รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาก กลุ่ม 2
ณ จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
2. เด็กชายลาโด้มือ  -
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายกันตพงษ์  สุริเมือง
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  เสโทน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จิตอาคะ
4. เด็กชายมารวย  สิริวาโย
5. เด็กหญิงลลิตา  -
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   ใจชื้น
2. นายทรรศนะ  โพธิ์วงศ์
3. นางสาวปราติยา  วงษ์เจริญ
4. นายศตนันทน์  สีทา
5. นางสาวแคทรียา  วระกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  พรสุวรรณ
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวศิน  อินถา
2. นางสาวสิริวิมล  ศิลาอ่อน
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
2. นางสาวพรพรรณ  คำตื้อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเม๊ะเม๊ะจี่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  คีรีสุรวงศกร
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายอุดมศักดิ์  จัดสาริกิจ
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  คำอ้าย
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ไชยราช
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวนิศากร  กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายวันชัย  แสงม้า
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัณฐิกา  คีรีพิเชษฐ์
2. เด็กหญิงเยาวนิตย์  ท้าวบุญเรือง
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นางสาวจิรันธนิน  นาถพงศ์พันธ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายนิทัศน์  แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ตระกูลวนาสุข
2. เด็กชายฐากร  ดอยแก้วขาว
3. เด็กชายยุทธพงศ์  เจริญพรลาภเขต
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสหรัฐ  ชโลธร
2. นายอนุชา  ปัญญาเมา
3. นายอรุณวัชช์  หมูธิ
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายศุภกิตติ์  คำใส
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายชำนาญ  ก่อเฉลิมชัย
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ษมาจิตรุ่งเรือง
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนิธิ  อิ่มอ้น
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายสัทพงศ์  คำอ่อน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สาทไทย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แต้มคม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมา  วนิชชาศิริ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายเจษฎา  แก้วกาขัด
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงคชาศิภรณ์  เรืองสิริ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวเจริญพร  ประเสริฐศรี
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายคชาศิภรณ์  เรืองสิริ
2. เด็กชายจิรโชติ  ศาลางาม
3. นางสาวฐานิตา  วุธประดิษฐ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  แต้มคม
5. นางสาวนันทกานต์  รักชาวไร่
6. นางสาวนีรดี  มีเงิน
7. นางสาววสุนันท์  นาต๊ะ
8. นางสาวศิรินยา   ธนวัฒน์จิรกูล
9. เด็กชายสัทพงศ์  คำอ่อน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกานดา  พิทักษ์พิพัฒน์ผล
2. นายชำนาญ  ก่อเฉลิมชัย
3. เด็กหญิงปนิดา  -
4. นางสาวพนิดา  ปัญญาภิบาล
5. เด็กหญิงมือแอ้ซู  คำมูล
6. เด็กหญิงรัตนา  -
7. เด็กชายศุภชัย  สายธารเมตตาจิต
8. เด็กชายสมชัย  แสนใจ
9. เด็กชายอุทิศ  วนาเฉลิมลาภ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  -
11. เด็กชายเอกสิทธิ์  ษมาจิตรุ่งเรือง
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  กรณ์สนธ์
2. นายณัฐพงศ์  น้อยรักษา
3. เด็กหญิงบุรินทร์ลักษณ์  คฤหมาน
4. นายพีรภัทร  สุภาราช
5. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายภาณุพงศ์  วิสิทธิ์
3. นายสมาน  โตสิงห์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นายทศพร  ทองดี
2. นายพัชรพล  อนุรักษ์ชีวิน
3. นายพีระศักดิ์  อัสมิมานะ
4. นายศราวิน  นิ่มน้อย
5. นายสันติ  แซ่เฉิง
6. นายสุรศักดิ์  -
