สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 34 11 9 54 57 5 2 0 64
2 พบพระวิทยาคม 8 7 7 22 34 8 0 2 42
3 บ้านแม่ระเมิง 8 6 3 17 26 2 0 2 28
4 ท่าสองยางวิทยาคม 8 5 6 19 26 5 2 2 33
5 แม่ระมาดวิทยาคม 7 10 13 30 41 4 4 1 49
6 ป่าไม้อุทิศ 4 7 8 8 23 38 5 3 2 46
7 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 6 5 2 13 15 3 1 0 19
8 แม่ปะวิทยาคม 6 4 4 14 23 4 4 1 31
9 บ้านแม่อุสุวิทยา 6 2 1 9 12 1 0 0 13
10 แม่กุวิทยาคม 3 4 5 12 19 6 0 0 25
11 แม่จะเราวิทยาคม 3 3 2 8 24 8 3 1 35
12 ราษฎร์วิทยา 2 3 3 8 8 4 2 1 14
13 ภัทรวิทยา 2 2 3 7 15 2 0 2 17
14 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 8 2 11 31 7 2 4 40
15 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1 5 8 14 25 5 1 2 31
16 อุ้มผางวิทยาคม 1 5 2 8 13 4 0 3 17
17 อิสลามศึกษา 1 1 3 5 8 0 2 1 10
18 บ้านกล้อทอ 0 1 0 1 7 1 2 0 10
19 ธรรมวัตรวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
20 อนุกูลวิทยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
21 โสภณวรคุณวิทยา 0 0 0 0 2 2 3 2 7
รวม 104 91 82 277 429 80 32 26 541