ข้อตกลงเพิ่มเติมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ในหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อตกลงเพิ่มเติมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

1.ประเภทเด็กทั่วไป

      1.1 ไม่อนุญาตให้ใช้แลคเกอร์เคลือบผิวงาน แต่ใช้สติ๊กเกอร์เคลือบได้

      1.2 ก่อนการแข่งขันจะต้องตรวจอุปกรณ์ทุกอย่าง โดยห้ามมิให้เตรียมมาล่วงหน้า ให้ทุกกลุ่มเริ่มต้นทุกขั้นตอนพร้อมกัน

      1.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 6 ชั่วโมง ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และเริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น. – 14.30 น.

      1.4 คณะกรรมการจะไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนโรงเรียนของตน

      1.5 เรื่องที่กำหนดจะแจ้งในวันแข่งขัน โดยจับฉลากคัดเลือกเรื่องจากการเสนอของทุกโรงเรียน        ที่เข้าแข่งขัน

 

2.ประเภทเรียนร่วมพิเศษ

      2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงสถานที่แข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที หากมาช้าเกิน 30 นาที จะหมดสิทธิ์แข่งขัน

      2.2 ประเด็นของเรื่องที่ใช้ในการแข่งขันจะจับฉลากในวันแข่งขันจากหัวข้อต่อไปนี้

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • อาเซียน
  • ค่านิยม 12 ประการ

2.3 กำหนดเวลาแข่งขัน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

2.4 กรรมการจะตรวจอุปกรณ์ก่อนแข่งขัน และให้ทุกทีมเริ่มการแข่งขันทุกขั้นตอนพร้อมกัน         โดยไม่อนุญาตให้เตรียมมาล่วงหน้า

2.5 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องแข่งขัน

2.6 ผู้เข้าแข่งขันบริหารเวลารับประทานอาหารด้วยตนเอง

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 07:15 น.