่วิทยา 22 11 12 45 54 5 0 0 59
4 สว่างอารมณ์วิทยาคม 21 11 9 41 43 5 1 0 49
5 ทัพทันอนุสรณ์ 20 13 6 39 38 7 0 0 45
6 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 13 13 12 38 45 6 1 0 52
7 การุ้งวิทยาคม 12 9 6 27 38 5 2 0 45
8 ตลุกดู่วิทยาคม 8 13 7 28 33 5 2 0 40
9 ทุ่งโพวิทยา 7 6 2 15 25 3 1 0 29
10 ร่องตาทีวิทยา 6 6 6 18 30 5 2 0 37
11 บ่อยางวิทยา 5 5 5 15 15 4 1 0 20
12 ลานสักวิทยา 5 3 8 16 22 8 3 0 33
13 หนองขาหย่างวิทยา 5 1 2 8 9 9 1 0 19
14 บ้านทุ่งนาวิทยา 3 6 4 13 26 6 1 0 33
15 ห้วยคตพิทยาคม 2 4 3 9 16 3 3 0 22
16 หนองจอกประชานุสรณ์ 2 1 2 5 5 1 1 0 7
17 วังหินวิทยาคม 1 6 3 10 16 3 2 1 21
18 หนองเต่าวิทยา 1 5 2 8 11 4 1 0 16
19 พุทธมงคลวิทยา 1 2 1 4 5 0 0 0 5
20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 0 4 5 9 10 1 0 20
21 ทองหลางวิทยาคม 0 2 4 6 12 5 2 0 19
22 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
รวม 196 149 112 457 573 107 29 1 709