แจ้งจากเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขัน
  • กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ -> AEC มีดีกว่าที่คิด
  • แม่พิมพ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นต้องมาทำในเวลาแข่งขัน ส่วนแม่พิมพ์ธรรมชาตินำมาใช้ได้เลย
  • กิจกรรมวาดภาพระบายสี -> มีศีล มีสุข ปรองดองสมานฉันท์
  • กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี -> ประเพณีไทยใดๆ ก็ได้ แต่รูปภาพต้องเป็นแบบไทย
  • กิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ -> ภาพสัตว์ในหิมพานต์ และมีฉากหลังเป็นเรื่องราว
  • กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพปะติด -> เศรษฐกิจพอเพียง
  • กิจกรรมวาดภาพลายเส้น -> เอกลักษณ์ไทย
  • กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว -> การละเล่นเด็กไทย 
  • การขึ้นโครงร่างต้องมาทำในเวลาแข่งขันเท่านั้น
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14:40 น.