หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธาน
2 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ประธาน
3 ดร.ทศพล ธีฆะพร โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม ประธาน
4 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นายภาคินัย ชัยดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม รองประธานการจัดการแข่งขัน
6 นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานการจัดการแข่งขัน
7 นายชุน สุวรรณ์พยัคฆ์ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม รองประธานการจัดการแข่งขัน
8 นายสมชาย ลักษณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ ครู กรรมการ
10 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครู กรรมการ
11 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น ครูผู้ช่วย กรรมการ
12 นางสาวเทียนทอง อนันต์โต ครูอัตราจ้าง กรรมการ
13 นางสาวรจนา สวนรัก ครูพี่เลี้ยง กรรมการ
14 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยง กรรมการ
15 นางสาวอรวรรณ กระแหน่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ
16 นางสาวสุรีย์พร จ่ายสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ
17 นางสาวดวงพร ภูเหม็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ
18 นายสุพร ทองบุญ พนักงานราชการ กรรมการ
19 นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
20 นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
21 นายอนุชา เชยชม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
22 นายอนุชา วิทยารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
23 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
24 นางสาวลัดดาวรรณ เสาวรส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
25 นางสาวรุ่งทิวา พันธุรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ
26 นางสาวอโนชา สวรรคโลก โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการ
27 นางสาวรษิดา คชเดช โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการ
28 นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการ
29 นางสาวน้องวิทู ทับทิมทอง โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการ
30 นางสาวรัตนา จันทะศูณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการ
31 นางสาวศรินรัตน์ โตใหญ่ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการ
32 นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นางพะเยาว์ กลีบจำปา ครูผู้ช่วย โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายทูรย์ โสภาบุญ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
38 นางสาวพัชรี คุณสิน ครู กรรมการและเลขานุการ
39 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
40 นางสาววิไล ระงับภัย โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคม กรรมการและเลขานุการ
41 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุุล ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
43 นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
44 นางสาวพิกุล คำยิ่ง ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]