สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 44 9 4 57 59 4 1 0 64
2 เชียงคำวิทยาคม 28 9 9 46 48 4 1 0 53
3 ปงรัชดาภิเษก 19 13 11 43 42 8 4 3 54
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 12 15 17 44 43 10 5 1 58
5 ปงพัฒนาวิทยาคม 8 13 4 25 22 3 4 0 29
6 ราชประชานุเคราะห์ 24 8 10 5 23 31 2 0 1 33
7 ฝายกวางวิทยาคม 7 9 6 22 21 6 3 2 30
8 พญาลอวิทยาคม 7 1 3 11 14 5 1 0 20
9 ดงเจนวิทยาคม 6 9 4 19 20 7 2 1 29
10 ขุนควรวิทยาคม 6 5 7 18 22 6 1 0 29
11 ดอกคำใต้วิทยาคม 5 6 11 22 25 12 2 0 39
12 แม่ใจวิทยาคม 5 5 3 13 19 5 2 0 26
13 งำเมืองวิทยาคม 5 4 8 17 19 8 2 0 29
14 ฟากกว๊านวิทยาคม 4 8 5 17 22 4 2 1 28
15 ภูซางวิทยาคม 3 6 5 14 20 6 0 0 26
16 จุนวิทยาคม 3 5 3 11 17 5 0 1 22
17 เชียงม่วนวิทยาคม 2 6 4 12 14 2 1 0 17
18 ถ้ำปินวิทยาคม 2 5 4 11 15 9 4 0 28
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 5 4 10 17 8 4 0 29
20 ปิยมิตรวิทยา 1 1 1 3 8 0 0 0 8
21 พินิตประสาธน์ 0 1 1 2 9 0 0 1 9
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 2 2 2 0 2 0 4
รวม 176 145 121 442 509 114 41 11 664