รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อิ่นคำ
2. เด็กชายวีรภัทร  ใจชุ่ม
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เครือปลูก
2. เด็กชายพิพัฒน์  เถิงคำ
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายนพณัฐ  อิ่นคำ
2. นายพิทวัส  สนชาวไพร
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายฑีฆายุ  สุขสม
2. เด็กชายพุฒิชัย  พันธ์พืช
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โยธา
2. เด็กหญิงพศวีร์  ทรงสวัสชัย
3. เด็กชายพัฒน์  สิริพัฒนปฐวี
4. นางสาวพิทยา  ชาญประเสริฐ
5. เด็กชายสหรัฐ  ไชยมงคล
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุกุลทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลาสน์  ต่อเชื้อ
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา  พรมสาร
3. เด็กหญิงนันทัชพร  กุลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสรวีย์  มะเทวิน
5. เด็กหญิงเกศไพรินทร์  มณีวงศ์
 
1. นางญาติกา  ไชยจำเริญ
2. นางสาวณัชณิช  ศรีโยธี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  อรรถารส
2. นางสาวชลดา  กลิ่นหอม
3. นายณัฐศักดิ์  รวมสุข
4. นายธิษณ์  คำอิสระ
5. นางสาวบุณฑริก  บุตรสิงห์
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวธิตรา  ผงราช
2. นางสาวนัทธมน  สุริยสมบูรณ์
3. นางสาวปนิกกา  สุมะโน
4. นายสิริเฉลิม  ศรีแพงมูล
5. นายเมธาพนธ์  เมทา
 
1. นายจิรัฏฐ์  สุขใจเหลือ
2. นายนิพนธ์  สมวัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายนิรวิทย์  สิบหมื่นอาด
2. นางสาวปิยาภรณ์  เกิดป้าน
 
1. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
2. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
2. เด็กชายเมธาพันธ์  ปวิชสิทธิพัฒน์
 
1. นางมณฑา  นนท์ศรี
2. นางสาวมาลัย  ฟักเขียว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชิษณุชา  วงศ์ขัติย์
2. นางสาวอรอนงค์  ภัคพีระกานต์
 
1. นางสาวปิโยรส  ใจเอื้อ
2. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  ชาญประเสริฐ
2. นายวัชรพงษ์  สุทธวงค์
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
2. นายกิตติพงษ์  สมภาร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชริณ  เวียนรอบ
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพัฐษดา  ภาชนะ
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกวิภา  วงค์กันทะ
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนิสร  จันทร์ทัน
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  พลบุญ
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  เทพรักษา
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวสาวินี  ศรีหาตา
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เย็นใจ
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวษา  วงศ์ยะ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพัชฎาภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  อินตา
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมบุญ  อินทร์มาตย์
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉริยาวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางณิญดา  ่เสนาบุตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายเสถียรพงษ์  วงศ์ไชย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพุดน้ำบุษย์  จำรัส
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเทพ
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐากูร  มีหลาย
2. เด็กหญิงหฤทย์ชนม์  ติณณ์มาลานนท์
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐวิตรา  วงศ์จินดารักษ์
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช  บุตรพรม
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  แก้วกุลา
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพัชยดนธ์  สิริเจริญพานิช
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เมืองแก้ว
2. เด็กชายสหรัตน์  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงสุวิมล  ประวัง
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สมศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  อินอร
3. เด็กชายอภินัทธ์  ไชยสมบัติ
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  กัณฑวงศ์ษา
2. นายพร้อมพงษ์  คำวงษา
3. นายวรากร  ทะยศ
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ฟ้าเลิศ
2. นายทวีทรัพย์  สายสอาด
3. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวนริศา  ฟองตา
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
4. นายพงค์พล  สนชาวไพร
5. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
6. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
7. นางสาวศิริพร  ชมวดี
8. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
9. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. นายชัยวัฒน์  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงณัชชา  ศิริขวา
4. เด็กชายณัฐพล  มังคลาด
5. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
6. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
7. นายพินิจนัน  กันทะสอน
8. นายภูรินทร์  ธรรมโม
9. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
10. นายวรวัฒน์  กองสุข
11. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
12. นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม
13. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
14. นายอนันตชัย  ทองนอก
15. นางสาวอัมพิกา  วัฒนศิลป์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายพิธิวัต  สีท้าว
2. นายพิริยากร  แก้วไหล
3. นายภานุพงษ์  กองมงคล
4. นายภานุวัฒน์  มงคล
5. เด็กชายอภินันท์  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงอรไพริน  นิลคง
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
2. นายดุริยะ   วงศ์ใหญ่
3. นายสายันต์  เวียงคำ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามปิง
2. เด็กชายณัฐชนน  นามวงศ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนกูล
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อินเที่ยง
5. เด็กชายผไทกิจ  เครือบุญ
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
2. นายภาคภูมิ  ปูเลย
3. นางสุขศรี  ลาดอุ่น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายครรชิต  ชอบจิต
2. นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย
3. เด็กหญิงชลธิรศน์  วงค์พิมล
4. นางสาวฐานิกา  เกียสเสิ้น
5. เด็กชายถิรพล  ขันทะกิจ
6. นายศิริชัย  วงศ์ไชย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
3. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะคาด
2. นายธีระศักดิ์  สักแก้ว
3. นายภูริช  สมชื่อ
4. นางสาวศรัญญา  พวงมาลา
5. นายอนุชิต  รักษาดี
6. นายอภิสิฐ  วิเศษโวหาร
 
1. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว
2. นายดุริยะ   วงศ์ใหญ่
3. นายสายันต์  เวียงคำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรวรา   ใจบุญ
2. นายกอปรลาภ   ใจกล้า
3. นางสาวจารุพรรณ   ท้าวล้า
4. เด็กชายจิรพัส    ธนะสังข์
5. นายชวลิต   นัยวิกุล
6. นายณัฐชนน   ขวัญใจ
7. นายณัฐชนน   ชนะชัย
8. นายณัฐพันธ์    วังมูล
9. นางสาวทิพญาภรณ์   เฉพาะตน
10. นายทิวธวัช  นามจักร
11. นายธนภูมิ   ฟองคำ
12. นายนฤเบศ   ปิงเมือง
13. นายบูรณ์พิภพ   ผัดดี
14. นายปรัชญากร   ยะตา
15. เด็กชายพจน์   ทะอุด
16. นางสาวพิชชาพร   วงค์เณร
17. นายภานุพงษ์   อุจินา
18. นายภานุวัฒน์   สะพานแก้ว
19. นางสาวภุมรัตน์  นามบ้าน
20. เด็กชายภูมิรฬ   สมหล่อ
21. นายรังสิมันต์   เรืองคำ
22. นางสาวรุ่งนภา    ถึงการ
23. นางสาววิชิตา   ศรีไชยอินทร์
24. นางสาววิมลพร   สิงห์แก้ว
25. นางสาววีรวัลย์   แส้ทอง
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บริสุทธิ์ศิล
27. นางสาวสิรินัน   ตาปัญโญ
28. นางสาวสุกัญญาภรณ์   แผ่จิต
29. นางสาวสุดานี   เรืองหุ่น
30. เด็กหญิงสุภาพิชญ์   ชลาลัย
31. นายอนันตพงษ์   ผลมาก
32. นายอัครวัชร์  บุญปลอด
33. เด็กชายอายุวัฒณ์   เกิดสมบัติ
34. นางสาวอินทุอร   ก้อนแก้ว
35. นางสาวโสภาวดี   ภูรักษา
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
3. นายพรรณนันทน์   พงศ์กรวรรณ
4. นางสาวสามินี   มะโนใจ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ถาพยอม
2. นางสาวกมลรัตน์  หอมนาน
3. นางสาวกวินธิดา  มาสุข
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีคำ
5. นายกันตพล  แสงศรีจันทร์
6. นางสาวกุศลิน  มณฑาลพ
7. นายจักรภัทร  ถิ่นจันทร์
8. นางสาวจิดาภา  บุญสุข
9. นางสาวจินตนา  คำดี
10. นายจเรชัย  ตาเต็ง
11. นางสาวญาดา  นาคะดำรงวรรณ
12. นายธนิชสร  กวนสีลา
13. นางสาวธัญมาศ  การถาง
14. นายธีรวัฒน์  วงศ์ใหญ่
15. นางสาวนภาพร  ลาพิง
16. นายนันทิพัฒน์  รักษาดี
17. นางสาวประพา  เขตประกร
18. นายปรัชญากรณ์  รัตนภักดี
19. นางสาวปาณิสรา  ปานพรม
20. นางสาวปิยะดา  ชัยภูมิ
21. นางสาวพณัชกร  ศุภโชคชัยมงคล
22. นางสาวพิมพ์ประไพ  มังสุไร
23. นายภานุเดช  แก้วนวล
24. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
25. นางสาวยุภารัตน์  ทาทองหลาง
26. นางสาวรสสุคนธ์  คำสี
27. นางสาวรัตติภรณ์  ใจไหว
28. นางสาวศศินิภา  ภู่จินดา
29. นายศาสตรานนท์  เชื้อสะอาด
30. นางสาวศิริพร  ขุนทอง
31. นายศิริศักดิ์  บัวแดง
32. นายสิทธิพล  เกิดศรี
33. นางสาวสุนันทา  หอมนาน
34. นางสาวสุวนันท์  โยปัญญา
35. นางสาวสุวิญญา  ใจแก้ว
36. นายอนุพล  กาติ๊บ
37. นายอนุภาพ  แสงสุวรรณ์
38. นางสาวอรณิชา  วงศ์ดาว
39. นางสาวอัจจิมา  ดำแดงดี
40. นางสาวเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
2. นายกฤษณะ  เชียงแรง
3. นายอัครเดช  จิตรศรัทธา
4. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อ่อนวงษ์
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายเศรษฐ์กิจ  เชษฐสิงห์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวินี  วิลาชัย
 
