รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ สนามการแข่งขันจุดที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายณัช  พงพา
2. เด็กชายสุริยะ  ยิ้มเกตุ
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิษณุชา  วิชาราช
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  รื่นอุรา
 
1. นายภูมิ  ประยูรโภคราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  บางผึ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  วิบูลย์กุล
3. เด็กชายบวร  บุญสิงห์
4. เด็กชายรุ่งธชัย  ่ม่วงอ่อน
5. เด็กหญิงวสิษฐา  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวเมทินี  หลักคำ
2. นางสาวนีรชา  แสงเงิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มณี
2. นางสาวชื่นนภา  ดาบพระทิตย์
3. นางสาวนันทนา  ทิแก้ว
4. นางสาวมนรดา  ขวัญใจ
5. นางสาวอริศรา  คำภิระ
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายฐากร  ยุวคูณชิตา
2. เด็กหญิงเพชรติกานต์  สุขอยู่
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
2. นางบังอร  บุญคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  จันทร์ฉาย
2. นางสาวภัสราภรณ์  นุชบุญ
 
1. นางสาวนงนุช  แหมา
2. นางราตรี  พัฒนานันท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงเอมิกา  รักชาติ
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอาทิตยา  จินะชัย
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชาลิดา  ตาวงษ์
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางเสาวนีย์   ธนสัมปัตติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิชากร  แซ่ยั้ง
 
1. นายศรัทธา  อินพหล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวโชติกา  ใจเพียร
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายเกียรติศักดิ์  อุดมสิงคาร
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวาวา  -
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวสุรีย์พร  อุดมสิงคาร
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายโซโมหน่าย  -
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศริน  เมืองหลวง
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธันยากร  เครือแขม
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิราช  ขำประสาท
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สืบอ่อน
 
1. นายอุเทน  เครือแปง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานวงษ์
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงอภิรดี  แก้วชู
 
1. นายวิเชียร  วรนุช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  เสริมทองหลาง
 
1. นางสุุภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายกิตติภณ  กาวีระเต็ม
2. นางสาวชุลิตา  หนูแดง
3. นายณัฐพล  แก่นจันทร์
4. นายณัฐวัตร  พัดชาวนา
5. นายธนพล  ครุฑจับนาค
6. นายธนากร  วงษ์โม้
7. นายธันยากร  เครือแขม
8. นายศรสกุล  อ่อนยิ้ม
9. นายสัภยา  เจ๊กสมบัติ
10. นายสุทธิพงษ์  พรมคำ
11. นายสุภัทร  นุ่มปรางค์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
2. นายทศพร  กลิ่นหอม
3. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
4. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกรองทอง  วนาเฉลิมพจน์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แซย่าง
3. นางสาวกาญจนา  กัณฑะ
4. เด็กหญิงจิดาภา  รุ่งราบสูง
5. นางสาวจีเปี้ย  -
6. เด็กหญิงชนากานต์  สามชน
7. นายชำนาญ  เก่งรุ่งชัย
8. เด็กหญิงชิดชบา  ทะเลเดิม
9. นางสาวณัฐสุดา  เตชะศิริไพบูลย์
10. เด็กหญิงดาวเรือง  บุญทวีรุ่งเรือง
11. นางสาวนาราภัทร  คำเมฆ
12. นางสาวลดาวัลย์  บุตรมิ่ง
13. นางสาววรรณา  เสือสภาพ
14. นายสมชาติ  -
15. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
16. นางสาวสุภัสสร  ช่างเงิน
17. เด็กหญิงอภินันท์  แซ่จ้าง
18. เด็กหญิงอรสา  โพธิ์ทอง
19. นางสาวเจนจิรา  แซ่ย่าง
20. นางสาวเบญจมาศ  พิมภา
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
2. นายสมเกียรติ  บุญยะทิม
3. นางอินทิพย์  พุจนพุทธิโชติ์
4. นางสาวสาริกา  อาชาแสนเจริญกุล
5. นางสาวปณาลี  มณีพราย
6. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  เหล่าเขตร์กิจ
2. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
3. เด็กชายคมกริช  ช้างเนียม
4. เด็กชายชยากร  จันท้าว
5. เด็กชายณัฐดนัย  เครืออิ่ม
6. เด็กชายอรรคพล  ไตรรัตนทวีโชค
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
2. นายสมเกียรติ  คำเผือก
3. นายสมศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายณัฐกมล  ทับผึ้ง
2. นายธีระกฤต  มีแก้วแทน
3. นายภูวนัย  ทองนาค
4. นายสุกฤษฎิ์  คตเชย
5. นายเทพพิทักษ์  ปานเกิด
6. นายโสภณ  วิโยธา
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
2. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
3. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายกิตติกร  หมูถึง
2. เด็กชายจิรภัทร  อัยติ๊บ
3. นางสาวชฎาธาร  สุขสาตร์
4. นายทรงวุฒิ  จะวะนะ
5. เด็กชายธนากร   บุญลือ
6. นางสาวธิติสุดา  ดอกจันทร์
7. นางสาวนราพร  ต่ายโพธิ์
8. เด็กชายนันทพงศ์  ปันอ่วม
9. นายปิยเวช  สุภามงคล
10. นายพงศ์พิสุทธิ์  ตาเนตร
11. เด็กหญิงพรรณกร  กำเนิดเกิด
12. นางสาวพีรญาณ์  สาลี
13. เด็กชายภูมินทร์  คำสียา
14. นางสาววรรษมล  เรืองจันทร์
15. นางสาวศศิประภา  สุขสุวรรณ
16. นางสาวศิรินันท์  บัวติ๊บ
17. นางสาวสรารีย์  มั่นแก้ว
18. นายสหัสวรรษ  พุ่มสลิด
19. นางสาวสุทธิกานต์  จันทร์สอน
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  ใจเงิน
21. นายเมธา  โอบอ้อม
22. นางสาวเสาวภา  สุขสบาย
 
