สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 60 6 1 0 67
2 บ้านไร่วิทยา 54 5 0 0 59
3 หนองฉางวิทยา 52 6 3 0 61
4 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 45 6 1 0 52
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม 43 5 1 0 49
6 ทัพทันอนุสรณ์ 38 7 0 0 45
7 การุ้งวิทยาคม 38 5 2 0 45
8 ตลุกดู่วิทยาคม 33 5 2 0 40
9 ร่องตาทีวิทยา 30 5 2 0 37
10 บ้านทุ่งนาวิทยา 26 6 1 0 33
11 ทุ่งโพวิทยา 25 3 1 0 29
12 ลานสักวิทยา 22 8 3 0 33
13 ห้วยคตพิทยาคม 16 3 3 0 22
14 วังหินวิทยาคม 16 3 2 1 21
15 บ่อยางวิทยา 15 4 1 0 20
16 ทองหลางวิทยาคม 12 5 2 0 19
17 หนองเต่าวิทยา 11 4 1 0 16
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 10 1 0 20
19 หนองขาหย่างวิทยา 9 9 1 0 19
20 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
21 หนองจอกประชานุสรณ์ 5 1 1 0 7
22 พุทธมงคลวิทยา 5 0 0 0 5
23 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 0 0 0 2
รวม 573 107 29 1 710