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  ติต๊ะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรวงษ์
3. นางสาวกัลย์สุดา  ชนาคีรี
4. เด็กชายกิตติธัช  ปันหล้า
5. นางสาวกิตติยา  ใจยวง
6. นางสาวจันทร์จิรา  ตาเสนา
7. นายฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
8. เด็กหญิงชุดาภา  -
9. นางสาวฐิตารีย์  ทองนาคะ
10. นายณัฐพงศ์  มาเพิ่ม
11. เด็กชายณัฐพงศ์  น้อยรักษา
12. นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา
13. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
14. นางสาวนภารัตน์  ขัตติวงค์
15. เด็กหญิงบุรินทร์ลักขณ์  คฤหะมาน
16. นายประวิทย์  ป้อมโน
17. เด็กหญิงปราณปริยา  พิมพ์เภา
18. เด็กชายปรเมษฐ์   วังคำ
19. นายปัญญาพล  ชาญวิทย์การ
20. นางสาวพรนิภา  นันทะใจ
21. เด็กชายพัฒนกฤช  พรมตุ่น
22. นางสาวพิชชาพร  เนืองนันท์
23. เด็กหญิงพีรนุช  สุดเกตุ
24. เด็กชายพีรภัทร  สุภาราช
25. นายพุฒิเมธ  พลับผล
26. นายรักษ์ขิต  อินนั่งแท่น
27. นางสาววิลาวัลย์  วงศ์น้อย
28. เด็กชายศราวุฒิ  กุฏฤาษี
29. เด็กหญิงศิริขวัญ  ขวัญเกิด
30. นางสาวสมหญิง  ตั้งสกุลไพร
31. เด็กหญิงสิริยากร  ปัญโยน้อย
32. นายสุทธิศักดิ์  แช่มชื่น
33. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จิตอินทร์
34. นางสาวสุพิชชา  ก๋าคำต๊ะ
35. เด็กชายอนันต์ชัย  ธรรมใจ
36. เด็กชายอัครเดช  พุทธิวงค์
37. นางสาวอารียา  แสนคำ
38. นายเจตฎา  วงษ์เรือน
39. นางสาวเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงษ์
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใครน้ำ
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางรักษ์สุมล  โกศล
3. นายสมาน  โตสิงห์
4. นายบัญชา  กรรขำ
5. นายภาณุพงศ์  วิสิทธิ์
6. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
8. นางพัฒนา  ธรรมจักร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ยั่งยืนปิยรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายกิติพงศ์  แซ่กือ
4. นายจงเกียรติ  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงจิณห์นิภา  แซ่ว้าน
6. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
7. นางสาวจินตนา  แซ่ท้าว
8. นางสาวจิราภา  พิมานครองคีรี
9. นางสาวชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล
10. เด็กชายชาญชัย  ชัยมงคล
11. นายธรกฤต  สุรินทร์
12. นางสาวธิดารัตน์  ปูชิดากุล
13. นายบริธาน  แซ่ย้าง
14. นางสาวบุญยานุช  ภัทรศัยต์
15. นางสาวมะเมโซ  -
16. นางสาวมาลี  สกลฟ้าชินธร
17. นางสาวรุ่งทิวา  สินวิริยะนนท์
18. นางสาวลักษิกา  แสงยางใสสะอาด
19. นางสาววราภรณื  แซ่ย่าง
20. นางสาววาสนา  แซ่ม้า
21. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
22. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
23. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
24. นางสาววิไลลักษณ์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
25. เด็กชายวีรศักดิ์  ภัทรศัยต์
26. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
27. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
28. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
29. นายสิทธิรักษ์  ศัทธราธรรม
30. นางสาวอรณี  แซ่กือ
31. นางสาวอรนิช  แซ่ม้า
32. นางสาวอริยะ  สินวิริยนนท์
33. นางสาวเสาวณีย์  ชนิดาพงศ์พันธ์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายเหมันต์  ยะอุทัย
3. นางสาวสุชาดา  เสือกลิ่น
4. นายฤทธิไกร  วีระ
5. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
6. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
7. นางสาววณิสา   ถิ่นทัพไทย
8. นายวิชญพงศ์  ปทุมไพโรจน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพีรภัทร  สุภาราช
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  จันคำแส่ง
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงษ์
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  อินจุ้มสาย
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพุฒิเมธ  พลับผล
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงษ์
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายศิลา  -
 
1. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวิทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสโรชชา  วสุธานที
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  พรหมคำ
 
1. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์   โทนสังข์อินทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วลืมไพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์   โทนสังข์อินทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรชาติ
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกมุทรพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงอย่างขาวละออ
4. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงชื่นใจ  ชยากุล
7. เด็กหญิงณหทัย  สินวิริยะนนท์
8. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พันธ์รัตนชาติ
9. เด็กหญิงตรีรัตน์  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ม้า
11. เด็กหญิงปวิณี  อาชาคีรี
12. เด็กหญิงปวีณา  นิธิกุล
13. เด็กหญิงปิยนุช  แซ่ยั้ง
14. เด็กหญิงผานิต  แซ่กือ
15. เด็กหญิงพนิตพร  พิทักษ์พงศ์วารี
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงมณฑิตา  พงษ์เจริญ
18. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แซ่ว้าง
19. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ย้าง
20. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ม้า
21. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่ม้า
22. เด็กหญิงสุนิทา  แซ่จ๋าว
23. เด็กหญิงสุรัสวดี  กมลปราณี
24. เด็กหญิงอรณี  แซ่ท้าว
25. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่จ๋าว
26. เด็กหญิงอังคณา  ท้าวเจริญธรรม
27. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บรรจงอภิชน
28. เด็กหญิงเอเชีย  แซ่กือ
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายวิชญพงศ์  ปทุมไพโรจน์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวิศา  วงค์ดาราวรรณ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงพิมพา  ธัญพิศิษฐ์
4. เด็กชายสามารถ  ศรีกีรติการ
5. เด็กชายสิทธิภาคย์  ตาเรืองสอน
6. เด็กหญิงอทิตรา  สิงห์ทอง
7. เด็กชายอนุรักษ์  มะลิเกิด
8. เด็กชายเศกมนตรา   มูลอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจิรพร  เจษฎากุลอนุชิต
2. นายปริญญา  มูลคำปลิว
3. นางสาวพนิดา  ยอดคลังทอง
4. นายพรเทพ  คำปึง
5. นายพิทวัส  เต็บห้วยห้า
6. นางสาวอทิตยา  ปะระเขียว
7. นายอนุพงษ์  วงษ์พานิช
8. นางสาวเบญจมาศ  บุญเรือง
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นายสุพจน์  เนียมพา
3. นางสาววรินดา  มิตรรัก
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวณิชกานต์  กรินีตระกูล
2. นางสาวนารีลักษณ์  ปัญญาเครือ
3. นางสาวพนิดา  รังษีพนาไพร
4. เด็กหญิงวราพร  ศรีเสริมวนาไพร
5. นางสาวศิรินาฏ  ลอยสง
6. นางสาวสุดารัตน์  มานะอากร
7. นางสาวสุธิดา  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผู้ครองคีรี
 
1. นางสาวรัชดาภร  อินจันทร์
2. นางโสรดา  พลเสน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คำจันทร์
2. นางสาวทิพาพร  แสนอินต๊ะ
3. นางสาวธนารักษ์  ปันตัน
4. นางสาวนลินธร  จันทร์ฟู
5. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
6. นางสาวศรัญญา  นายอง
7. นางสาวสุธิดา  สมพินิจ
8. นางสาวอัจฉราพร  สีใจ
9. นางสาวเจนจิรา  กรชกายภัสสร
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นายสุพจน์  เนียมพา
3. นางสาววรินดา  มิตรรัก
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  บูลย์ประมุข
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เกษมสุข
3. นางสาวณัฐพร  จ่อมจีน
4. นางสาวนิปัทม์  สุจินดา
5. นางสาวปนิสา  มาเปิง
6. นางสาวรวี  แซ่กือ
7. นางสาวอรณิช  อาวาส
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
3. นางรักษ์สุมล  โกศล
4. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
5. นายสมาน  โตสิงห์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ชั้นยศ
2. นายคณนาถ  ลีจรรยาวัตร์
3. นายณัฐวุฒิ  บุญเป็ง
4. นายวรายุทธ  พุทธคุณโญ
5. นางสาวอรวรรณยา  พงษ์วิจิตรกุล
 