1. นายพรเทพ  ใจมูล
2. นายพรพจน์  กาวิละแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายภัทรพล  เสือบุญมี
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นายธวัช  วงษ์โคคุ้ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงกมล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  มณีวรรณ
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชุลิตา  หนูแดง
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายธนานนท์  หนองต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  เพ็งสิน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายภูธเนศ  แสนเตปิน
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวสุมินตรา  โคกขำ
 
1. นางสาวจริญา  บุญมา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เฮียงสอน
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายรัชตะ  แซ่ว่าง
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวแสงเดือน  ปัญญาพูน
 
1. นางสาวจริญา  บุญมา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวลดาวัลย์  อัฐนาค
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกรรณิการ์  พุกวงษ์
2. นายณัฐพล  บุญเปลี่ยน
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขใส
4. นางสาวพิมพิรัตน์  คำตุ้ย
5. นางสาวรวิสรา  อินสม
6. นายวิศิษฎ์  ปัญญามูล
7. นายสุรชัย  นิลขลัง
8. นายอรรถพล  เทียมทะนงค์
9. นางสาวเบญจรี  แสงสุวรรณ
10. นายเมธา  มีหมัน
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐ์  สุขพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญเนียม
3. นางสาวณัชชา  ตั้วมาก
4. นางสาวต้องลักษณ์  คำเอื้อ
5. นายธารา  ทองไทยแท้
6. เด็กหญิงมินทร์ทราภร  รุ่งกลิ่น
7. นางสาววริศรา  วุฒิชาติ
8. นางสาวอรณิชา  พรมคำ
 
1. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
2. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
3. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
4. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงปาริชาต  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญผลิตผล
4. เด็กหญิงพิมพร  แซ่กือ
5. เด็กหญิงพิราอร  แซ่กือ
6. เด็กหญิงวาสนา  แสนหาญชัย
7. เด็กหญิงศลิษา  มหสถาพร
8. เด็กหญิงอริศยา  แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์  พุจนพุทธิโชติ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เจ๊กคำ
2. นางสาวนันทวรรณ  ต๊ะแน่ว
3. นางสาวนันทิดา  วงษ์ต๊ะ
4. นางสาวพจนา  ต่ายโพธิ์
5. นางสาววารุณี  ปามา
6. นางสาวเมธิณี  ตองเต
 
1. นางสาววารี  มหาวัน
2. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายจตุพล  คำจ๊อก
2. เด็กชายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
3. นางสาวธิติสุดา  สนิทผล
4. เด็กชายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
2. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายจะบอย  ภาสกรหิรัญ
2. เด็กชายจิตรทิวัส  คีรีบำรุง
3. เด็กชายพงพัฒน์  คงยิ่งพนากุล
4. เด็กชายมอส  บุญจันทร์
5. เด็กชายวีรพงษ์  วารีขุนห้วย
6. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่โซ้ง
7. เด็กชายสมชาย  -
8. เด็กชายสมเกียรติ  ภมรศิริเลิศ
 
1. นายสมหมาย  มาวงษ์
2. นายชัยพร  นังคัล
3. นายประพิณ  ปินตาคำ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญา  แก้วสุติน
2. เด็กหญิงพรธวัล  จันทร์เต็บ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หวายแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  แสนเปา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกิตติวรา  ชุมปัญญา
2. นางสาววรรณวนัช  บุบผา
3. นางสาวเมศิญา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทร์ศวร
2. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันเจดีย์
2. เด็กหญิงบุญยาพร  แซ่กือ
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  แก้วลังกา
2. เด็กชายอนุชิต  นารั้ง
 
