หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
2 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เจ้าหน้าที่ประมวลผล
3 นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
4 นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
5 นางสาวธัญลักษณ์ ไทยกล้า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
6 นายไชยรัตน์ พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
7 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
8 นายธีรภัทร์ จำเนียร ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
9 นางสุรางคนา คุปตรัตน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
10 นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
11 นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน
12 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
13 นายวิเชียร พรหมปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
14 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
15 นายภาณุพงศ์ ธนูสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
16 นางนันทิรัตน์ พวงเงิน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
17 นายนรัตน์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
18 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
19 นายประสาน โชติมน ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
20 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
21 นายสังวาลย์ พลอยดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.ภัทร์วดี มูลดี email : phatwadeest@gmail.com โทรศัพท์ : 095-3067345 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]