1. นางสุขศรี  ลาดอุ่น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวนิสา  ใจรัตน์
 
1. นายเฉลิมพล  หน่อคำ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร  เพียรจริง
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวริศ  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายพงษ์สิทธิ์  ร้องเก็ด
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรไพลิน  นิลคง
 
1. นายดุริยะ   วงศ์ใหญ่
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวณิชชา  ทิพรส
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปิยะพัตร์   พันธ์พิพิศ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวภัทรวรรณ  อุปมา
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชีพ   พรหมทอง
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายทีปกร  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุวรรณทา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภสฤษดิ์   ปิงเมือง
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายสันติภพ  สุริยะวงศ์
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชิษณุชา  กันทะเขียว
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพัทธนันท์  บุตตะมะ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เรียนงาม
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  ไชยมงคล
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ทาทอง
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวรพงศ์  ธิมา
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายศตายุ  ไชยวงศ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวทิยาพร  วงศ์ประสิทธิ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจียรไน  มะโนธรรม
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เผ่าปินตา
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  วุฒิ
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชรัตน์   ธิเป็ง
2. เด็กหญิงกชวรรณ   จำลอย
3. เด็กหญิงกัญญาภัค   รัตน์เถลิงศักดิ์
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจมิภักดิ์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญมโน
6. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์    เพชรคง
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จินดาชัย
8. เด็กหญิงชนิกานต์   ยศจิรธนากุล
9. เด็กหญิงชนิตา  มงคล
10. เด็กหญิงชุลีกร    จินะวัน
11. เด็กหญิงญาดา    เครือชัยวัฒนา
12. เด็กหญิงญาดา    อ้อยมั่งมูล
13. เด็กชายฐิติโชติ   ชัยกุหลาบ
14. เด็กชายณ ตะวัน   ปัญญาทิพย์
15. เด็กหญิงณหทัย   ภูศิริ
16. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   จอมดวง
17. เด็กชายดวงชัย   ยอดพล
18. เด็กหญิงธฤษวรรณ    เอื้อพิทักษ์สกุล
19. เด็กชายธวัชชัย    เสมอเชื้อ
20. เด็กชายนนทวัฒน์   วิสัย
21. เด็กชายนพรัตน์   ทาทอง
22. เด็กหญิงปทิตา  ชวนคิด
23. เด็กหญิงประกายกาญจน์   ดวงจิตร
24. เด็กหญิงพัชรียาพร  ไชยวงค์
25. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บัวไชยา
26. เด็กหญิงพิชญานิน   โพธิ์มนต์
27. เด็กหญิงพีรดา   วิเศษสุข
28. เด็กชายพีรพัฒน์    ไชยมงคล
29. เด็กชายภัทรดร    ภัทรดรปกรณ์
30. เด็กหญิงภัทรพรรณ   พูลจีน
31. เด็กชายภูตะวัน   ปัญญาทิพย์
32. เด็กหญิงวทิยาพร   วงศ์ประสิทธิ์
33. เด็กหญิงวรัชยา  คนการ
34. เด็กชายวรายุทธ   เรือนสอน
35. เด็กหญิงศศิกานต์   เอียงเป้
36. เด็กหญิงสุณิสา  รัตนเรืองเดชกุล
37. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ทองธรรมชาติ
38. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีงาม
39. เด็กหญิงเกศินี   เขียวสืบ
40. เด็กหญิงเกษมณี   ผลมาก
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
4. นายพศิน  สาดสาร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา   อินตะเสนา
2. นายฉัตริน   แสนศรี
3. นางสาวฉันทิกา   อินทรากูล
4. นางสาวชญานิษฐ์  ไชยวุฒิ
5. นางสาวชนาภา  ยังมั่ง
6. นางสาวชลธิชา  ปรารมภ์
7. นางสาวชลิตา   บุญโชติ
8. นางสาวซาร่า   เมคาน
9. นางสาวญาณิศา   ชัยศิริ
10. นางสาวฐิตามร   ชัยกุหลาบ
11. นางสาวณัฐกานต์  สิงค์ชัย
12. นางสาวณัฐธิดา   ปิยพันธุ์เศรณี
13. นายณัฐพงศ์  ป๊อกบุญเรือง
14. นายธนกฤต  วงศ์ราษฎร์
15. นางสาวธนัชชา  สุขตัว
16. นายธนากร   คำวัง
17. นางสาวธนิดา   วงศ์ไชย
18. นางสาวธัญวรัตม์   อยู่สบาย
19. นางสาวนนทกานต์   ฟักแก้ว
20. นายนพคุณ   นุขันธ์
21. นายนพอานันทน์   วัตตนะชัย
22. นางสาวปราถนา  จันทกุล
23. นางสาวปาณิศา   พลพานิช
24. นางสาวพรทิพย์   ตาหงส์
25. นางสาวพิชญธิดา  ใสสม
26. นางสาวพีรยา  สุภากาวี
27. นางสาวยติพร  จักรเทพวงศ์
28. นางสาวรสริน   จินดาพานิช
29. นางสาวลลิตภัทร   เชี่ยวชาญ
30. นางสาววรินรำไพ   เทพทองคำ
31. นายวิทวัส  สมวรรณ
32. เด็กหญิงวิรัญญา  ชำนาญหล่อ
33. นายศตายุ   ไชยวงศ์
34. นางสาวสุจิตราภรณ์   สุริยะ
35. นางสาวสุวรรณา   ธนะวงค์
36. นางสาวหทัยรัตน์   เมืองอินทร์
37. นางสาวอมรรัตน์  ก้อนคำ
38. นายอริยะภูมิ   พูลผล
39. นางสาวเพ็ญพิชชา   หาญจริง
40. นางสาวเวียนนา   สุขเจริญ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
4. นายพศิน  สาดสาร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  พักตรารัมภานันท์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทาทองหลาง
3. นางสาวนันทรัตน์  คีรีวรรณ์
