วิธีการแก้ไข-เปลี่ยนตัว หลังจากปิดระบบลงทะเบียนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับ สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1

เนื่องจากการแก้ไข-เปลี่ยนตัวหลังจากระบบปิดถาวรเมื่อวันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2558 นี้ เวลา 23.59 น. จะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้    ดังนั้นหากครูโรงเรียนท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว จะมีขั้นตอนที่มากกว่าระบบปกติ ซึ่งจะต้องเตรียมหลักฐาน 4 อย่างให้ครบถ้วน  เพื่อส่งเอกสารมาให้กองกลาง หรือห้องวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคมในวันแข่งขันนั้น(23หรือ 24 ก.ย. 2558) ตั้งแต่เวลา 7.45 - 8.15  หรือก่อนการแข่งขัน 45 นาที   เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิมพ์บัตรประจำตัวใหม่หลังจากนั้นต้องส่งหลักฐานไปยังคณะกรรมการตัดสินอีกด้วย   ซึ่งหลักฐานมีดังต่อไปนี้
          1. หลักฐานบันทึ่กข้อความฯ  ซึ่งก่อนวันแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องทำบันทึกข้อความถึง ผอ. ของโรงเรียนท่านเองด้วยตนเอง    ระบุเหตุผลรายละเอียดที่ชัดเจน และต้องมีลายเซ็นของ ผอ. อนุมัติ  (ฉบับจริง 1 ชุด)
          2. บัตรประจำตัวผู้แข่งขันเดิม(บัตรเก่าฯ)ของผู้แข่งขันที่ต้องการจะแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว  (ฉบับจริง)
          3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันปัจจุบัน  (ฉบับจริง)
          4.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Doc5 พิมพ์ลงในกระดาษและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย    ดาวน์โหลดที่นี่  http://north65.sillapa.net/downloads/DOC5.pdf  แล้วสำเนาเอกสาร 2 ชุด คือ  ชุดที่1ยื่นต่อกองกลาง ณ ห้องวิชาการ  เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวใหม่ ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 45 -  60 นาที    ชุดที่2 ยื่นต่อกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน  
          หมายเหตุ1  หากหลักฐานการเปลี่ยนตัว-แก้ไข หลังจากปิดระบบนี้ไม่ครบถ้วน   จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันและทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินและถือเป็นข้อยุติ   
          หมายเหตุ2 ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โปรดอ่านข้อมูลหรือติดตามของแหล่งอ้างอิงที่นี่   http://north65.sillapa.net/sm-tak1/ 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 00:48 น.