สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 57 5 2 0 64
2 แม่ระมาดวิทยาคม 41 4 4 1 49
3 ป่าไม้อุทิศ 4 38 5 3 2 46
4 พบพระวิทยาคม 34 8 0 2 42
5 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 31 7 2 4 40
6 ท่าสองยางวิทยาคม 26 5 2 2 33
7 บ้านแม่ระเมิง 26 2 0 2 28
8 แม่จะเราวิทยาคม 24 8 3 1 35
9 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 24 5 1 2 30
10 แม่ปะวิทยาคม 22 4 4 1 30
11 แม่กุวิทยาคม 19 6 0 0 25
12 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 15 3 1 0 19
13 ภัทรวิทยา 15 2 0 2 17
14 อุ้มผางวิทยาคม 13 4 0 3 17
15 บ้านแม่อุสุวิทยา 12 1 0 0 13
16 ราษฎร์วิทยา 8 4 2 1 14
17 อิสลามศึกษา 8 0 2 1 10
18 บ้านกล้อทอ 7 1 2 0 10
19 ธรรมวัตรวิทยา 3 2 0 0 5
20 โสภณวรคุณวิทยา 2 2 3 2 7
21 อนุกูลวิทยา 2 2 1 0 5
รวม 427 80 32 26 565