รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรโชติ  วงศ์เครือ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  สันคะยอม
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  ประวงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เจียรรัตนสวัสดิ์
 
1. นางปวีณา  นาคกล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงธัญชนก  หุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ทำนาย
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ชัยเลิศ
4. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีปาน
5. เด็กชายอภิเชษฐ  สุขสัจจี
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี
2. นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นายกิตติ  ประทาน
2. นางสาวศิริพร  ครุฑสาย
3. นายศุภชัย  อ้นปาน
4. นางสาวสุวรรณา  กิ่งทอง
 
1. นายสิทธิชัย  วงศ์มณี
2. นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขดี
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  บุญภู่
 
1. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย
2. นายเชษฐา  เพชรคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นางสาวลินดา  ขวัญเปรม
2. นายสกนธ์  อาจารย์
 
1. นางนิรามัย  มั่นหมาย
2. นางสาวมธุสรา  เพ็ญศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงโสภาภรณ์  แจ่มอยู่
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  พูลรักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงลัคณา  อ่อนศรี
 
1. นายธวัชชัย  ผาเพียว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกิดาการ  ศรีโสภณ
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุนนะวรรณ์
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาววิชิตา  พูลรักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สุปินตา
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  บุญคง
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  บานแย้ม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายนพสิทธิ์  ผลวัฒนะ
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปริยานุช  คำถาเครือ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สดนามอญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภัฏ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรดาพร  คนกล้า
3. เด็กหญิงสาวิณี  เจริญลาภ
 
1. นายปณิจักษณ์  เชยชม
2. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษ  แก้วประพาฬ
2. นายชิตณรงค์  แท่นทองเจริญสุข
3. นางสาวทิพวัลย์  ชื่นชอบ
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายนพนรรถ์  แย้มบุญมี
 
1. นายพิเชฎ  บุญญา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายอนิเทพ  ทำคสามชอบ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นายภูมิพิพัฒน์  กลิ่นสวรรค์
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายสถาปนา  พูลล้น
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวผกามาส  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงปัทมา  โกเมศ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธีระพัฒน์  อินสาคร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร   เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธีระศักดิ์  แผ่วงค์
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินแก้ว
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายจารุวัตร  สุขสวรรค์
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปวริศ  นันตาบุตร
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติยาพร  ทัศนา
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  จันทวงศ์
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  จิตมณี
 
