รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคทรัพย์
2. เด็กชายวรรธนัย  ถาปาวงศ์
 
1. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กชายชวกร  เมฆี
2. เด็กชายสานิตย์  บดีรัฐ
 
1. นางสาวสิรินภา  อยู่สถิตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงประภัสรา  โคตรดี
2. เด็กหญิงปรินทร  วีระวัฒนาพงษ์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  นาคนาคา
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ้นนา
5. เด็กหญิงสิรินารถ  จูหว้า
 
1. นายณัฐพล  ย่านสากล
2. นายมงคล  มากจีน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพัชร์  คำปลื้ม
2. นางสาวชนิดา  คงภัทร์กิติกุล
3. นายฐิติวัฒน์  หอมชื่น
4. นางสาวพิมพ์สิริ  พุ่มเผย
5. นายสรศักดิ์  ทรัพย์ทวี
 
1. นายนพดล  อินทร์ลับ
2. นางสมปอง  ปานเมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงฟู
2. เด็กชายอลงกรณ์  ชื่นอ่อน
 
1. นางรุจี  วันวงษ์
2. นางณพัฐอร  แกล้วกล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวบุษยารัตน์  อุดมกัน
2. นายเกรียงไกร  ธรรมใจ
 
1. นายทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา
2. นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีโตนด
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  สังข์สุข
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ขำตั้ง
 
1. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จำรูญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวเจนนภา  สิงห์กรณ์
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิริยากร  นภหงศ์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุธนี  แสนสุข
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงโสภานันท์  สว่างพงษ์
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวนิจิตรา  แป้นจันทร์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  เอิ่ยมมา
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  ใจดี
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
2. นางนฤมล  อรชร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จำรูญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายวิชัย  รุ่งเรือง
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฉิมเอม
2. เด็กหญิงสิริภร  เปรมอ้น
3. เด็กหญิงไพลิน  จำเนียร
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายประดิพัทธ์  รักถึง
2. นายพรนภัส  หอมรื่น
3. นายวรนนท์  เพชรบุญมี
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
2. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิชัย  สิทธิ
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พุ่มไม้
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธัญรัตน์  แก้วแท้
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายสรวิศ  หวังมีชัย
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายอติชาติ  ทรงกลิ่น
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภัททราภา  ภุมรา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายสุรัฐ  ทับจ๊อก
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ฉวีไทย
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นางสาวปัญญารักษ์  พาต่อ
 
1. นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  สันหมอยา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปนัดนา  พุ่มชา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพีราพรรณ  คำซาววงศ์
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายอริญชัย  บุญจันทร์
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพัชรประภา  มณีโชติ
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวเกศกนก  ทองโตนด
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกชกร  กลิ่นประทับ
2. เด็กหญิงชฎาพร  บังคะบุตร
3. นางสาวธมนวรรณ  ฉิมใจ
4. นางสาววันวิสาข์  เรืองคำ
5. นางสาววิภาวรรณ  ตุ่มทิม
6. นางสาววิรัลพัชร  ฉวีไทย
7. นางสาวสุกัญญา  นุ่มทรัพย์
8. เด็กหญิงหทัยภัทร  หล่อประดิษฐ์
9. เด็กหญิงโสมอุษา  พูลเพิ่ม
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายคมกริช  ทันลา
2. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  มีการ
4. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  ทรัพย์สังข์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  โยลัย
6. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย
7. เด็กชายมังกร  แก้วพงศ์
8. เด็กชายสมรัก  อ่ำปลั่ง
9. นายสุรัฐ  ทับจ๊อก
10. เด็กชายอริญชัย  บุญจันทร์
11. เด็กหญิงอริสา  แตงน้อย
12. เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาทอง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ผู้บุตร
14. เด็กชายเรวัต  สุขนาค
15. เด็กชายไชยากร  อภิวงค์
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ครุธเกตุ
2. เด็กชายกองทัพ  จ่ายหนู
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงนัยนา
4. เด็กชายชำนาญ  จันทร์หอม
5. เด็กชายณนพนนท์  ดวงเงิน
6. เด็กหญิงณัฐตินันท์  สมคำดี
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมวงค์
8. เด็กชายณัฐวีร์  จรวุฒิพันธ์
9. เด็กชายธนภัทร  มุสิกภูตานนท์
10. เด็กชายปรเมศร์  เจนใจ
11. เด็กชายพงศธร  เธียระวิบูลย์
12. เด็กหญิงพนิตพิชา  มาลัยทอง
13. เด็กชายพุธกานต์  มณีอ่อน
14. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสงนัยนา
15. เด็กหญิงรุจิพร  ท้วมทอง
16. เด็กหญิงวิภูษิตา  บัวป้อม
17. เด็กหญิงวิมลสิริ  แดงเรือง
18. เด็กชายสหชัย  อาจสูงเนิน
19. เด็กชายอธิวัฒน์  จันทน์เทศ
20. เด็กชายเจษฎาณ์  ดัดดิษฐ
21. เด็กหญิงไพลิน  วังใหญ่
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
2. นายขวัญชัย  สุขมา
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจตุพร  ปราณี
2. นายจักรภัทร  มุกดา
3. นายณัฐวุฒิ  ขำน้อย
4. นายธนาธิป  ยิ้มแก้ว
5. นายปฏิพัทธ์  พวงดอกไม้
6. นางสาวสกุลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นายบุญมี  มะริด
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายอริญชัย  บุญจันทร์
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายสราวุฒิ  ฉิมกาญจนะ
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงไพจิตรา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นางสาวขนิษฐา  แซ่ฮั่น
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปริญญวัตน์  เมธีวรฉัตร
 
1. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายพรพรม  บัวเผื่อน
 
1. นางดวงเดือน  กิติประสาท
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  ภู่เขียว
 
1. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดลลัดดา  นาเกลือ
 
1. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงษ์  บุญแก้ว
 
1. นายสุนัย  สีม่วง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีนคร
 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นางสาวสโรชา  แก้วเกตุ
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายทิด  แสนองค์
 
1. นางเสมอปัญญา  จันทร์หอม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริณดา  เทพคำ
 
1. นายโพยม  ศิริพงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวรัชนีกร  แก้วสุข
 
1. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกองพล  จ่ายหนู
2. เด็กชายก้องพล  พรรณคง
3. เด็กชายก้องภพ  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงจรัญญา  ขำพงศ์
5. เด็กชายจิรโรจน์  เลิศลำ
6. เด็กหญิงชฎาพร  สอนโต
7. เด็กชายชัยรัตน์  ทรงกลิ่น
8. เด็กชายชัยสิริ  เตชะมณีสถิตย์
9. เด็กชายณัฐชนน  ยอดกุศล
10. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมารักษ์
11. เด็กหญิงธารารัตน์  ลิมปวโรตน์
12. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง
13. เด็กหญิงนภาพรรณ  ภูมิวัฒนะ
14. เด็กชายนันท์นภัส  ละจุ้ม
15. เด็กชายนิพิฐพนธ์  อู่ตุ้ม
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันเขียว
17. เด็กหญิงบุญสิตา  เมฆแจ้ง
18. เด็กชายปรเมษฐ์  หงษ์เทศ
19. เด็กชายพันพิชิต  จันทร์นิม
20. เด็กหญิงพิชชาพร  อารีเอื้อ
21. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
22. เด็กชายภัชนิพงศ์  รัตน์บ้านด่าน
23. เด็กชายภูรีทัต  ศรีเมือง
24. เด็กหญิงวาเลนท์  อุ้ยทรัพย์
25. เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งจังหวัด
26. เด็กหญิงวิลาสินี  เอื้อจำนงค์
27. เด็กชายศิวกร  สุขเกตุ
28. เด็กชายศุภากร  ไกรกิจราษฎร์
29. เด็กชายสิปปวิชญ์  จันโท
30. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองเชื้อ
31. เด็กหญิงหทัยชนก  สายนวล
32. เด็กชายอนุภัทร  อ่อนเชตุ
33. เด็กชายอัครพล  เลิศภูเขียว
34. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ลบขำ
35. เด็กหญิงเอเชีย  จันทร์งาม
36. เด็กหญิงไพลิน  รุ่งสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นายทวีพงศ์  รอดสิน
3. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
4. นายจิระเมศร์  อัครรังษีธนกุล
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  รุ่งเรืองจิต
2. เด็กชายคณิศร  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  เพชรคง
4. เด็กหญิงดวงจิตร์  ด่านกิตติไกรลาศ
5. เด็กหญิงดวงใจ  ด่านกิตติไกรลาศ
6. เด็กหญิงรัฐนันท์  อินทร์จันทร์
7. เด็กชายวสันต์  ยอดอ่อน
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีกล่ำ
9. เด็กชายหฤษฎ์  งิ้วดี
10. เด็กชายอลงกรณ์  ลักษณะลาวัลย์
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นายปราโมทย์  จัตวา
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกวินทรา  สิริพงศ์สถาพร
2. นางสาวบุษยมาศ  คุ้มสุข
3. นายพัชรพล  สมบัติธีระ
4. นายภาคภูมิ  สีดาน้อย
5. นายมงคล  แสงสุข
6. นางสาวศิริกัลยา  คำขุนทด
7. นายสรวิศ  เมฆจิ๋ว
8. นางสาวอารยา  มั่นหมาย
9. นางสาวเพ็ญนภา  เสือกระจ่าง
10. นายเอกวิทย์  คำคง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นายปราโมทย์  จัตวา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดน้อม
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุ่มเรียบ
3. เด็กหญิงนริศรา  พุดลา
4. เด็กหญิงสสิกานต์  จุลพวก
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เสือนาง
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  พันธุ์วิไล
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
3. นายปราโมทย์  จัตวา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายคมสันต์  เจตตะพันธุ์
2. นางสาวธมลวรรณ  เรืองเดช
3. นางสาวพัชชินีย์  พันธุ์วิไล
4. นางสาววรรณา  เกตุแก้ว
5. นางสาววิไลวรรณ  คำเย
6. นายสหรัถ  พลคล้าย
7. นายเด่นภูมิ  หนูเมือง
8. นางสาวเบญจมาศ  กิ่งแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  จัตวา
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทรงโกมล
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่องกลิ่น
4. เด็กหญิงนิดา  บุญเม่น
5. เด็กหญิงวาธินี  พิศพรม
6. เด็กหญิงสมิตา  อยู่ชมวงษ์
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
2. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกัลณ์ยาดา  กาบัว
2. นางสาวณัฐธิดา  กลิ่นเกตุ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อินกรัด
4. นางสาวสิรามล  นิ่มคำ
5. นางสาวสุพรรษา  จิตสว่าง
6. นางสาวสุภัสตรา  เกตุขาว
 
1. นางสาวมนธิชา   กองพรม
2. นางสาวสุทธิณี  โชติมน
3. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
4. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาพร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงปารีณา  เกิดยิ้ม
3. เด็กหญิงพรนภา  ถึงเป้
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาจาด
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เสาตรง
6. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  หวังถนอม
7. เด็กหญิงวรรณภา  หมวกโตนด
8. เด็กหญิงศรีอำไพ  แจ่มทุ่ง
9. เด็กหญิงศิริกานดา  โคผดุง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่กลัด
11. เด็กหญิงสุรางคณา  การะเกด
 
