สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 44 9 4 57 59 4 1 0 64
2 เชียงคำวิทยาคม 28 9 9 46 48 4 1 0 53
3 ปงรัชดาภิเษก 19 14 11 44 43 8 4 3 55
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 12 15 17 44 43 10 5 1 58
5 ราชประชานุเคราะห์ 24 10 10 6 26 34 2 0 1 36
6 แม่ใจวิทยาคม 10 6 3 19 25 6 2 1 33
7 ขุนควรวิทยาคม 10 5 7 22 26 6 1 0 33
8 ฟากกว๊านวิทยาคม 9 11 8 28 31 5 3 1 39
9 ปงพัฒนาวิทยาคม 8 13 4 25 22 3 4 0 29
10 ดอกคำใต้วิทยาคม 8 6 12 26 29 12 2 0 43
11 ดงเจนวิทยาคม 7 10 4 21 22 7 2 1 31
12 ฝายกวางวิทยาคม 7 9 6 22 21 6 3 2 30
13 พญาลอวิทยาคม 7 2 5 14 16 6 1 0 23
14 งำเมืองวิทยาคม 5 4 8 17 19 8 2 0 29
15 ภูซางวิทยาคม 3 6 5 14 20 6 0 0 26
16 จุนวิทยาคม 3 5 3 11 18 5 0 1 23
17 ถ้ำปินวิทยาคม 2 8 5 15 18 10 4 0 32
18 เชียงม่วนวิทยาคม 2 7 4 13 15 2 1 0 18
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 5 4 10 17 8 4 0 29
20 ปิยมิตรวิทยา 1 1 1 3 8 0 0 0 8
21 พินิตประสาธน์ 0 1 1 2 9 0 0 1 9
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 2 2 2 0 2 0 4
รวม 196 156 129 481 545 118 42 12 705