1. นายสรวิชญ์  คำหลวง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
2. นายธีระพัฒน์  อินสาคร
3. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
4. เด็กชายภาณุพงศ์  อิ่มเพ็ง
5. นางสาวลลิตพรรณ  ทิมทอง
6. นายวัลลพ  เหลือหลาย
7. นายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
8. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
9. เด็กชายเอกรัตน์  แนมมณี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายสุรพล  บัวขำ
3. นายพิเชฎ  บุญญา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤษติกา  สืบอ้าย
2. นายณัชพล  ปันทะวงษ์
3. นายธีระศักดิ์  แผ่วงค์
4. เด็กหญิงนภารัตน์  บุญยืน
5. นางสาวนิจวิภา  สมนิมิตร
6. นายนิรันดร์  พิษณุกลั่น
7. นางสาวผกามาส  แสนสุวรรณ
8. นายพงศธร  พวงบุตร
9. นายภาณุพงศ์  คำฮอง
10. นายภาณุวัฒน์  สุริยะคำวงค์
11. นางสาววรรณนิภา  ขุ่นเชียงของ
12. นางสาวสุพัตรา  น้อยยม
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนารี
14. นายอภิวัฒน์  เสาะรัมย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์เอ้ย
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
2. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
3. นางสาวสุดารัตน์  สดนามอญ
4. นายนิรุตต์   อินมา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวกรรณิการ์  ช่วยกล่อม
2. นายกิติภูมิ  ทิศอุดร
3. เด็กชายจักพงศ์  ศศิอภิรัตนากูล
4. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
5. เด็กชายธนพล  เกิดผล
6. นายนิธิกร  น้อยอิน
7. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุญประจวบ
8. เด็กหญิงศิรินภา  ทองน่วม
9. นางสาวศิริพร  ผันเขียว
10. เด็กชายสิทธิชัย  อินคำ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีอินทร์
12. นายอนิเทพ  ทำความชอบ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
2. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
3. นายณรงค์  ขอสุข
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  หอมชื่น
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  กังวาน
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  รอบประทับ
4. เด็กชายทัตเทพ  ทิธรรมา
5. เด็กชายธนพัชร์  สุพัฒน์
6. เด็กชายธนายุทธ  การกิจ
7. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
8. เด็กหญิงนันทนา  ม่วงเพ็ชร
9. นางสาวพรวิไล  ทะประสิทธิจิตต์
10. เด็กหญิงพันทิวา  บัวขำ
11. เด็กชายพายุพัด  พูลล้น
12. เด็กหญิงวาสนา   ใจดี
13. นายสถาปนา  พูลล้น
14. นางสาวสรัญญา  รอดประทับ
15. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
16. เด็กหญิงเกสราพร   รื่นรส
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทัดชั่ง
18. เด็กชายเสริชน  อินทะโฉม
19. เด็กชายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
2. นายวีระศักดิ์   ย้อยสร้อยสุด
3. นางจุฑาทิพ  ชืดเชื้อ
4. นายกิตติโรจน์  สำลีปั้น
5. นางสาววรรณชนก  คุ้มขัง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ภูแสงคำ
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  หอมเย็น
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สังข์อ่อน
4. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณวงศ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสาร์เบน
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รื่นเรณู
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
2. นายวรพงศ์  ภุมรา
3. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชัยมงคล  แสนมาตร
2. นายรัฐนันท์  น้อยห้อง
3. นายสุเมธา  วาลุกา
4. นายเรืองฤทธิ์  กุลชัย
5. นายโสภณ  ถาริยะ
 
