หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pyo36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สบบงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญทวี กาวิระชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายอนันท์ ศรีชัยตันโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เป็นพนัสสักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางรชาดา ยาวิชัยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางพชร โหจินดารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สกุลทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ยาวิชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยมโรงเรียนฟากกวีานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทร์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายเดชา คำถิ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ปุกคะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางศนิสา ศรีสว่างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณาวดี คชเศียรโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพันธุ์ กันทะวงค์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนันษร วัชรกุลปรีชาชาติโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายทอง แก้วนันทะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายมาโนชย์ มีมาโรงเรียนฝายกวางวืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสยาม ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางปาริชาติ ราษีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางประไพศรี หงษ์หินโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางประไพศรี หงษ์หินโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางรวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางรวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัณณิกา ข่ายสุวรรณโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัณณิกา ข่ายสุวรรณโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภานุรัตน์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ไชยวุฒิโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมาลูน ศุภการกำจรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุตรดีโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางสาวพัณณิกา ข่ายสุวรรณโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทร์วงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทร์วงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วืทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วืทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพงศ์ ไชยมงคลโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพงศ์ ไชยมงคลโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพงศ์ ไชยมงคลโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพงศ์ ไชยมงคลโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ ทองสังฃ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ทองสังฃ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ทองสังฃ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ทองสังฃ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสียงพิน ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสียงพิน ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัตพิชา เย็นเงินโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัตพิชา เย็นเงินโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัตพิชา เย็นเงินโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัตพิชา เย็นเงินโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสามินี มะโนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิตชัย คะเนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพยาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสียงพิน ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสามินี มะโนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา ปินตาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ดาปุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นายยงยุทธ โขนภูเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงค์ลักษณ์ ประมลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธุ์วงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ หัวนาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลภา เครือสารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางรำเพย ดำแดงดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สารงามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายณฐกร จุ่ยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายภัคชัยธนินท์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอกรรมการ
6. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอกรรมการ
6. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ พิริยะสิทธิการโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ พิริยะสิทธิการโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ไชยวันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางสาวนุสรา ปัญญานะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรณ ขันใจโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิรปรียา ชัยทะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ยังมั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนกรรมการ
6. นางสาวกัญยา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรสุดา กุมาลีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรสุดา กุมาลีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ ปัฐวีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางราตรี คำปันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล อินดำรงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายณฐกร ขุ่ยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางสาวปราณี ไชยจันดีโรงเรียนพญาลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายกรุง วงค์ไชย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมริน ยมหาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญพิสิษฐ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันต์ ก้อคำโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญพิสิษฐ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันต์ ก้อคำโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัมพล สีสันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันติสา โภคาภรณ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสารภี วงค์ไชยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมระเกียรติศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ พวงลำไยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญยา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ถูกจิตโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินภาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินภาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์เชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล ธรรมใจอุดราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางจันทนา เนาวเศรษฐปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางวนิดา อุทธวังปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย สิงห์กาพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิน กันทาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางอรพิน ปันสุุวรรณแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎิ์ กาบทุมงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สดเมืองฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐดนัย คำคงราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายมณฑล คำวังจันทร์ขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยโรงเรียนพญาลอกรรมการ
6. นางศรีไพร เขียวงามถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย ไคร้ศรีจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษ์ กันคำราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นายพันศักดิ์ แสนพรหมมาปงพัฒนากรรมการ
4. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์แม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกรวิการ์ สมฤทธ์ดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้วปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ กระทงงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมใจ พรมสีขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพรรณ ทวีโคราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิทราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์เชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมใจ พรมสีขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางธนพรรณ ทวีโคราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายกิติกรกวิน ปิ่นแก้วปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางกรวิการ์ สมฤทธิ์ดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางมณฑยา ภูแสงศรีดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุทธวังปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เมืองมาฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี รอดเสวกแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์ขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี เมืองมาฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย สมควรงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี รอดเสวกแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงคราญ พรหมเผ่าฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ ราชเนตรถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นายเติมศักดิ์ สุวรรณภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอรุณ จำปาไหลถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เชียงแรงเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายเปล่ง ปาลีดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขสันต์ หอมนานฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ กาวินจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ กาวินจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ จำปาไหลถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเปล่ง ปาลีดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายมณฑล คำวังจันทร์ขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพิน กันทาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เมืองมาฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอนัญญา สมฤทธ์ภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรสาย ศรีตระกูลแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางมณทยา ภูแสงศรีดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เมืองมาฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอนัญญา สมฤทธ์ภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรา จันทร์ทิพย์ดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสาย ศรีตระกูลแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ พักนางำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางนงคราญ พรหมเผ่าฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐานิตา ประวังภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไล วัฒนาพรพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางวิไล วัฒนาพรพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางฐานิตา ประวังภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทิน จันทิมาพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุทิน จันทิมาพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางเดือนนภา ยะมาฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภา ตันใจเพชรจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์ราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไล วัฒนาพรพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรสาย ศรีตระกูลแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางเดือนนภา ยะมาฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์ราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปรีชารัตน์แม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล สดเมืองฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีนารถ อภัยลุนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณพร กาติ๊บเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปราณี ปรีชารัตน์แม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล สดเมืองฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ เถระเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีดา กันทะวงศ์จุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสินาลักษณ์ แก้วดวงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางนพรัตน์ ปราศัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสินาลักษณ์ แก้วดวงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางพัชนี คิดถูกโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางพัชนี คิดถูกโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางพัชนี ถูกจิตรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ที่ ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ Tel : 093-2454645 E-mail : krudui@chiangkham.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]