สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงปัญญา 39 1 0 0 40
2 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 30 0 0 0 30
3 ตากพิทยาคม 24 2 1 1 27
4 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 23 2 0 1 25
5 สามเงาวิทยาคม 22 1 1 0 24
6 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 16 3 2 0 21
7 ยกกระบัตรวิทยาคม 16 1 0 0 17
8 ถนอมราษฏร์บำรุง 16 0 0 0 16
9 วังหินกิตติวิทยาคม 14 1 2 0 17
10 วังเจ้าวิทยาคม 10 2 0 0 12
11 นาโบสถ์พิทยาคม 10 1 1 0 12
12 วังประจบวิทยาคม 10 0 1 0 11
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 0 0 0 1
รวม 231 14 8 2 255