1. นายสุรพล  บัวขำ
2. นายปัณณวิชญ์  ผมทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกตาธิการ  พุทคง
2. นายกฤษตพัฒน์  แก้วศรีหาวงษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  จี้จู
4. นางสาวกาญจนา  คนขยัน
5. นายจักราช  ไชโยค
6. เด็กหญิงชนิดา  ศรีบำรุง
7. เด็กหญิงฌัชชา  ชาวดง
8. เด็กหญิงฐัญลักษณ์  เฉยชู
9. นายณัฐพรรดิ์  ทับชู
10. นางสาวธนาภรณ์  เสมทะนง
11. นายธรรณ์ธร  มาดาม
12. นายธวัชชัย  ใจซื่อ
13. เด็กชายธวัชชัย  กรรณิกา
14. นายธีราวัช  แก้วถม
15. นางสาวนฤมล  คงเสือ
16. เด็กชายนวมินทร์  ยินดี
17. นางสาวนิศารัตน์  ชาญวิจิตร
18. เด็กหญิงบุษยมาศ  จันทร์สุข
19. เด็กชายปฏิภาน  สุวรรณ์
20. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงเทียน
21. นายปวัน  พาสว่าง
22. เด็กหญิงปิยธิดา  สมรภูมิ
23. เด็กหญิงปิยาภรณ์  อารีย์
24. เด็กหญิงพรสิรินันท์  อรุณโชคถาวร
25. เด็กชายรัชชานนท์  ดอนศรีจันทร์
26. เด็กชายรเมศวร์  สนโต
27. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยอดหาญ
28. เด็กหญิงวรรนิษา  เขียวพฤกษ์
29. เด็กชายวรัญชิด  ด้วงประดิษฐ์
30. เด็กหญิงวิชุดา  บุญดิลก
31. เด็กชายศดิสลภัส  ควรจาม
32. นายศักดา  แสดขุนทด
33. เด็กหญิงศุภศรี  ตองอ่อน
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์เจริญ
35. เด็กชายอนุวัฒน์  มจพันธ์
36. นางสาวอรทัย  สังข์ทอง
37. เด็กหญิงอัจฉริยา  เอี่ยมนิ่ม
38. เด็กหญิงอัมภาพร  กิ่งพุดซา
39. เด็กหญิงโชติกา  ดวงอาทิตย์
40. นายไตรภพ  ดำรงค์ธวัช
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางสาวภิรมยา  เกิดศรี
3. นางอรัญญา  ยงพันธ์
4. นางสมรถ  จาดแดง
5. นายพันศักดิ์  แสงทอง
6. นางจามจุรี  พูลรักษ์
7. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
8. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พรายพร
2. นายกิตติชัย  เปล่งเสียง
3. เด็กหญิงชลธิชา  คำนึงครวญ
4. นายชัยมงคล  แสนมาตร
5. เด็กหญิงชาลินี  พยัคฆ์
6. เด็กหญิงณัฐกาล  ลิ้มสกุล
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำวงศ์
8. นางสาวณัฐพร  หนูเกตุ
9. เด็กชายตุลยวัต  ศิริวรรณ
10. เด็กชายทัศนะ  ยกจำนวน
11. นางสาวทิฌากร  เอี่ยมประดิษฐ
12. นายธนกฤต  คู่ควร
13. นายธนรัตน์  ศรีบัว
14. นางสาวธนัชพร  ผ่องโสภา
15. เด็กชายธนากร  สอนง่ายดี
16. นายธนากร  เนียมสกุล
17. นางสาวธัญญาภรณ์  เดชาวุฒิ
18. เด็กหญิงนัทธมน  เส้นชัย
19. นางสาวปรารถนา  นนประสาท
20. เด็กหญิงปัญจรัตน์  บูญชู
21. เด็กหญิงปาริชาติ  สำลีมั้น
22. นายปุริม  พวงนาค
23. นางสาวพัชราภา  เอ้ยเจริญ
24. นายภาดา  สายบุญยงค์
25. นายยุทธนา  ปรารมย์
26. เด็กชายรณกฤต  สุวรรณนาคะ
27. เด็กชายวรยุทธ  พูลดี
28. เด็กหญิงวรรณพร  ยศปัญญา
29. นางสาววิภาษนีย์  วงศ์โดยหวัง
30. เด็กชายศุภกร  ปักษี
31. เด็กชายศุภชัย  กนกวิไลกุล
32. เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีสุจินต์
33. นายอนุสรณ์  ธิกรณ์
34. นางสาวอลิสา  ต้องประสงค์
35. เด็กหญิงอัครีมา  ขัดสาย
36. นางสาวอาตินา  ประธานกูล
37. เด็กหญิงอุรสา  ใบตานี
38. นายเรืองฤทธิ์  กุลชัย
39. นายเอกสิทธิ์  กระจง
40. นายโสภณ  ภาริยะ
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
2. นางจุฑามาศ  น้อยยม
3. นางกาญจนา  จันนันต๊ะ
4. นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า
5. นายสุรพล  บัวขำ
6. นายพิเชฎ  บุญญา
7. นายปัณวิชณ์  ผมทอง
8. นายปณิจักษ์  เชยชม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุญยาพร  นุชเกิด
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายไตรภพ  ดำรงค์ธวัช
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ป้อมวงศ์
 
1. นางนิตยา  ทองปากน่ำ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุญยาพร  นุชเกิด
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นายสรชัช  พุ่มชื่น
 
