สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงปัญญา 39 1 0 0 40
2 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 32 0 0 0 32
3 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 25 4 0 1 29
4 ตากพิทยาคม 24 2 1 1 27
5 สามเงาวิทยาคม 24 1 1 0 26
6 ยกกระบัตรวิทยาคม 19 1 0 0 20
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 17 3 2 0 22
8 ถนอมราษฏร์บำรุง 16 0 0 0 16
9 วังหินกิตติวิทยาคม 14 1 2 0 17
10 นาโบสถ์พิทยาคม 11 1 1 0 13
11 วังเจ้าวิทยาคม 10 2 0 0 12
12 วังประจบวิทยาคม 10 0 1 0 11
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 0 0 0 1
รวม 242 16 8 2 266