หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเพชร ภิวงศ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางประภาศร ปัญญาวงศ์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จันธิดาครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ปิจนันท์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสีออน ตาเรือนสอนครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ทังดินครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พันธุลีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.อุเทน มิ่งก่อครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา ใจมาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล มณีวรรณครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ พัทยาวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สว่างเดือนฉายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ คำน่านครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิกานต์ ธนะการครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เทียมแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนาตยาณี ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตรครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา มังสาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางรวิพรรณ รักษาพลครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอุไรพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เนตรใสครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา บรรพศรีครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวพุทธชาติ ใจใสครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ พรมคำตันครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เสือกลิ่นครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เสือกลิ่นครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เสือกลิ่นครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เสือกลิ่นครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอื่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสิงข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เสนานุชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ วิสิทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เขม้นกสิกรรมครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ วิสิทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายสมควร เขม้นกสิกรรมครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ วิสิทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เขม้นกสิกรรมครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ วิสิทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นายภานุพงศ์ วิสิทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอธิษฐ์ บุญเจริญครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ วิสิทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร เขม็นกสิกรรมครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงห์ขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอรพิน ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
6. นางสาวนิธินันท์ แดงโซนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอรพิณ ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านเจดีโค๊ะกรรมการ
6. นางสาวนิธินันท์ แดงโซนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอรพิณ ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านเจดีโค๊ะกรรมการ
6. นางสาวนิธินันท์ แดงโซนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอรพิน ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
6. นางสาวนิธินันท์ แดงโซนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอรพิณ ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะกรรมการ
6. นางสาวนิธินันท์ แดงโซนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอรพิณ ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านเจดีโค๊ะกรรมการ
6. นางสาวนิธินันท์ แดงโซนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต เกิดมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ เกิดมูลครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิรันธนิน นาถพงศ์พันธุ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต เกิดมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ เกิดมูลครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิรันธนิน นาถพงศ์พันธุ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ต๊ะสุครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร สิทธิเสนาครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุรองประธานกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ อินทฉิมครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมครูโรงเรียนแม่กุวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช คำเขียวครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงพิศ ทีปะนะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายเอนก เป็งมูลครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี ดิษฐบรรจงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายจงกลชัย ใจปัญญาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี หลีแก้วสายครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ต๊ะสุครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประทีป จันทราครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท กองธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนากร เมทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุทัศน์ ปานศรีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิวัฒน์ ชีวกุลสัมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ พุทธรักษ์ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฤทธิไกร วีระครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
2. นางสาววรัฐยา อันถามนต์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี สุตะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา ธรรมใจครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ มัคนาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัณฐมณี นาคะหะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวธนิดา แก้วทิพย์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกัณฐมณี นาคะหะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายกังวาน สิทธิมาครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา มาตราครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ พิละอ้ายครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เคลือบวังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุทัศน์ ปานศรีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี ยาคำลือครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม บุญนายืนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอินธิรา จันทาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตราภรณ์ เทคาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิวัฒน์ ชีวกุลสัมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ อินทศรครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิชนันทน์ สุยะคำครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทาน สานเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ สุยะยองครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร ใจมั่นครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ ก้อนทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทาน สานเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ปิจนันท์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายบุญทาน สานเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองแข หมื่นพิลมทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทวี เอกวิลัยครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ ชิโนครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายทวี เอกวิลัยครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ ชิโนครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เขียวน้อยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นายวิชาญ ไชยกาญจน์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เขียวน้อยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นายวิชาญ ไชยกาญจน์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชัชรินทร์ เชียงทาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นายศตพร เผือนงูเหลือมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายชัยมงคล ตาทิพย์เจ้าหน้าที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุขครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ปิ่นคำครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายศุภพิพัฒน์ ตาละสาครูโรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ปิ่นคำครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายศุภพิพัฒน์ ตาละสาครูโรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ศรีบัวครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นางสาวสวิตตา ดอยแก้วขาวครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรี แสงหงษ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพิศ ศรีบัวครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ตั้งปฏิการครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทิพย์ จิตธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ พึ่งพิณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา ชัยงามครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา ชัยงามครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรปภา บูรณะฉัตรบวรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา แสงเมืองครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สายเสือครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรปภา บูรณะฉัตรบวรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรวิพล ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมลพร แจ่มวงษ์อินทร์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เตชะแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน nescoffee12@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]