หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-uti42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ พัสสาริกรณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ จำปาโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ปาละกันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี ขันทะสอนโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นายอาณัติ ขันทจันทร์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ สาเขตการณ์โรงเรียนตลุกดูวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันทร์โรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิพันธ์ พรมชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมคิด แป้นห้วยโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนพพล สุขภิรมย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทนา อินทร์นาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นายทศพร เตชะนาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นายจรัญ กะระวะพฤษโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนพพล สุขภิรมย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร เตชะนาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นายจรัญ กะระวะพฤษโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางนันทนา อินทร์นาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายถวิล พึ่งสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชรา เอี่ยมเอื้อยุทธโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางสุรวดี แสงภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางขวัญล่า อยู่พุ่มโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรษิดา คชเดชโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายถวิล พึ่งสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชรา เอี่ยมเอื้อยุทธโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรวดี แสงภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่มโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นางสาวรษิดา คชเดชโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาววีระนุช เอี่ยมละออโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาววีระนุช เอี่ยมละออโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาววีระนุช เอี่ยมละออโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาววีระนุช เอี่ยมละออโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายประสบโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายประสบโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายประสบโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายประสบโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ มีทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูลโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาววีระนุช เอี่ยมละออโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาววีระนุช เอี่ยมละออโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ มีทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูลโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ มีทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูลโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองงฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย ยอดนิโรจน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวรายุทธ เจตกสิกรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองเคลือ แสงนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เถาวัลย์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายสมพิศ นะวะมะวัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมพิศ บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นายกิตติกร จำวะเนาโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางชลิดา สุคนธ์โรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุลโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรพล ฉลาดธัญกิจโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
10. นายกฤษฎา มาลีโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
11. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
13. นายสังวาลย์ วงษ์จำปาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
14. นายสุรพล วงษ์ธัญการโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
15. นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
16. นางสุภาวดี อินทรเกษตรโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
17. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
18. นายธีรพร โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทองเคลือ แสงนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เถาวัลย์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายสมพิศ นะวะมะวัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมพิศ บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางชลิดา สุคนธ์โรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
7. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายสังวาลย์ วงษ์จำปาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
10. นายสุรพล วงษ์ธัญการโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
11. นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
12. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
13. นายธีรพร โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางจิตภานันท์ ฉ่ำแสงโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางภักดี สุวรรณโคตรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายโรจนัตถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
9. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางจิตภานันท์ ฉ่ำแสงโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางภักดี สุวรรณโคตรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายโรจนัตถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
9. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธิติ พรมสูตรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ ธุรงสุขโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ สุขสถานโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกศินี คันศรโรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยากรรมการ
5. นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ๊งโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย รัตนโสภาโรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ เกษการณ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ กันเพ็งโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมหวัง วรรณสูตรโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอธิศ ขำใจโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
3. นายสดใส แก้วประสงค์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร จุลบุตร์โรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย นาคทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนีย์ แก้วทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ปันอินทร์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเขมณัฏฐ์ ตรัยคนันธรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ สุขสะอาดโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย เกษกิจโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุรณี สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรางคณา กำไรโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ์ ตั้งจิตปรีดานนท์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ทองทักษิณโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นายรัชเดช สายแววโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายพงศกร ศรีวัฒนานุพันธุ์โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลนารี แย้มสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูศิลป ศรีสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายมงคล หู้โลหะโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ ทองเชื้อโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง เพียรพานิชโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการโรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
3. นางจงดี คำแสนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ เจนเขตวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวดิศราภา ศรีนุชโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวินัย คันศรโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูตะวัน สิงห์สมโรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒ กองสิงห์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาววริษฐา ทรัพย์สำราญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพมาศ กลทิพย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวชโลธร ศรีสดโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดีโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นางจิตติพร เพ็ญศรีโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาลี วงษ์รักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรหาญ เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร แป้นน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ศิริเบญจาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจงรัก เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร บูรพาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
3. นายธวัชชัย เหล่าเขตกรณ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นายชงคา เมืองจันทร์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจงรัก เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร บูรพาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
3. นายธวัชชัย เหล่าเขตกรณ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นายชงคา เมืองจันทร์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา มณีรัตน์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ชูเรืองโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษรา ทองไทยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศุภวิฑิตวัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นายนภดล โชติกะคามโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา จันปะโสมโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีรังสรรค์ พูลศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศุภวิฑิตวัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นายนภดล โชติกะคามโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา จันปะโสมโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุระ งามขำโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ หามทองโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ ธนณัฐเชาวกรกุลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายอำนาจ ปัจฉิมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุระ งามขำโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ หามทองโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ ธนณัฐเชาวกรกุลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายอำนาจ ปัจฉิมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จั่นศรีโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ่อยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ กาฬภักดีโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นางกำจัด หงษ์สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางกมลวรรณ วิสิษฎ์รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุธาลักษณ์ จั่นศรีโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ่อยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ กาฬภักดีโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นางกำจัด หงษ์สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางกมลวรรณ วิสิษฎ์รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอมลมณี อ่อนผางโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร รื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร สุภสุขโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรีทอง สวนสำราญโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางรณิดา ภวกวินโชติโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกสมควร ยังช่างเขียนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอมลมณี อ่อนผางโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร รื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร สุภสุขโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรีทอง สวนสำราญโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางรณิดา ภวกวินโชติโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกสมควร ยังช่างเขียนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ ดีเต่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ กล้าวิกย์กรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สมัครธัญกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา วิทยารัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายธานี หนูกลัดโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมานพ ดีเต่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ กล้าวิกย์กรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สมัครธัญกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา วิทยารัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายธานี หนูกลัดโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสีดา สุนทรพงศ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา คงเขียวโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา บางบูญฤทธิ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสีดา สุนทรพงศ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา คงเขียวโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา บางบูญฤทธิ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ภู่จำรูญโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางละมัย ศีลอาภรณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ภู่จำรูญโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางละมัย ศีลอาภรณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร หิรัญสูตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เสมากูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญชู งามขำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร หิรัญสูตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เสมากูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญชู งามขำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สุพรรณโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี วงศ์ดีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สุพรรณโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี วงศ์ดีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางจิตภานันท์ ฉ่ำแสงโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางภักดี สุวรรณโคตรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายโรจนัตถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
8. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางจิตภานันท์ ฉ่ำแสงโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายโรจนัตถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางภักดี สุวรรณโคตรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
9. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์ฺโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
2. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์ฺโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา กำไรโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกุลนารี แย้มสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]