หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ สนามการแข่งขันจุดที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประถม ปิ่นพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางรัตนา เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจเร ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายใจ ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุวัฒน์ กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายชาคริต คำนวนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุทธิพงษ์ ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางกาญจนา แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.38 คณะกรรมการอำนวยการ
14 . นายวินัย คำประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางกันณิกา วงศ์จันทรวิรัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางนัตยา บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางปาณิสรา ศรีเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
19 ดร.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางทักษิณา ทองญวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายวรพงศ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาวทองแข อุ่นเรือน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางอรวรรณ จันทร์บุตร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
30 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
31 นางมณฑิรา มาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
32 นางชนิดา นาคประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
33 นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
34 นางพรเพ็ญ สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
35 นายดำรงพล กิตติรัตนาวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
36 นางภัทรพร ขวัญมั่น ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
37 นายประพันธ์ สุกใส นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
38 นางทิวา ใจหงิม นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
39 นางสุคนธ์ ธรรมธิ นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
40 นายอานนท์ เชียงทา นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
41 นางคะนึง มีเกษ นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
42 นางมะลิวัลย์ แสงนุช นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
43 นางสมมาศ ต่อกร นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
44 นางพเยาว์ โมฆรัตน์ นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
45 นางคุณากร ใจแดง นักการภารโรง คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
46 นางสาวยุพิน มาคง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
47 นายพยนต์ วนพฤกษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
48 สิบเอกมงคล ใจเย็น ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
49 นางขนิตฐา ต๋าแปง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
50 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
51 นางรัตนา ทองจิตติ หัวหน้างานแนะแนว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
52 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้างานแนะแนว คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
53 นายจิตติ ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
54 นายอุทัย เวียงนาค ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
55 นางพรเพ็ญ สว่างโชติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
56 นางสาวภัทราพร วงษ์วาท ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
57 นางรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
58 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
59 นายวิฑูรย์ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
60 นางอรพิณ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
61 นายเอกชัย ผาแสนเถิน พนักงานราชการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
62 นายชรินทร์ รอดชัยภูมิ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
63 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นายฉัตรมงคล มูลศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นางสาวณิชนันท์ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
67 นางอรสา ดำนิล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
68 นางสาวจีระนันท์ เท่าเทียม เจ้าหน้าที่โรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
69 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
70 นางอรทัย ธิวงศ์คำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
71 นางสาวนุสรา วัตละยาน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
72 นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
73 นางสาวพิมพ์พิมล ฝั่นเฝือ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
74 นางสาวปรารถนา คุปตัษเฐียร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
75 . นางสาวปทิตตา เครือจิโน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
76 นางสาวสุพัชรินธร อาวรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
77 นายทีเกอยอ ครองลักษณ์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
78 นายอานนท์ เอกปัชชา นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
79 นายวัชระ วงษ์ดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
80 นางอรวรรณ จันทร์บุตร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
81 นางสาวปารวี พิชาอิษยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
82 นายวรพงษ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
83 นางวราภรณ์ สกุลไทย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
84 นางอรวรรณ เนื่องเผือก ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
85 นางอ้อมใจ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
86 นางสาวอนัญญา มูลเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
87 นางสาวปุณยนุช สายหยุด เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
88 นางสาวฐณัชชา คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
89 นางประภาศรี ไวยเนตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
90 นางสุภัชชา พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
91 นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
92 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
93 นายดำรงพล กิตติรัตนาวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
94 นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
95 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการสวัสดิการ
96 นางสาวทองแข อุ่นเรือน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสวัสดิการ
97 นางฐิติพร ทองมูล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการสวัสดิการ
98 นางสาวณัฐสินีย์ ชูประสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการสวัสดิการ
99 นายธีระ เทพจินดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการสวัสดิการ
100 นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครูอัตราจ้างโครงการ MEP คณะกรรมการสวัสดิการ
101 นางสาวอัจฉรา ดิสกุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
102 นางสุพิชญา ศรีเผือด เจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP คณะกรรมการสวัสดิการ
103 นายอิศรา จอมคีรี เจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP คณะกรรมการสวัสดิการ
104 นางสาวจันจิรา บุญยัง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
105 นายกาญจนภัสส์ กัณฑ์นิล เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
106 นายกฤษฏิ์ เพียรมาก เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
107 นายทีเกอยอ ครองลักษณ์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการสวัสดิการ
108 นายอานนท์ เอกปัชชา นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการสวัสดิการ
109 นางสาวพิมพา พึ่งทองคำ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการสวัสดิการ
110 นางสาวประกายมาศ ดีทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการสวัสดิการ
111 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการสวัสดิการ
112 นางคุณากร ใจแดง นักการภารโรง คณะกรรมการสวัสดิการ
113 นางสมมาศ ต่อกร นักการภารโรง คณะกรรมการสวัสดิการ
114 นางอรพิณ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการสวัสดิการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายปริญญา กองทอง
Tel:086-9275050 line:Krumosz Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]