1. นายเอนก  เป็งมูล
2. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายฉันทัช  แซ่ม้า
2. เด็กชายชินกฤต  สริตะ
3. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่ว่าง
4. เด็กชายวิภพ  แซ่ลี
5. เด็กชายวีรภัทร  ชนิดาพงษ์พันธ์
6. เด็กชายอรัณย์  สินวิริยะนนท์
7. เด็กชายเขมทัต   แซ่ม้า
8. เด็กชายไพรวัน  แซ่ย้าง
 
1. นายเอกมล  บุญกัน
2. นายศิริวัฒน์  แก้วกันหา
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายชาติชาย  พนาไพบูลย์
2. นายมานพ  วนาสงบสุข
3. นายวีรพงษ์  พนธาราคีรี
4. นายสมชาย  พนาพิสัย
5. นายสมศักดิ์  วนาพรสวัสดิ์
6. นายสุรภัทร  คีรีพงศกร
 
1. นายอนันต์  พนาลีสงบ
2. นายธนศักดิ์  ซิโน
3. นายภูรินท์  ชนิลกุล
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  มิฟองฟู
2. เด็กชายพงศกร  ทิคำมูล
3. เด็กชายสิทธิชัย  นามพิทักษ์
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  อำไพบูลย์
2. นางสาววรากรณ์   หลวงหลาย
3. นางสาววาสนา  จันตาใบ
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุณะตุง
2. เด็กหญิงชนิสรา  พรมเมือง
 
1. นายวิชัย  ใจยาสุนา
2. นางนิตยา  เคลือบวัง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขัตติวงค์
2. เด็กชายภูมิบุญ  ยศสูงเนิน
 
1. นายนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายธนพล  วรรณพิละ
2. นายอนุพงษ์  อภิวงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
2. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายวันมงคล  โปร่งหลวง
2. เด็กหญิงอชิรญา  จำปาวัน
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายศตคุณ  แซ่หมี
2. นายสุรวินทร์  ทรงมีทอง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
2. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงโยษิตา  โคตะลี
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นางนิตยา  เคลือบวัง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายฌัฐนนท์  เย็นสุข
2. เด็กชายเมธพนธ์  ดารา
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แสงสีผิว
2. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมใจ
 
1. นางสาวธนิดา  แก้วทิพย์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองประวิทย์
2. นางสาวนิศาชล  กุลมาลา
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  รัตนธัมม์
2. นายวรรณชาติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายตันติกร  สุภาพกุล
2. นายธนพิพัฒ  กลั่นสุข
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันแก้วปง
2. เด็กหญิงนิภาพร  วงษ์ใส
 
1. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายธนากร  ทานุเมาะ
2. นางสาวรัชดา  เที่ยงธรรม
3. นายอธิวัฒน์  ดวงจันทร์
 
1. นายเสกสรร  ใจมั่น
2. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชญาภรณ์  สมจิตร
2. นายสุธีร์  วันชา
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
2. เด็กชายสุรัตน์  ขวัญสกุลวิเศษ
3. เด็กชายอนุชา  กาหลง
 
1. นายบุญทาน  สานเพ็ชร
2. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายคัมภีร์  คำภักดี
2. นายปัณฑ์ธร  ชุมภู
3. นายอำนาจ  วงศ์สุนทร
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เหลารินทร์
2. นายรณชัย  บัวบาง
3. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์นาค
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
2. นางวรรณพร  อยู่มา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธวัชชัย  วนาสิริเจริญ
2. นายปุ๊คา  วสุธานที
3. นายโซคุล  วนานิเวศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายภูรินท์  ชนิลกุล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายธนภูมิ  ยิ้มไข่
2. นายสุทัศน์  แก้วสาม
3. นายอดิศักดิ์  ใจหล้า
 
