สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 59 4 1 0 64
2 เชียงคำวิทยาคม 48 4 1 0 53
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 43 10 5 1 58
4 ปงรัชดาภิเษก 43 8 4 3 55
5 ราชประชานุเคราะห์ 24 34 2 0 1 36
6 ฟากกว๊านวิทยาคม 31 5 3 1 39
7 ดอกคำใต้วิทยาคม 29 12 2 0 43
8 ขุนควรวิทยาคม 26 6 1 0 33
9 แม่ใจวิทยาคม 25 6 2 1 33
10 ดงเจนวิทยาคม 22 7 2 1 31
11 ปงพัฒนาวิทยาคม 22 3 4 0 29
12 ฝายกวางวิทยาคม 21 6 3 2 30
13 ภูซางวิทยาคม 20 6 0 0 26
14 งำเมืองวิทยาคม 19 8 2 0 29
15 ถ้ำปินวิทยาคม 18 10 4 0 32
16 จุนวิทยาคม 18 5 0 1 23
17 พะเยาประสาธน์วิทย์ 17 8 4 0 29
18 พญาลอวิทยาคม 16 6 1 0 23
19 เชียงม่วนวิทยาคม 15 2 1 0 18
20 พินิตประสาธน์ 9 0 0 1 9
21 ปิยมิตรวิทยา 8 0 0 0 8
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 0 2 0 4
รวม 545 118 42 12 717