หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี เพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนำพงษ์ จันทร์โทโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนบดี อินทร์ชื่นโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ เดี่ยวเจริญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ คำอั้นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางรวีวรรณ สุขรอดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายภัทรพล อารีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แก้วหล้าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายวรวุฒิ แสนนิทราโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ ทองบางโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายบัว มูลทาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่นโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ทองจุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเจริญสินธุ์ มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลี มั่นคงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาวดี เบี้ยจั่นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ จับคล้ายโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางัจันทนา ธราพรสกุลวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุญปวีร์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบางโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายวรรณชัย ทะนะแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวเมธินี คำบรรลือโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางีรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวรัตน์ไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย นวรัตน์ไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย นวรัตน์ไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย นวรัตน์ไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย นวรัตน์ไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชมชิดโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชมชิดโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชมชิดโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชมชิดโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชมชิดโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ชมชิดโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นางจุฑามาศ น้อยยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกุลชญา เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกุลชญา เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ ิอินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกุลชญา เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกุลชญา เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายสริเทพ รักบัวโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นางจุฑามาศ น้อยยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภิสศรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายดิเรก อาจกล้าโรงเรียนหนองกลับวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้วโรงเรียหนองกลับวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญสิริ แสฉิมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร เทียนทองโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายบุญเกิด เผือกใต้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล สุดเงินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร เทียนทองโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายบุญเกิด เผือกใต้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล สุดเงินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวนทอง ลาดปะละโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสภาพร ธรรมขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางจินตนา อินพรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สุริยะลังกาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปาละหงษาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายสุริยา ชาติไทยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ปาละหงษาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายสุริยา ชาติไทยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาวิละปัญญาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาวิละปัญญาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ยานะกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย พุทธโธโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เป็นสุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วงศ์คำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปัทมาภรณ์ พัฒนชัยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี เทียนบุตรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ รัตนธรรมวาทีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิภรณ์ โตสุขโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ดวงเกิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย พุทธโธโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสิราวรรณ ศรีม่วงโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางชุดิมา สุวรรณชื่นโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สุริยะลังกาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ธารานาถโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตรโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นวลจันทร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ธารานาถโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตรโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นวลจันทร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วงศ์คำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปัทมาภรณ์ พัฒนชัยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี เทียนบุตรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัชดนัย กาญจนตฤณโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคงศิลป์ แก้วส่องศรีโรงเรียนหนองกลับวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล รู้สมัยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสุรพล รู้สมัยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายคงศิลป์ แก้วส่องศรีโรงเรียนหนองกลับวิทยากรรมการ
4. นายชัชดนัย กาญจนตฤณโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปรียา เตี้ยมชุมพลโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา เนียมสกุลโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพินิจ สุขลักษณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปรียา เตี้ยมชุมพลโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา เนียมสกุลโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นายพินิจ สุขลักษณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา แก้วเทพโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา มาทุ่งโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุล หลวงแนมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุวัฒนา แก้วเทพโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา มาทุ่งโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุล หลวงแนมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเชษฐา เพชรคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุขโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวรวรรณ พิมพ์แสงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วงศ์เครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุขโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเชษฐา เพชรคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอำพรรณ ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุชีพ ทองมากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัมพร ธีรวรกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสันติภาพ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอำพรรณ ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุชีพ ทองมากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัมพร ธีรวรกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสันติภาพ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา มาทุ่งโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเทพ พนาไพโรจน์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางอรัญญา ยงพันธ์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงศิลป์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ภูมีโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ดวงดาวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ พนาไพโรจน์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ อำพันธ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางโสภิดา ทาม้าดีโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญนำ ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางโสภิดา ทาม้าดีโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญนำ ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางเฉลียว พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายพนม สุขหาโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางเฉลียว พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายพนม สุขหาโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางวรวรรณ พิมพ์แสงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางวรวรรณ พิมพ์แสงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ใยดีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เพ็ชรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ใยดีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวนทอง ลาดปาละโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ธรรมขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางจินตนา อินพรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกุลชญา เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/index.php on line 185