หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ อินทร์พ่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายจักกฤษณ์ สุขรอดโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต อินอยู่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชา อำพรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ อินทร์พ่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายจักกฤษณ์ สุขรอดโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต อินอยู่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชา อำพรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ เข็มคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางขนิษฐา ทองมนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายสยมภู ปัญญาเหมืองโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ย่านสากลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายมังกร ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสมปอง ปานเมืองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลกาล แก้วทุ่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงไกร เตชาโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ น้อยจันทร์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ทับจากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางอภิรมณ จันทร์เมืองโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางสาวมธุรส คงฟักโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรุจี วันวงษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอุไรพร พลแก้วโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นิวัฒน์เมธาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางสุมิตรา ตันอุตม์โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวศุภมาตรา หลังสันเทียะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายชยาพล แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายชยาพล แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพษ์ ประศาสตร์ศิลป์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายบรรเจิด เจริญฉายโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายบรรเจิด เจริญฉายโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโพยม ศิริพงษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สายโกสุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโพยม ศิริพงษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สายโกสุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโพยม ศิริพงษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สายโกสุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโพยม ศิริพงษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สายโกสุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางวรี ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนัย ศรีม่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี หวานเสียงโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย ตุ้มศรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุนัย ศรีม่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี หวานเสียงโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย ตุ้มศรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนัย ศรีม่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี หวานเสียงโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย ตุ้มศรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุนัย ศรีม่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี หวานเสียงโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย ตุ้มศรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุนัย ศรีม่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี หวานเสียงโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย ตุ้มศรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุนัย ศรีม่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี หวานเสียงโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย ตุ้มศรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทิวาวรรณ อินทร์สุวรรณโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นางสาวมนธิชา กองพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชวลิต สุขคล้ายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นายวรวิช นพนรินทร์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสิน นุ่มพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุทัศน์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชิต เขียวคล้ายโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ แสนสูนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชวลิต สุขคล้ายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นายวรวิช นพนรินทร์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสิน นุ่มพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุทัศน์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชิต เขียวคล้ายโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ แสนสูนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธ์สพร รักสิงห์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางถนอมศรี จั่นแก้วโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ พวงขจรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ซาวเจริญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายดุสิต นาจรัสโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญชู กลับทุ่งโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ พันธ์ประเวศสกุลโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายยุทธ์สพร รักสิงห์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางถนอมศรี จั่นแก้วโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ พวงขจรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ซาวเจริญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายดุสิต นาจรัสโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญชู กลับทุ่งโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ พันธ์ประเวศสกุลโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ พันทะยักโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางนฤมล พลมั่นโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา เรียงเรียบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคมกรรมการ
5. นางเสมอปัญญา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางปรัศนี แก้วสุกเรืองโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรุณวรรณ จันทร์ทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางกินรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายชานนท์ สวนเศรษฐ์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางอารยา รักมหาคุณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา พ่วงแผนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี ทองอ่อนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นายจิรภัทร ณีศะนันท์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา พ่วงแผนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางอารยา รักมหาคุณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวราตรี ทองอ่อนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นายจิรภัทร ณีศะนันท์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววันวีร์ กลันทปุระโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางสาวสมร ชูฤทธิ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางสาวสมร ชูฤทธิ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริกานดา ทาสาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมืองโรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาธินี อยู่หุ่นโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสาววันวีร์ กลันทปุระโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมืองโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววาธินี อยู่หุ่นโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสาววันวีร์ กลันทปุระโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววาธินี อยู่หุ่นโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์โรงเรียนทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงค์ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววันวีร์ กลันทปุระโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมืองโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววาธินี อยู่หุ่นโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาวนา มุขพรมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววาธินี อยู่หุ่นโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศกร พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชนกานต์ กฤติธัญกชโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ สวนเศรษฐ์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นายวัชรพล เพ็ชรตุ๋นโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายชานนท์ สวนเศรษฐ์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางชนกานต์ กฤติธัญกชโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรพล เพ็ชรตุ๋นโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพงศกร พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางสาววราพินทร์ ชาววิวัฒน์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรา แย้มมากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นายนพดล อินทร์ลับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ เอี่ยมมาโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
7. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางละออ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน มิ่งมิตรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางพีรดา แก้วบุรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิมาน มิ่งมิตรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางละออ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางพีรดา แก้วบุรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิมาน มิ่งมิตรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางพีรดา แก้วบุรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางละออ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิมาน มิ่งมิตรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางละออ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางพีรดา แก้วบุรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ มารดาพิทักษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรพล ปานดำโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา แย้มชูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
2. นางนงเยาว์ มารดาพิทักษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรพล ปานดำโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางปนัดดา แย้มชูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษณ์พร เกตุคงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันทกา ตันเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ ปานแดงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิกุลทอง อยู่ป้อมโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นายประสพ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภูมิพัฒน์ ปานแดงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันทกา ตันเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักษณ์พร เกตุคงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิกุลทอง อยู่ป้อมโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นายประสพ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน แก้วมีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางแววดาว อยู่สุขโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวัลย์ มะโตโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นายดำเนิน นันทะกมลโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน แก้วมีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางแววดาว อยู่สุขโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวัลย์ มะโตโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นายดำเนิน นันทะกมลโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนันทนา เอมมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ พันทะยักโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางนฤมล พลมั่นโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา เรียงเรียบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางเสมอปัญญา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางปรัศนี แก้วสุกเรืองโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรุณพรรณ จันทร์ทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางกินรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายมนัสชล แก้วบังเกิดโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายกชกร อ่ำทิมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.ภัทร์วดี มูลดี email : phatwadeest@gmail.com โทรศัพท์ : 095-3067345 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]