หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางบุญญาดา น่วมด้วงโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ วระณะโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ เกสรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพพร สุรจันทร์กุลโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทินธ์ คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา แก้วคำโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ วงค์ลำดวนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายเลอพงษ์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางนงค์นุช พันธ์พืชโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงศ์ สิริมูลเครือโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรมงคล มูลศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมทินี หลักคำโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางมธุรส วงษ์พานิชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมทินี หลักคำโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมธุรส วงษ์พานิชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพิรา สกุลไทยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวณีย์ สอนไวโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพิมพิรา สกุลไทยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางประภัสสร มั่นเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายขวัญชัย ทิพมะณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางธิดาพร กลับรินทร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางธิดาพร กลับรินทร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางธิดาพร กลับรินทร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางธิดาพร กลับรินทร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางธิดาพร กลับรินทร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ้งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ คำเพชรโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นายศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมหมาย มาวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายธวัชชัย สนคงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. สิบเอกมงคล ใจเย็นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก เอี่ยมใสโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศรีปวนใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
3. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ชูหน้าโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายธนลภย์ วงศ์เดชโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
2. นายวัชระ วงษ์ดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ เครือตาโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธดล สาบุ่งโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ชัยบัตรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมฑณ ทองมีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวรรณภา แก้วคำโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมฑณ ทองมีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวมฑณ ทองมีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ศภณัฐชัญชนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางณัชชา ศุภณัฐชัญชนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัตร จันทร์แดงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางหนึ่งนุช วรบัณฑิตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช วรบัณฑิตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช วรบัณฑิตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช วรบัณฑิตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ กลั่นเลี้ยงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติพร พรมกรณ์โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ กลั่นเลี้ยงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติพร พรมกรณ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวรวุฒิ มะลิวงษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายวรวุฒิ มะลิวงษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวรวุฒิ มะลิวงษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายปริญญา กองทอง
Tel:086-9275050 line:Krumosz Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]