หัวข้อการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint "เด็กเรียนร่วม"

  1. กตัญญู
  2. วัฒนธรรมประเพณีไทย
  3. ศีลธรรม ความมีน้ำใจ
  4. ประชาธิปไตย
  5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 11:41 น.