1. นายอนุกรณ์  เมาหา
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกี่พอ  วนานิเวศ
2. นายศักดิ์ชัย  วนาเจือธรรม
3. นายอนุชา  วนาวิเศษศรี
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายคนึง  คีรีพูนผล
2. นายนุวัติ  เดชตระการ
3. นายเอกภักดิ์  ม่อนมีรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ถาวรวงศ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกิตติมา  สมบรูณ์ศรีสกุล
2. เด็กหญิงดุษฎี  กรชูโชค
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ภัทรศัยต์
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมบรูณ์ศรีสกุล
5. เด็กหญิงสุนารี  กรชูโชค
6. เด็กหญิงสุรดา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
3. นางสาวกมลชนก  แสนอินภิบาล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑริกา  แก้ววงศ์
2. นางสาวปิยะฉัตร  สำลี
3. นางสาวมุธิตา  สาธุพันธ์
4. นางสาวยศยา  ภูทวี
5. นางสาวศิริรัตน์  สุริณา
6. นายอรันตชา  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธีรพันธ์  แสงดาวกลางไพร
2. นางสาวพรปวีณ  รุ่งเรืองวนาสกุล
3. นางสาวพิมพันธ์  เพียรบำรุงไพร
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นางสาวณัฐศิกานต์  ถาอ้น
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาหลง  ยอดคีรีสุวรรณ
2. นางสาวจารุณี  ศรีค้ำชนะกุล
3. นางสาวดุษฎี  วนาเฉลิมดง
 
1. นางสาวสุนา  องค์การ
2. นางวิมล  พนาลัยเจริญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกัญญา  เสียงสู่สวรรค์
2. นางสาววันดี  เสียงสู่สวรรค์
3. นางสาวอัญชลี  ทะเลรอบดอย
 
1. นางสาวสวิตตา  ดอยแก้วขาว
2. นางสาวดวงฤทัย  สุขประชาพันธุ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวปวีณา  แซ่ยั้ง
2. นางสาวลักษิกา  แสงยางใสสะอาด
3. นางสาววันเพ็ญ  ชินวิวัฒน์พนา
 
1. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงกานติมา   กันทะวงค์
2. เด็กหญิงนุสรัตน์   เพชรประดับ
3. เด็กหญิงวริศรา   ไกรทอง
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
2. นางสาวพรสุภา   เนตรนาค
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวบัวขาว  ไพรงามเงิน
2. นางสาวสุรพร  สันติสัมฤทธิ์ผล
3. นางสาวแฮคึ  มานะปฎิบัติ
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
2. นางสาวณัฐสินี  สมบุตร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวพรศิริ  ไพรวันรักษา
2. นางสาววรรณาพร  คีรีพิราม
3. นางสาวอภิญญา  วนารังสี
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นางสาวชลาพร  จำลองเพ็ง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤมล  มานะคีรีกุล
2. นางสาวญาณิศา  รุ่งเรืองห้วยแป
3. นางสาวพรนภา  คำแก้ว
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
2. นางรำพรรณ  ปันส่า
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  วัฒนาทัศนีย์
2. เด็กหญิงฤดี  ไพรพิริยา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อนุรักษ์นทีพรรณ
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
2. นางพัชณี  วงศ์ธิมา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพูนทรัพย์  ปันเขียว
2. นางสาวสตรีทิพย์  ชูชื่น
3. นางสาวสุนิดา  เวชวัชรกุล
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นายพนัส  รามสูต
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายก๊อด  -
2. นายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. นายอนุชา  รุกันทา
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  จันมา
2. นางสาวจิระวรรณ  คำพีระ
3. นางสาวศิรินทิพย์  ทะนันใจ
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองผกาธารา
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายธนวุฒิ  มาถาวร
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา