แผนผังสถานที่การแข่งขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 15:36 น.