4. นางสาวปลาทู  แซ่จาง
5. นางสาวปิยะวรรณ  แซ่เล่า
6. นางสาวผลิดา  ชนะพันธ์
7. นางสาวพรวิมล  ทิพย์แสง
8. นางสาวพัชราภรณ์  หอมนาน
9. นางสาวพัชลาวลี  กรงจักร์
10. นางสาวมาริษา  วิวัฒนากร
11. นางสาวรุ่งทิวา  บัวผัด
12. นางสาวหยั้ง  แซ่ซ้ง
13. นางสาวอรุณี  ดอกคำ
14. นางสาวอัมพร  แซ่โซ้ง
15. นางสาวอัศวินี  กลมเกลี้ยง
16. นางสาวเกษมณี  ศรีจันทร์
17. นางสาวเย้ง  แซ่ซ้ง
18. นางสาวแสงดาว  ฟ่งฉันท์ธรากุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตนื  ฟูเชื้อ
3. เด็กชายชัชนันท์  ทองทา
4. เด็กชายชโนดม  จันทร
5. เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว
6. เด็กหญิงรังสิณี  เผ่ากันทะ
7. เด็กหญิงวรดา  ชัยดรุณ
8. เด็กชายอดิศร  ชะเอ
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณัฐ  กาละพวก
2. เด็กหญิงชญากาณท์  เชี่ยวชาญ
3. เด็กชายญาณพัฒน์  สบบง
4. เด็กชายธนพล  บุญชุม
5. เด็กชายธีระพงษ์  ปาเต๊ะ
6. เด็กชายพงษ์เพชร  สุทธวงค์
7. เด็กหญิงรัตนวดี  ธีระกุล
8. เด็กชายวัฒธ์คุณ  ภิธรรมา
9. เด็กหญิงสุนิตา  ทับอาจ
10. เด็กหญิงสุพัตตา  สิงห์คำ
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ประดิษฐ์
2. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
3. นายจิรวัฒน์  เพ็ญศิริ
4. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
5. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
6. นางสาวณพัฐอร  กิตติวีรพงษ์
7. นายนพคุณ  นุขันธ์
8. นางสาวนริศรา  งามหน้า
9. นายปฏิภาณ  ภาชนะ
10. นายพีรวิชญ์  ใสสม
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณพร  งามทวีกุล
2. นายชยานันต์  ขันทะสา
3. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์แก้ว
4. นายณัฐพันธ์  แสงโฮง
5. นายธวัชชัย  บุญทา
6. นางสาวบัณฑิตา  อุตสาห์
7. นายภานุพันธ์  จันทนะ
8. นางสาวรัตนาวดี  คำเทพ
9. นางสาวสุภาวดี  วรรณโกฏิ
10. นายไชยวัฒน์  อินต๊ะขัน
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานรัตน์  หรุ่นจำรูญ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปะละ
3. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
4. เด็กหญิงสุธัญญา  ธุระ
5. เด็กหญิงอิศรยาภรณ์  จวงเจิม
6. เด็กหญิงแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
4. นายมงคล  ครุฑนาค
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  คำนวล
2. เด็กหญิงกุลวดี  งามทวีกุล
3. นายณัฐศักดิ์  เข็มแก้ว
4. เด็กหญิงนภา  แซ่ย่าง
5. นายสุทธิวัฒน์  ดวงทิพย์
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
4. นางอัญชลี   ทองอุ่น
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
3. นางสาวณพัฐอร  กิตติวีรพงศ์
4. นางสาวนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงค์
6. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
4. นายมงคล  ครุฑนาค
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชญาณี  ท้ายเรือคำ
2. นางสาวชุตินันท์  เทศนาเรียง
3. นางสาวปิยะธิดา  ปะติทานะโต
4. นางสาวปิยะพร  ศรีธา
5. นางสาวพรสุมาลี  มาลา
6. นางสาวสุภนิต  หายทุกข์
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานรัตน์  หรุ่นจำรูญ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อุปะละ
3. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
4. เด็กหญิงสุธัญญา  ธุระ
5. เด็กหญิงอริศราพร  ธิวงศ์
6. เด็กหญิงอิศรยาภรณ์  จวงเจิม
7. เด็กหญิงแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
4. นายมงคล  ครุฑนาค
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
3. นางสาวณพัฐอร  กิตติวีรพงศ์
4. นางสาวนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงค์
6. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
4. นายมงคล  ครุฑนาค
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณพร  งามทวีกุล
2. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์แก้ว
3. นางสาวบัณฑิตา  อุตสาห์
4. นางสาวรัตนาวดี  คำเทพ
5. นางสาวสุภาวดี  วรรณโกฏิ
6. นางสาวอมรรัตน์  คำพา
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางธนิดา  ศรีภา
4. นางอัญชลี   ทองอุ่น
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณัฐ  กาละพวก
2. เด็กหญิงชญากาณท์  เชี่ยวชาญ
3. เด็กชายชัยณรงค์  บุญชื่น
4. เด็กชายญาณพัฒน์  สบบง
5. เด็กหญิงญาณิศา  บุญยืน
6. เด็กชายธนพล  บุญชุม
7. เด็กชายธีระพงษ์  ปาเต๊ะ
8. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีพุก
9. เด็กชายพงษ์เพชร  สุทธวงค์
10. เด็กหญิงมณฑิตา  วิบุญมา
11. เด็กหญิงรัตนวดี  ธีระกุล
12. เด็กชายวัฒธ์คุณ  ภิธรรมา
13. เด็กหญิงวิยะดา  บุญมา
14. เด็กหญิงสุพัตตา  สิงห์คำ
15. เด็กหญิงเกวลิน  ถุงแก้ว
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  เวียงวงค์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงชลิตา  สู่ผ่าน
3. เด็กหญิงณัฐิดา  วุ่นหา
4. เด็กหญิงธิดารักษ์  เผ่ากันทะ
5. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์ทอง
6. เด็กชายปฏิภาณ  บัวหลวง
7. เด็กชายพงศกร  เผ่ากันทะ
8. เด็กหญิงพรวลัย  เผ่ากันทะ
9. เด็กชายพลทัต  เมืองชื่น
10. เด็กชายพลภูมิ   การเร็ว
11. เด็กหญิงมลนภา  เผ่าตัน
12. เด็กหญิงวริศรา  การเร็ว
13. เด็กชายศตวรรษ  พินิจ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  พินิจ
15. เด็กหญิงอิงริสา  เหมทานนท์
16. เด็กหญิงเรวดี  ไชยวงค์
 
