สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 59 4 1 0 64
2 เชียงคำวิทยาคม 48 4 1 0 53
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 43 10 5 1 58
4 ปงรัชดาภิเษก 42 8 4 3 54
5 ราชประชานุเคราะห์ 24 31 2 0 1 33
6 ดอกคำใต้วิทยาคม 25 12 2 0 39
7 ขุนควรวิทยาคม 22 6 1 0 29
8 ฟากกว๊านวิทยาคม 22 4 2 1 28
9 ปงพัฒนาวิทยาคม 22 3 4 0 29
10 ฝายกวางวิทยาคม 21 6 3 2 30
11 ดงเจนวิทยาคม 20 7 2 1 29
12 ภูซางวิทยาคม 20 6 0 0 26
13 งำเมืองวิทยาคม 19 8 2 0 29
14 แม่ใจวิทยาคม 19 5 2 0 26
15 พะเยาประสาธน์วิทย์ 17 8 4 0 29
16 จุนวิทยาคม 17 5 0 1 22
17 ถ้ำปินวิทยาคม 15 9 4 0 28
18 พญาลอวิทยาคม 14 5 1 0 20
19 เชียงม่วนวิทยาคม 14 2 1 0 17
20 พินิตประสาธน์ 9 0 0 1 9
21 ปิยมิตรวิทยา 8 0 0 0 8
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 0 2 0 4
รวม 509 114 41 11 675