เกณฑ์การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก "เด็กเรียนร่วม"

  1. กำหนดประเด็นการทำหนังสือเล่มเล็ก คือ "คุณธรรม 12 ประการ"
  2. ให้แต่ละโรงเรียนจัดทำโครงร่างงานเขียนมาในวันแข่งขันด้วย
  3. ตั้งชื่อเรื่องให้อยู่ในประเด็นคุณธรรม 12 ประการ (ตามความเหมาะสม)
  4. หลักเกณฑ์การแข่งขันให้ยึดเกณฑ์จาก สพฐ. (เข้าดูทางเว็บ)
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 11:16 น.