1. นายสราวุธ  ชูหน้า
2. นางพรเพ็ญ  ขวัญดี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายมาโนช  -
2. นางสาววรรณภา  บัวเรียน
 
1. นายราวี  นาคราช
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตวีร์  ใยระย้า
2. เด็กชายศุภณัฐ   หม้อเอี่ยม
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นายปริญญา  กองทอง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายพิพัฒน์  ดีอ่อน
2. นางสาวเสาวนีย์  พญาวงษ์
 
1. นายกิตติชนก  มากทอง
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  นิ่มนวน
2. นางสาววรรณภา  รักไทย
 
1. นายวรวุฒิ  มะลิวงษ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุญญพันธ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  นนท์อุบล
 
1. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกุลพัชร  กาจักร์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  หว่างอุ่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  คำแสง
2. นางสาวพรรณภัทร  พันธ์ภักดี
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุฑามาศ  จะวรรณะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปัญโย
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวธนันท์รัฐ  ปัญญาคำ
2. นายอัครวินท์  สุวรรณบริรักษ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
2. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพงษ์  พรมคำ
2. นายธีรดนย์  ศิริมงคล
3. นายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวดลพร  บัวบาน
2. นายปิยวุฒิ  ผ่องกลาง
 
1. นายราวี  นาคราช
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายวิศิษฏ์  เนื้อเงินดี
2. นายสมชาย  ประกายคีรีสุข
3. นายสิทธิชัย  ราษฎรขุนห้วย
 
1. นายชัยพร  นังคัล
2. นายอรรถพล  สนคง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงศ์
2. นายนพพล  ปิกมา
3. นายนิติทัศน์  แพงศรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ตามา
2. นางณัชชา  ศภณัฐชัญชนา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  ไพรเรือนทอง
2. นางสาวพรรณทิพย์  วนาสารสมบัติ
3. นางสาววันลี  แซ่ม้า
4. นางสาวสิริวรรณ  สัจจะศักดิ์สิริ
5. นางสาวสุพิม  วงศ์ดอยงาม
6. นางสาวสุภัทร์  เกษตรานุภาพ
 
1. นายบรรณกร  วงศ์แขกหล้า
2. นางประภา  กลีบเอม
3. นางภัณฑิรา  วงษ์คำ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายณัฐกมล  ใจมา
2. นางสาวประไพพิมพ์  ฉวี
3. นางสาวปัทมา  กาวีระ
4. นางสาวภัทรา  คงโพธิ์
5. นางสาวศิรินันท์  สุกกลม
6. นายสุธากร  แสนเปา
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สันติภาตะนันท์
2. เด็กหญิงรวิมล  อินอยู่
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตงคำ
 
1. นางสาวบุษบา  วงษ์พานิช
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  สอดศรี
2. นางสาวพจมาส  แพวตะคุ
3. นายรุ่งทิวา  ตองเต
 
1. นางยาใจ  เอี่ยมใส
2. นางสาวปิยนุช  ปวงแก้ว
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงใจ
2. เด็กชายณัฐพล  นาคะ
3. เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  จันทร์สอน
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาวจันทนิภา  ลีมู่
2. นางสาวจิดาภา  แซ่ม้า
3. นางสาววิภา  ใจดี
 
1. นายธดล  สาบุ่ง
2. นางวรรณภา  แก้วคำ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชรส  พึ่งวงษ์เขียน
2. เด็กหญิงนฤมล  นาคสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ฉิมเชิด
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เพ็งอำไพ
2. นายวงศกร  วงษ์ไว
3. นางสาวสมัชญา  วิบูลย์ศักดิ์
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  โตนวล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โลสละศิริ
3. นางสาววรัญญา  ค้อมทอง
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  ทอธง
2. เด็กหญิงนุชวรา  สงสนั่น
3. เด็กหญิงปาณิสรา  คงเมฆ
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวสิรีธร  แซ่สง
2. นางสาวอรญา  เพ่งพิศ
3. นางสาวเบญจา  เพชรกลัด
 
1. นางมุกดา  พลนาค
2. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงดาว  แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงสมฤดี  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
3. เด็กชายแก้วเพชร  แซ่ลี
 
1. นายบรรณกร  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่ย่าง
2. นางสาวบุณยาพร  แซ่ท้าว
3. นางสาววัลลภา  แซ่เล้า
 
1. นายบรรณกร  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
81 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นายวิสิทธิ์  วงษ์ธีรภาพ
3. นางสาวอรพิน  แซ่จ้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนากร  จวรรณะ
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  วันต๊ะ
 
1. นางทองเพียร  ถาน้อย
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายพานิช  แสงเกษม
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  กลมกัน
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
2. นางสาวพัชรา  มะโนวัง