1. นายพรชัย  หวลหอม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์วงศ์
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวชนาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอนุตตรา  รักษาวงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนก  ทองสามงาม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิชกมล  ยะลา
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกานต์  เสือภู่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูพิน
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  จ้อยสูงเนิน
4. เด็กหญิงจิรพรรณ  ภู่สกุล
5. เด็กชายฉัตรชัย  ต้นเดียว
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลอบุญ
7. เด็กหญิงฐิตาพร  หนองฝาด
8. เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญศิลป์
9. เด็กหญิงนภัทรชา  จันทิมา
10. เด็กหญิงปนัดดา  บัวกล้า
11. เด็กหญิงปราณี  ศรีเงิน
12. เด็กหญิงปัทมาพร  มีบุตร
13. เด็กหญิงพรนภา  บุญจันทร์
14. เด็กหญิงพิชญ์สินี  มิตรสานนท์
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมี
16. เด็กหญิงวนัชพร  เลื่อนลอย
17. เด็กหญิงวรดา  เครืออยู่
18. เด็กหญิงวรรณอาษา  ภูวิเศษ
19. เด็กหญิงสิริยาพร  ศรีสำโรง
20. เด็กหญิงสุธารัตน์  เจริญศิลป์
21. เด็กหญิงสุนิศา  จิตกล้า
22. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญธรรม
23. เด็กหญิงอาทิตยา  เชียงเงิน
24. เด็กหญิงแกมพลอย  จุลพันธ์
25. เด็กชายไวยวิทย์  เพ็งบุตร
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
2. นายวรพงศ์  ภุมรา
3. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจรัญญาพร  ทัฬหวรรัตน์
2. นางสาวจิดาภา  น้อยคง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานเกตุ
4. นางสาวชนิดา  กุดั่น
5. นางสาวชมพูนิกข์  แสงศรี
6. นางสาวชัญญานุช  นุชปาน
7. นางสาวชุติมณฑน์  สะเกาหอม
8. นางสาวญาณินท์  ศิริมนตรี
9. นางสาวฐิติพร  นกผึ้ง
10. นางสาวฐิติยาพร  ทัศนา
11. นางสาวณัฎฐิกา  เเกล้วกล้า
12. นางสาวณัฐจรินทร์  เกษรจรุง
13. นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์ศรี
14. นางสาวนงลักษณ์  ภู่กัน
15. นางสาวนันทวัลย์  ทนันใจ
16. นางสาวนิกข์นิภา  ดวงจำปา
17. นางสาวบุณฑริกา  กุลพรม
18. นางสาวปวีณา  อินทร์สุวรรณ
19. นางสาวปวีณา  บวบจิตร
20. นางสาวพรทิพา  อ่ำนามอญ
21. นางสาวพรพิมล  ทีภูเวียง
22. นางสาวพัณณิตา  กล้าหาญ
23. นางสาวพิมชนก  จันทะวาศ
24. นางสาวพุธิตา  โตสมบัติ
25. นางสาววณิชกานต์  นวรัตนารมย์
26. นางสาวสุภัคจิรา  พรมดี
27. นางสาวเพ็ญนภา  จะเจน
28. นางสาวไอรินทร์  มีบุญ
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
2. นายวรพงศ์  ภุมรา
3. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ด้วงนาค
2. เด็กหญิงณัฐชริดา  หว่างคีรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อำพันธ์
4. เด็กชายธนากร  ศรชัย
5. เด็กชายนาวา  จันทร์โท
6. เด็กชายนำทรัพย์  สุวรรณนาค
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สีนวล
8. เด็กหญิงสุวีรยา  ค้าไม้
9. เด็กชายอภินันท์  เดือนเพ็ญ
10. เด็กหญิงเยาวรัตน์  นักรบ
 
1. นางมัลลิกา  อรัญศรี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกันต์ทร  นาวา
2. นายณัฐนนท์  นิโสกะ
3. นางสาวดวงพร  เพ็ญญะ
4. นางสาวปาริฉัตร  ชะนะมาร
5. นางสาวภัทราพร  ช่างไชย
6. นายวิทิต  สงวน
7. นายวุฒินันท์  คนกล้า
8. นายสหรัฐ  ครุฑน้อย
9. นางสาวอรวรรณ  ติ๊บปิ่นวงศ์
10. นางสาวอุไรวรรณ  ติ๊บปิ่นวงศ์
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
2. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พลรพ
2. เด็กหญิงกิตติยา  กัดจิตร
3. เด็กหญิงดลยา  ปิ่นม่วง
4. เด็กหญิงนวินดา  จันทร์ตรี
5. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   เพ็ญจันทร์
6. นางสาวภัทราภรณ์  มั่นเกิด
7. เด็กหญิงรัศมี  ป่าถ่อน
8. นางสาววิภารัตน์  ห่อทอง
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
2. นางจุฑามาศ  น้อยยม
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ยกจำนวน
2. นางสาวณัฐพร  หนูเกตุ
3. นางสาวณัฐริกา  มะยุรี
4. นางสาวธัญธิตา  ปั่นป่วน
5. นางสาวนพชนก  บัวแก้ว
6. นางสาวพรปวีณ์  ประพันธ์ศิริ
7. นางสาวสุดารัตน์  พลธีระ
8. นางสาวแก้วขวัญ  ขันแก้ว
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
2. นางจุฑามาศ  น้อยยม
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  ชันยา
2. นายมนตรี   คล้ายบุญโต
3. นายรัชชานนท์  คำชู
4. นายอิฐฐา  มีติ๊บ
5. นายเจษฎากร  อิ่มขุนทอง
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน
2. นางเพ็ญสิริ  แสฉิม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  พลจร
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เตือนสติ
 
