หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาก กลุ่ม 2
ณ จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นางศรีรัตน์ อินทนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายเทอดชัย เทอดโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายจิระวิน พุ่มนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นายดำรงค์ โตใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นายธีรโชติ คงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
22 นายวินัย แขวนโพธิ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
24 นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
25 นางสาวกรุณา วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
26 นางวิไลพร ศรีนิล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
27 นางจริยา บุญนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
28 นางอลิสา ปัญญาเทพ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
29 นายสมาน โตสิงห์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
30 นางแสงเดือน ศิริสานต์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
31 นายวินัย หาญพรม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
32 นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
33 นางสาวนันทวรรณ คราประยูร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
34 นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
35 นายวนิตย์ ตาคำ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
36 นายสุรินทร์ เมืองง้า ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
37 นายวสันต์ สิระใจ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
38 นางพรรณี แหงมงาม ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
39 นายมนัส เกิดถมยา ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
40 นายวิโรจน์ ตาทิพย์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
41 นายชีวิน ตาทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
42 นายศรชัย หนุ่มคำ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
43 นายสุชาติ เขียวน้อย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
44 นางสาวจารุพร จะนะ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวตรีทิพย์ สุขโข ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวทาริณี ทิน้อย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวกันหา ใจยวง เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
48 นางสาวอุไรวรรณ อินริราย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
49 นายบัณฑิต ต๊ะทองคำ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
50 นายณฐวัฒน์ คำป้อ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
51 นายกษิดิศ เลิศรัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
52 นายบุญธรรม บุญนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
53 นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
54 นางนาตยาณี ไวว่อง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
55 นางสาวพรวรินทร์ วรโชติชัยรัตน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
56 นางพรรณี ดิษฐ์บรรจง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
57 นางวนิดา หล้าอ่อน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
58 นางอังคนา โชติถวิลภักดี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
59 นางสุกัญญา เนื่องพุก ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
60 นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
61 นางสาวเบญจวรรณ อินทศร ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
62 นางวิไลพร ต๊ะสุ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
63 นายสุทธิ ต๊ะสุ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
64 นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
65 นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
67 นายประดับ เบ็ญมาตร์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
68 นางชลธิชา นุชารัมย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
69 นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
70 นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอก ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
71 นางเรณู กิจวรรณ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
72 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทอง ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
73 นางพรรณี แหงมงาม ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
74 นางสาวพนิดา ผาแสนเถิน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
76 นายจรัล อ๊อดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์
77 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มนาฎศิลป์
79 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มทัศนศิลป์
80 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
81 นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
82 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
83 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มหุ่นยนต์
84 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 นางสาวจันทนา ขัดต๋า ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มทัศนศิลป์
86 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางศรีรัตน์ อินทนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
89 นางรพิรัตน์ มงคลจุฑาเศรษฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์
90 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
91 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
92 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มนาฎศิลป์
93 นางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
94 นางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มหุ่นยนต์
95 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นางพรรณี แหงมงาม ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์
97 นางวิไลพร ต๊ะสุ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นางทองแข หมื่นพิลมทอง ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มนาฎศิลป์
100 นางสาวรุจเรศ ห้วยผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มนาฎศิลป์
101 นางสาวอัญชลี ไชยขุนพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มนาฎศิลป์
102 นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มทัศนศิลป์
103 นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มทัศนศิลป์
104 นางสาวอัญชลี คุยดี ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มทัศนศิลป์
105 สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
106 นายเจษฎา เหล่ามา ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
107 นางสุภาวดี คงคำ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
108 นายเทอดชัย เทอดโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
109 นางพัชรินทร์ จันตะบุตร ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
110 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
111 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
112 นางสิริมนัส พุ่งโตมร ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
113 นายจิระวิน พุ่มนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
114 นายอนุชิต เชษฐตระกูล ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
115 นายครรชิต ละอองทอง ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
116 นางสาวพัชราพร ปันทิยะ ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
117 นายบุญธรรม บุณนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
118 นายชณุภงค์ โคตะมี ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
119 นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
120 นายประพันธ์ พัทยาวรรณ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
121 นายวิชัย ใจยาสุนา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
122 นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มหุ่นยนต์
123 นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มหุ่นยนต์
124 นายศราวุธ ปิจนันท์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มหุ่นยนต์
125 นางสาวกรกนก โกสีลา ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใส ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นายสุรินทร์ เมืองง้า ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางสาวสีออน ตาเรือนสอน ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์
130 นางสาวพรพรรณ คำตื้อ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นางสุรีย์พร รองงาม ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มทัศนศิลป์
132 นายมาโนช พงษ์ปรีชา ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มดนตรี
133 นางนฤมนต์ รัตนเสถียร ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
134 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มเทคโนโลยี
135 นายประเสริฐ แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มหุ่นยนต์
136 นางณัฐกฤตา มามี ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มนาฎศิลป์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน nescoffee12@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]