1. นางสาวแสงเทียน  ช่างคำ
2. นางประไพศรี  หงษ์หิน
3. นางสาวพัชรี  นวลทิม
4. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
5. นางสาวณัฐมน  หว่านพืช
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ประดิษฐ์
2. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
3. นายจิรวัฒน์  เพ็ญศิริ
4. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
5. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
6. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
7. นางสาวณพัฐอร  กิตติวีรพงศ์
8. นายนพคุณ  นุขันธ์
9. นางสาวนริศรา  งามหน้า
10. นายปฏิภาณ  ภาชนะ
11. นางสาวพรพธู  ใหม่วงค์
12. นายพีรวิชญ์  ใสสม
13. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นางอุบล  กุลศรี
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางสาวสามินี  มะโนใจ
4. นายมงคล  ครุฑนาค
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชญาณี  ท้ายเรือคำ
2. นางสาวชุตินันท์  เทศนาเรียง
3. นางสาวณิชกานต์  โพธิ์ธรรม
4. เด็กชายธฤต  กาญจนาวัฒนกูล
5. นายนพัตธร  รักษาดี
6. เด็กหญิงนุชวรา  ช่อคำสี
7. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
8. นางสาวปิยะพร  ศรีธา
9. นางสาวพรสุมาลี  มาลา
10. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ใจคำ
11. นางสาววริษฐาพร  หงอกชัย
12. นางสาวศิริพร  ธมวดี
13. นางสาวสุธีมนต์  ท้ายเรือคำ
14. นางสาวสุภนิต  หายทุกข์
15. นางสาวสโรชา  วงค์หลวง
16. นายอนุพงศ์  กาวิยา
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
3. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์วรินท์  ถึงคำ
2. เด็กชายรัชชา  ทรัพยิ่งวัฒนา
3. เด็กชายวีระศักดิ์  แสงแก้ว
4. เด็กชายวุฒินันท์  หมั่นเมือง
5. เด็กชายเจษฎาพร  ถานาเรือ
 