1. นางสาวมนธิชา  กองพรม
2. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
3. นางสาวสุทธิณี  โชติมน
4. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
5. นางสาวบุญญานี  ใจยิ้ม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายธนกฤต  ออศิริ
2. นายปุญญพัฒน์  บุญคง
3. นายพงศธร  เจาะจง
4. นายอนุชา  ถึงทุ่ง
5. นายแสนแก้ว  พรมทุ่ง
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นายปิยะพันธ์  จันทร์ใด
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวผัน
2. เด็กชายทินกฤต  มีจั่น
3. เด็กชายปริญญา  ชำนาญจันทร์
4. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์เชื้อ
5. เด็กชายวรปรัชญ์  สำลี
6. เด็กชายศุภโชค  จ่ายหนู
7. เด็กชายสิริบดินทร์  ภู่แก้ว
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองดี
 
1. นายสาธิต  จันสิงขรณ์
2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์
3. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นายชุมแพ  มะลิดวง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์ดิษฐ์
3. เด็กชายทวีทรัพย์  ขุนอุดร
4. นายประกิต  อ่ำเทศ
5. นายพลภัทร์  เขียวขาว
6. นายสุทธินันท์  ทรัพย์เมือง
 
1. นายจิราวุธ   คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน  นันทะกมล
3. นายประโยชน์  จินดารัตน์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชาตรี
2. เด็กหญิงวิยุดา  เปียจันทร์
3. เด็กชายสืบพงศ์  ใจตา
 
1. นางสุวรรณา  พัดขำ
2. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวชวัลรัตน์  นุ่มพรม
2. นางสาวพรพรรณ  เจ็ดทุ่ง
3. นายสรศักดิ์  สมุทรกลาง
 
1. นายวิรัตน์  ปาณะดิษฐ์
2. นางสุวรรณา  พัดขำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  อารีรักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เฉยเมล์
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
2. เด็กชายธวัชชัย  สุ่มแก้ว
 
1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
2. นางอารยา  รักมหาคุณ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  คีรีวัลย์
2. นายธีระพงษ์  โพธิ์ชะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่วงแผน
2. นายชานนท์  สวนเศรษฐ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  หว่างเชื้อ
2. เด็กชายนพสินธุ์  อบเชย
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางสาวธาริณี  พงศ์พิสิฏฐ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวบุญสิตา  เจริญบุญ
2. นางสาวเสาวณีย์  พุทธรักษ์
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นางสาวณิชกานต์  คุ้มพาล
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรพินิจ
2. เด็กหญิงคีตาภัทร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
2. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เมฆดินแดง
2. เด็กหญิงวัลดา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายญาณธร  เขียวแก้ว
2. นายสุทธิรักษ์  โชติมน
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  พรมชาติกูล
2. นางสาวอัมพวา  ทัดไทย
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  เพ็งแจ้ง
2. นางสาวกุลณัฐ  เกิดเจริญ
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายวสันต์  เต่าเล็ก
2. นายเอกสิทธิ์  น้อยถึง
 
1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
2. นางอารยา  รักมหาคุณ
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ฟักรักษา
2. เด็กหญิงนิชา  เอมสอน
3. เด็กชายอมรเทพ  มาสิน
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวธาริณี  พงศ์พิสิฏฐ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
2. นางสาวปาริษา  รุ่งเรือง
3. นางสาวปิยฉัตร  วงศ์โห้
 
1. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
2. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  โตนดทอง
2. นางสาววรรณพร  โพธิ์แจ่ม
 
1. นางสาววราพินทร์  ชาววิวัฒน์
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายฐิติกรณ์  ไตรเวช
2. เด็กหญิงนพเกล้า  คงลำพันธ์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แตงโม
 
1. นายพงศกร  พลับผล
2. นางสาววรรณา  ศิลธรรม
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
2. นายมาร์ค  จันทร์อำนวย
3. นายวสุธันย์  กิติจีราพัฒน์
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คงอิ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  ฉินโน
3. เด็กหญิงอังศุมารินทร์  แย้มพราย
 
1. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ
2. นางสุภาวดี  นวลจีน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ผดุงปาน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิไลกุล
3. เด็กหญิงศศิธร  หมู่ขำ
 
1. นายประพนธ์  อ่อนพรม
2. นางสาวพิมพา  คำมี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชติศรี
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เครือเอม
3. เด็กชายชัยณรงค์  เพียราษฏร์
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญชู
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  คล้ายสี
6. เด็กชายสิทธิชัย  เสือมั่น
 
1. นางพีรดา  แก้วบุรี
2. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวดารารัตน์  ทับเงิน
2. นางสาวนัฐสิมา  พักแย้ม
3. นางสาวบุณฑริก  สุดตา
4. นางสาวรัชนีย์  กราบกราน
5. นายวีระ  แก้วเขียว
6. นางสาวสุมิตตา  พักแย้ม
 
1. นางน้ำเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล
2. นางสุนทรี  อินทโชติ
3. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เฟื่องจร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทรัพย์มุูล
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นางสาวบุญลือ  โชติมน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวจารุกัญญ์  ทับเงิน
2. นางสาวสุนิสา  เพ็ชรฟัก
3. นายเอกลักษณ์  จิตรพินิจ
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  พรมมี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดบุญ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิ์บุญ
3. เด็กหญิงสุมิตา  ชื่นบางบ้า
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
2. นางสาวประทุมพร  สร้อยชือ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวราตรี  ไผ่เรือง
2. นางสาวสุรีย์พร  สวนม่วง
3. นางสาวเรวดี  พุฒลา
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
2. นางสาวประทุมพร  สร้อยชือ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  กันทะมา
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุขเกษม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเกษม
 
1. นางสาวมันทนา  เปรมใจ
2. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวขวัญเกล้า  พยอม
2. นางสาวพรนัชชา  สายสินธุ์
3. นางสาวรัญชนก  มั่นอิน
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงรัญชิดา  หลักหลวง
3. เด็กหญิงสาวิกา  ขอนทอง
 
1. นางสาวบุญเรียม  พร้อมมูล
2. นายกฤษณะ   มงคลแสงสุรีย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตินันท์  ยืนยง
2. นายณัฐวัฒน์  มณีวงษ์
3. นางสาวอรพรรณ  พุ่มเรียบ
 
1. นางนันทนา  เอมะปาน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสวรรยา  ช่างเขียน
2. เด็กหญิงอรัญญา  พันมะวงค์
3. เด็กหญิงเมษยา  ชูแผ้ว
 
1. นางสาวโสภา  ผิวศรี
2. นางจินตนา  บุญตา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  นุเวที
2. นางสาวศิริลักษณ์  เส็งเพิ่ม
3. นางสาวสุกัญญา  เลิกม๊อก
 
1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์
2. นางดวงพร  มากล้ำ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงอรุณ
2. เด็กชายนรินทร  เงินแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  นาคอ่วมค้า
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  เกตุทอง
2. นางสาวภิญญพัชญ์  ใจมะสิทธิ์
3. นางสาวรักชนก  ฟักฟูม
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ปิ่นม่วง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สำรี
3. เด็กชายอดิศร  จันทร์หอม
 
1. นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว
2. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนพรัตน์  แก้วนอก
2. นางสาววาริน  อาจใหญ่
3. นางสาวศิราณี   สอนน้อย
 
1. นางสาวพิมานมาศ   เพียรทอง
2. นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์วี
 
1. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงหยกณิกา  ทองดี
 
1. นางสาวพิมพา  คำมี
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายกิจไพบูลย์  เพชรตุ่น
2. นางสาวสุจิตรา  จันทะนาข่า
 
1. นายวะรา  เอี่ยมอ้น
2. นางสาววิภา  ระลึก
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวพราวนภา  แน่งน้อย
2. เด็กชายยงยุทธ  โมจุ้ย
 
1. นายวะรา  เอี่ยมอ้น
2. นางสาววิภา  ระลึก