หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ
2 นายจักรกริช อนุวงศ์ หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน ประธานคณะกรรมการ
3 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ
4 นายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ
5 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ
6 นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
7 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
8 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
9 นายเลิศ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
10 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
11 นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
12 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
13 ว่าที่ร้อยโทดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
14 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
15 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ
16 นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
17 นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
18 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
19 นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
20 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
21 นางสาวภัทรา ไวทยกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการ
22 นายสุเทพ วรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการ
23 นายไสว หาญหทัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการ
24 นายเสน่ห์ ไชยลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
25 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
26 นางศิริณี ขัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
27 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
28 นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
29 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
30 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
31 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
32 นายยุทธนา คงแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
33 นายสุทธิกิตต์ จังหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
34 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
35 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
36 นายพิชัย มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
37 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
38 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
39 นายสังคม สมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
40 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
41 ว่าที่ร้อยตรีอำพล บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
42 นายสุทินทร์ รัตนขอดสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
43 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
44 นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ
45 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ
46 นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
47 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
48 นายภักดี ศรีโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
49 นายณัฐพงษ์ ชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
50 นางพรรณวิภา สมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
51 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
52 นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
53 นายจินดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
54 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
55 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
56 นางสาวจุฬารัตน์ พระวิสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการ
57 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
58 นายชัยวุฒิ กันทะมูล ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
59 นายยงยุทธ โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
60 นางจินณิชา บุญวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
61 นางสาวภาณี จันทร์คำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
62 นางสาวอมรินทร์ นามวิจิตร ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
63 นางสาวเพ็ญนภา สมใจ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
64 นางสาวนิตยา แก้วนันทะ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
65 นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
66 นางศรีไพร ฟ้าเลิศ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
67 นางสาวพรพรรณ สักลอ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
68 นางสาวนภาพร บัวเย็น ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
69 นางสาวปิยดา เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
70 นางสาวอัญชัญ จิโนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
71 นางสาวอัลสุรีย์ เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
72 นายญวน ศรีชัยคำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
73 นางกษิรา ศศิภาศุภสิน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
74 นายวรัท หมั่นการ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
75 นางรุ่งทิพย์ ขันทะวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
76 นายจิรภัทร ตาบัง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
77 นายภคชัยธนินทร์ พันธ์ดี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
78 นางอรพินท์ ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
79 นางสายรุ่ง มีหลาย ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
80 นายวิชาญ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
81 นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
82 นายสันติ หอมนาน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
83 นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
84 นายนาทพงษ์ แก้วสุข ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
85 นายอัครเดช มัลลิกมาลย์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
86 นายเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
87 นางพัชนีย์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
88 นางกมลพร ศรีวิราช ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
89 นางสาวสายทอง แก้วนันทะ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
90 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
91 นางสาวปาณิสรา สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
92 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยเลิศ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
93 นางสาวรัตติกาล จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
94 นางชลาศัย เมืองมูล เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
95 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
96 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
97 นายรัฐศาสตร์ หน้างาม ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
98 นางศรีไพร ฟ้าเลิศ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
99 นางสาวลีลา จำมเทวี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
100 นางวรรณพร กาติ๊บ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
101 นางปณิธี กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
102 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
103 นายยงยุทธ ศรีวิราช ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
104 นายศักดิพันธ์ มั่นคง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
105 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
106 นางอนุลักษณ์ กองสุข เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
107 นายวรชิต ฟูศรี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
108 นายทรงพล ทรงจำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
109 นางปาริชาติ ราษี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
110 นางณิชากมล บัวย้อย ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
111 นายประจวบ เชียงแรง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการ
112 นางลัดดาวรรณ นุ่มนวล ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการ
113 นายอนิรุทธิ์ ศุภการกำจร ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ที่ ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ Tel : 093-2454645 E-mail : krudui@chiangkham.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]