1. นางสาวทัตพิชา  เงินเย็น
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราภรณ์  มีแก้ว
2. นายชลวุธ  คำสอน
3. เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วบริสุทธิ์
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  นามทอง
5. เด็กชายศุภกิจ  มหาวงศ์
 
1. นายสุดเขต  สุขประสาร
2. นายอุเทน  วงษ์ทันท์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงศิรวิทย์  แสวงผล
 
1. นายเตชิษฐ์  ไวทยกุล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ลี
2. เด็กชายจตุพล  มาลสุชัย
3. เด็กชายธนกร  ปาขัน
4. เด็กชายนพดล  มุธามรกต
5. เด็กชายพัสกร  ชัยชนะ
6. เด็กชายมงคล  แซ่ย่าง
7. เด็กชายสมบูรณ์  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายไตรรงค์  แซ่ฟ้า
 
1. นายอนุชา  ปินตา
2. นายวิบูลย์  ผิวนิล
3. นายอดุลย์  คมขัน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์ตะมะ
2. เด็กชายชนกันต์  รักสัตย์
3. เด็กชายชัชวาล  สูงขาว
4. เด็กชายณัฐพนธ์  วงค์แก้ว
5. เด็กชายธวัชชัย  หนูไทย
6. เด็กชายพีระกานต์  ศรีนันทา
7. เด็กชายวรปรัชญ์  เกียรติเจริญ
8. เด็กชายวรภิมุข  อินต๊ะสาร
 
1. นายวิวัฒน์  ดาปุก
2. นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
3. นายอัปราชัย  โพธิลังกา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อยู่สบาย
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วประภา
3. เด็กหญิงผาติรัตน์  มูลเทพ
 
1. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
2. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. เด็กหญิงนิสิตา  ปันสุวรรณ
3. นายวชิรวิชญ์  คำลือ
 
1. นางวินนา  เทพคำ
2. นางสินาลักษณ์  แก้วดวง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  มังคลาด
2. นางสาวณัฐสุดา   ขาวสอาด
3. นางสาววรรณนิดา  นาเขต
 
1. นางรำเพย  ดำแดงดี
2. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  เครือมูล
2. นางสาวมธุริน  มีทางดี
3. นางสาววันวิสาข์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
2. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงดนยา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสนคำ
 
1. นางพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เวียงลอ
2. เด็กหญิงอรปรียา  บัวแดง
 
1. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  รัตนชมภู
2. เด็กชายภูวดล  ศุภภิญโญ
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์สิริ  สิทธิมงคล
2. เด็กชายรัตนภิพัตร  ดิถีวิลาศ
 
1. นางสาวกัญยา   บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุธินี  ประสงค์
2. นายอัศวิน  ไชยบาล
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  เฉลียว
2. นายธีรวัฒน์  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกัญยา   บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิตตพล  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ดีใจ
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล่อม
2. เด็กหญิงอริศา  ซ้อนกัน
 
1. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  เมืองวงค์
2. นายมัฆวาน  คำมี
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจริยา  ใจเย็น
2. นางสาวเจนนิเฟอร์  แมรี่ไฟร์เออร์
 
1. นายไพบูลย์  ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกุลพิศาล  คำมี
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  เหมะภูษิต
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลีณญา  แก้วมาเมือง
2. เด็กหญิงศศินิภา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์มาศ  อินถา
2. นายสุธิมนต์  คำมาปัน
 
1. นางสาวกัญยา   บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูน ณัฐชารีย์  ลิน
2. เด็กหญิงพิชยารัชต์  พ่วงภิญโญ
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพรหมพร  อุดซิว
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสธนันท์  จันทร์สุภาเสน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  ปัญทวงศ์
2. นายภัทรกร  ใจคำ
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัฐวี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  แววงาม
2. นายศรศิลป์  สุริยชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  บุญเทพ
2. นางสาวสุมิตรา  อุ่นใจ
 
1. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  รู้จิตร
2. นายวีระวุฒิ  สมบูรณ์
 
1. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
2. นางสาวปีย์ขวัญ  ปรัชญาประเสริฐ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพงศธร  ใจแก้ว
2. นางสาวสุรัสวดี  ศรีคำ
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  เรือนสอน
2. นายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธงชัย   แซ่หว้า
2. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่ลี
3. เด็กชายอัศวิน  ตั้งสกุลเสริมสุข
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิชัย  ไฝเครือ
2. เด็กหญิงสุนิดา  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำแปง
 
1. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ
2. นางกรรณิกา  รัถยาธรรมกูล
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนพรุจน์  สุวรรณรัตน์
2. นายนิภัทร์  เคลือชมภู
3. นางสาววัชราภรณ์  ฟองฟู
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นายวรันย์  ปัญญา
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรไพลิน  อุ่นรินทร์
2. นางสาววรรณา  เสมอใจ
3. นางสาวอันธิกา  หมอยาดี
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกนกพล  มูลหงษ์
2. นายวิชานาถ  บุญหมั้น
 
1. นางสาวกัญยา   บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนากร  พูลชุม
2. นางสาวเนติไทย  ไชยโย
 
1. นายกัมพล  สีสัน
2. นายสุรินทร์   ดีแก้วเกษ
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วิรัตน์ชัยวรรณ
2. เด็กชายปฐวี  นาคอินทร์
3. เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมกูลวรพงษ์
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชมภู
2. เด็กชายสหรัฐ  พริบไหว
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายนันทพงษ์  วงษ์นภาไพศาล
2. นายอภิวัฒน์  แซ่เติ๋น
3. นายอารัมภ์  ชาติสุวรรณชัย
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธิติพล  เก่งสงวนสิทธิ์
2. นายธีรพล  ชาติชาตรี
3. นายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายจีรกิต  ชูสกุลพนา
2. นายซอง  แซ่ฟ้า
3. นายวีรศักดิ์  แสงซ่งพงศ์พันธุ์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยารวง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เขื่อนแก้ว
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ์พาณิชย์
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกมลตรี  ใจไหว
2. เด็กชายนฤสรณ์  แซ่ฟุ้ง
3. นายเจนวิทย์  จ้วงกลาง
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีสมบัติ
2. นางสาวชลธิชา  สุริยะ
3. นายภูวไนย  ไชยกุล
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายณภัทร  แสนโบราณ
2. เด็กชายณัฐนันท์  แสนโบราณ
3. เด็กชายอนุพนธ์  กันทะนิด
 
1. นายสยาม  ชิดสนิท
2. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สมศรี
2. เด็กชายธฤทธิ์  คำตัน
3. เด็กชายสิทธิกร  มาเฉลิม
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  วงค์แก้ว
2. นายบุญนที  ธรรมสอน
3. นายวิษณุ  คำสนิท
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายกฤษฎา  สมศรี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราภา  ปิมเทพ
2. นางสาวสุภารัตน์  อินถา
3. นางสาวอภิชญา  เข็มขำ
 
1. นางวนิดา  อุทธวัง
2. นางมยุรี  สืบวงศ์นิรัตน์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกษรสุริวงษ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สอนใจ
3. เด็กหญิงวิญาดา  หอมนาน
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวดาริกา  ร้องเก็ด
2. นางสาวทิพย์รัตน์  คนล่ำ
3. นางสาวพรสุดา  ใจเย็น
 
1. นางวนิดา  อุทธวัง
2. นายรุ่งเรือง  ชัยวร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญนะ
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะวัง
3. เด็กชายณัฐโชค  นำทาน
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงศรินดา  นำทาน
6. เด็กหญิงแพรวประกาย  สายสำราญ
 
1. นางนารีนารถ  อภัยลุน
2. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลวงพา
2. เด็กชายณัฏฐ์ชนน  ไชยเมือง
3. เด็กชายนพนนท์  พลูคำ
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงฟ้าใส  รักภักดิ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ผลดี
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
2. นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์
3. นางสาวจันทร์จิรา  เตชะวงค์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ส่องสี
2. นายณัฐพงศ์  พรมมาบุญ
3. นางสาวประภาวี  ต้นวงศ์
4. นายพงศกร  ชนะพิมพ์
5. นางสาวสุกัญญา  คำมา
6. นางสาวสุวนันท์  คำมา
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วงค์แก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ชุ่มวงศ์
2. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงศิกาล  ประชากลาง
3. เด็กหญิงเกตุนิภา  พิพัฒน์เธียรชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวประภาศิริ  ละม่อม
2. นางสาวพรกมล  สุขโท้
3. นางสาวศิริรักษ์  คำบุญเรือง
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุปินะ
2. นางสาวฐิติภา  ศรีอัญชลีกร
3. นางสาวปภัสวรรณ  ใจกว้าง
 
