เกณฑ์การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ได้กำหนดเกณฑ์ในการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเกณฑ์

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 15:15 น.