1. นายพโยม  อุตรพันธ์
2. นายดิเรก  อาจกล้า
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 1. นายชัยพร  ดอกไธสง
2. นายณัฐพล  โพธิ์เล็ก
3. นายบุริมนาถ  เสือนามอญ
4. นายประสิทธิชัย  พูลลาภ
5. นายยงยุทธ  รอดจันทร์
6. นายเกรียงไกร  ทองอินทร์
7. นายเดชาธร  คงผดุง
8. นายเบญจรงค์  สุขสัมพันธ์
 
1. นายยชอนันต์  อุ่นสกล
2. นายธวัชชัย  พุทธโธ
3. ว่าที่พันตรีทับทิม  พาโคกทม
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายกัมพล  วาดวงค์
2. นายณัฐพนธ์  ตาลเยี่ยน
3. นายรณรงค์  บันดิต
4. นายศุภณัฐ  กายถวาย
5. นายสมศักดิ์  วงค์ลาศ
6. นายสหัสวรรษ  มอยบุตร
 
1. นายวสันต์  ไชยกุล
2. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
3. นายวิษณุรักษ์  หิรัญศรี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตนิยม
2. เด็กหญิงณัฐฌา  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงอัฏฒินันท์  บุญชู
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประมวล
2. นางสาวธิตินันท์  หล้าตา
3. นางสาวศรัณญา   ถือระวัง
 
1. นายธเนศ  อนุสรณ์
2. นางแสงเดือน  อนุสรณ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  อุดมปิง
2. เด็กหญิงนุชนันท์  ลาวจันทร์
 
1. นางสาวสุธิดา   แก้วจาเครือ
2. นายเกรียงศักดิ์  สุริยะลังกา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงรีย์อร  แช่มชื่น
2. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ปั้นหยัด
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายณัฐพงษ์  พราวแจ้ง
2. นางสาวสิรินาถ  คร้ามศรี
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายธนวัฒน์  เสมท่าไม้
2. นายพีรพล  กำมะหยี่
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี
2. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. นายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ซาซง
2. เด็กชายพีระยุทธ  ขำสาย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวพลอยวรินทร์  เวียงแก้ว
2. นายสุกฤษฏิ์  บรรเทา
 
1. นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
2. นายสายันต์  อินต๊ะกัน
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เนื่องกันทา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เงินคำ
 
1. นายวสันต์  กันชาติ
2. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจิรตินันท์  ทองก้อน
2. นางสาวภิญญาดา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
2. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชญานี  ลาวจันทร์
2. นายรัฐพล  นันตาใหม่
 
1. นางดวงพร  มูลป้อม
2. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตนู  พรมสุจา
2. นายนิษณาต  ชีพจิรสุข
 
1. นางนิตยา  มั่งมี
2. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  วงศ์วิเศษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุติวีรวัฒนากุล
3. เด็กชายวรพจน์  หว่างเชื้อ
 
1. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
2. นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปภัสรา  ปัญญา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำพันธ์
3. นางสาวศิลาพร  ศรีศักดา
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวธัญลักษณ์  กล่องพุดซา
2. นายนิกอินทนนท์  ซาซง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายชลชาติ  พรมจินดา
2. เด็กชายธนวันต์  เกิดสิน
3. เด็กชายปฏิพล  สุขดี
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายธนาดล  รอดแสง
2. นายธีรยุทธ  พิมพ์ทนต์
3. เด็กชายบุณยกร   ชูแจ่ม
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายวงค์
2. เด็กชายธนากร  เตจะสา
3. เด็กชายไพรวัลย์  อันทะชัย
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจารุวัฒน์  นาคสุวรรณ
2. นายสุทธิชัย  ทรหด
3. นายอนุพงษ์  คงสวัสดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นายพินิจ  สุขลักษณ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่เชื้อ
2. เด็กหญิงมนฤดี  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเกษอารีย์  จำนงค์
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์กรน์  แสงทรง
2. นางสาวณัฐพร  บุญจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  ทองมี
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำลือ
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ภูเก้าแก้ว
4. เด็กหญิงอภัสชา  เลิศล้ำ
5. เด็กหญิงเกรษดาภรณ์  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นายสำราญ  สีแก้ว
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สกุลปราโมทย์
2. นางสาวณัฐริกา  ศรีวิชัย
3. นางสาวธัญญารัตน์  สกุลปราโมทย์
4. นางสาวนภัสสร  สายเครือ
5. นางสาวน้ำทิพย์  สมุทร
6. นางสาวโยธิกา  จองป้อ
 
1. นางรัตนา  วงศ์เครือ
2. นายนเรศ  หนูป่า
3. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกณิการ์  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงดลนภา  บุญแตง
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  คำแสง
 
1. นายสุริยา  ชาปู่
2. นางอำพรรณ  ใบศรี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิรประภา  นิลทกาล
2. นางสาวธนาภา  น้อยเพ็ง
3. นายอธิพงษ์  พรหมสุข
 
1. นางอัมพร  ธีรวรกุล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีสืบวงค์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  วงษ์นุ่ม
3. เด็กชายเมธา  วัฒภักดี
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นายไตรรงค์  กล่ำบุตร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวทิฆัมภรณ์  สุทธิดี
2. นายธนวรรธน์  ทัฬหทวีพรรธน์
3. นายนพณรงค์  แผลงฤทธิ์
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ใจตุ่น
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี   ยุบล
3. เด็กหญิงอังคณา  พัวพันธุ์
 
1. นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  นฤทุกข์
2. นางสาวสุนันทา  สำอางค์
3. นายสุประกิจณ์  เทพวรรณ
 
1. นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา   หอมชื่น
2. เด็กหญิงพิมผกา  หนองหงอก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  น้ำใจมั่น
 
1. นางดุษฎี  ขอสุข
2. นางจุฑารัตน์  ขอสุข
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ใสยัง
2. นางสาวนัทฐิชา  แก้วนิตย์
3. นางสาวรมณีย์  พรถึง
 
1. นายพนม  สุขหา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ค้นหา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงเกศินี  สุขมาก
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
2. นางบุญนำ  ลอยบัณฑิตย์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ธิกรณ์
2. นางสาววณิชยา  พกามาศ
3. นางสาวสุธิชา  เขตแดน
 
1. นางจิดาภา  เข็มพล
2. นางจารุวรรณ  พูลล้น
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คำนุช
2. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
3. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  น้อยนคร
2. นางสาวธันยพร  ประสมใจ
3. นางสาวพัณนิตา  จิตรสมัคร
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรเกษ
2. เด็กชายลิขิต  สิงห์โต
3. เด็กหญิงอรนันท์  สุขคำ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายสมบุญ  คงคา
2. นางสาวสายป่าน  เครือจักร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดอนพิมพา
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วิทิตกรกุล
 
1. นางกรองจิตต์  อาดูร
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  ดีตาล
 
1. นางปัทมาภรณ์  พัฒนชัย
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  บานแย้ม
 
1. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชัยบัน
 
1. นางจุฑาทิพ  ชิดเชื้อ