1. นางวนิดา  อุทธวัง
2. นางมยุรี  สืบวงศ์นิรัตน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายการัณยภาส  ถาเกี๋ยง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมใจสุ
3. เด็กหญิงอารียา  จำตาคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
2. นายมนตรี  รอตเสวก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรียา
2. เด็กหญิงศศิธร  ดอกเป็ง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ขุนารูป
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นายอุเทน  วงษ์ทันท์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพงศธร  หอมนาน
2. นายศราวุธ  ประชุมพร
3. นายศุภวิชญ์  สมฤทธิ์
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
2. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  เทพวงศ์
2. นางสาววรางคณา  เจนใจ
3. นางสาวศศธร  อินเหลา
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นายปิติ  โกฎยา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงฟ้า  จตุโชคอุดม
2. เด็กหญิงวัลลี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสิริพร  แซ่หาญ
 
1. นางสาวโสภา  บุญมี
2. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชรพลอย
2. เด็กหญิงอลิตา  พิมาน
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวธัญญาเรศ  แก้วโก
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
3. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เมือง
 
1. นางจุฑารัตน์   ชิดสนิท
2. นางสาวโสภา  บุญมี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวชนม์นิภา  เมืองซื่อ
2. นางสาวสุนิสา  อาธิเสนะ
3. นายไพศาล  ไพรี
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  เมืองมูล
2. เด็กชายภูวดล  สอนคำมูล
3. เด็กชายสุชาติ  ตุ้มไธสง
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ฟักแก้ว
2. เด็กชายอัครกร  ตันกูล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  แก้วคำ
 
1. นางมณฑยา  ภูแสงศรี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  จินดาคำ
2. นางสาวนรินทร์ดา  รุ่งเรือง
3. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณศรี
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางอรศรี  เวียงลอ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  ประวะสาร
2. นางสาววริศรา  ไชยวรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นางจีรนันท์  พักนา
2. นางวันธิดา  ศรีสมบัติ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  ยารังษี
2. เด็กหญิงนันทัชพร  อุจินะ
3. เด็กชายเสกสรร  แก้วโน
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางอรศรี  เวียงลอ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์ปาน
2. เด็กชายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญธรรม
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชฎาพร  แก้วประภา
2. นางสาวตุลยดา  ศรียา
3. นางสาวปลายฟ้า  ทะนันชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวนภา  แซ่ลี
2. นางสาววิลาสินี  วงศ์พิชญมณี
3. นางสาวเดือน  กมลาส์นกมุท
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
2. นางสาวกรวิการ์  ก๋าสุข
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินหลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันธิมา
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กาวิละ
 
1. นางจันทนา  เนาวเศรษฐ์
2. นายประหยัด  วงศ์ขัติย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ก้อนแก้ว
2. นายยุทธนา  โทอรัญ
3. นางสาวศรัณย์พร  ก้อนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นายสาธิต  กลางหมู่
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ดูแก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อนุจร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วปัน
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
2. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิษยา  ฝัดค้า
2. เด็กชายสราวุฒิ  กาพุฒ
3. เด็กหญิงอฤทัย  ปินใจ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
2. นางสาวจรรยา  ทามัน
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายคณากรณ์  อุปปิง
2. นายนันทยศ  สุขัง
3. นางสาววราภรณ์  จรรยา
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
2. นางสาวสุจินต์  สองคำชุม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวปวิตรา  ข่มเพชร
2. นางสาวปิยะนุช  ช่างแต่ง
3. นางสาวสุคนธรส  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
2. นางสาวสุดารัตน์  พรมมา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายเสนีย์  แซ่ย่าง
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายอนุสรณ์  จิตต์ปรีชา
 
1. นางสาววรลักษณ์  ดอนศิลา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินต๊ะ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงมารีน่า  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  แย้มสงวนศักดิ์
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาพันธ์  คำก๋อง
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิตตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นายวสันต์  แก้วสา
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ฟองคำ
 
1. นางวาสนา  ปาลี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาววลัยพรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  นามวงค์
 
1. นางสุขศรี  ลาดอุ่น
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายชัยวุท  วุฒิธิเจริญ
2. เด็กหญิงญานิศา  ธิราใจ
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
2. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. เด็กชายสุทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นางสุภาภัค  สมศักดิ์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงรวิภา  คำมาเร็ว
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชัยมงคล  ธิราใจ
2. เด็กชายสุรินทร์  จักจุ่ม
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว