สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงปัญญา 19 9 5 33 39 1 0 0 40
2 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 15 7 2 24 30 0 0 0 30
3 ตากพิทยาคม 10 12 3 25 24 2 1 1 27
4 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 8 4 5 17 23 2 0 1 25
5 สามเงาวิทยาคม 6 5 4 15 22 1 1 0 24
6 วังหินกิตติวิทยาคม 5 3 4 12 14 1 2 0 17
7 วังประจบวิทยาคม 5 3 0 8 10 0 1 0 11
8 วังเจ้าวิทยาคม 4 4 1 9 10 2 0 0 12
9 นาโบสถ์พิทยาคม 4 1 0 5 10 1 1 0 12
10 ถนอมราษฏร์บำรุง 3 4 2 9 16 0 0 0 16
11 ยกกระบัตรวิทยาคม 2 5 2 9 16 1 0 0 17
12 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1 6 5 12 16 3 2 0 21
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 83 63 33 179 231 14 8 2 253