สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงปัญญา 19 9 5 33 39 1 0 0 40
2 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 17 7 2 26 32 0 0 0 32
3 ตากพิทยาคม 10 12 3 25 24 2 1 1 27
4 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 9 6 6 21 25 4 0 1 29
5 สามเงาวิทยาคม 7 5 5 17 24 1 1 0 26
6 วังหินกิตติวิทยาคม 5 3 4 12 14 1 2 0 17
7 วังประจบวิทยาคม 5 3 0 8 10 0 1 0 11
8 ยกกระบัตรวิทยาคม 4 6 2 12 19 1 0 0 20
9 วังเจ้าวิทยาคม 4 4 1 9 10 2 0 0 12
10 นาโบสถ์พิทยาคม 4 2 0 6 11 1 1 0 13
11 ถนอมราษฏร์บำรุง 3 4 2 9 16 0 0 0 16
12 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1 6 5 12 17 3 2 0 22
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 89 67 35 191 242 16 8 2 266