รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติพล  คำบุญเรือง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  อู่เงิน
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  สามารถ
2. เด็กชายบริวัตร  ถุงแก้ว
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  ตุ่นสุ่ม
2. นายธนกร  กันทะหล้า
3. นางสาวปราณปริยา  วงค์ทาเหลือง
4. นางสาวพิมพกานต์  ติ๊บแก้ว
5. นางสาวอจลญา  ใจวงค์
 
1. นายวานิช  กันทะหล้า
2. นายบุญสรวง  ขันซ้าย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐนุ  อะโน
2. เด็กหญิงภัคธีรา  ล่วงรินใหล
 
1. นางสุวิมล  พิพิธจันทร์
2. นางวรรณิศา  ใจก๋องแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายศุภโชค  วันเพ็ญ
2. นางสาวสุพรรษา  ศุภเรืองพัฒน์
 
1. นางสาวจินตนา  สุขแก้ว
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ผัสดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  เครือแก้ว
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายถิรยุทย์  แก้วมา
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรพล  คงภิรมย์
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  ขาวพุ่ม
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  สิงห์ศิริ
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  หงษ์คำ
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายเดชากรณ์  ศรีวงศ์
 
1. นางสาวปรานี  วันมูล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  จากสีพรม
2. เด็กชายปภังกร  รัตนสาลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายสถาปัตย์  รวมนิล
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวรัตนไพริน  รัตนสีงาม
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เม้ามูล
2. นางสาวภาชินี  รามจุล
3. นายสราวุฒิ  แช่มชื่น
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60.64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ป่าหวาย
2. เด็กชายณัฐพล  ชาวยอง
3. นางสาวนิธินันท์  กันทะวงค์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีซ้อน
5. เด็กชายภานุเดช  ชื่นชม
6. เด็กหญิงวราภรณ์  แสวงหา
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายกฤษฎา  วังเป็ง
2. นายคันธรุท  ทันจังหรีด
3. นายพีรพัฒน์  เดชมงคลวัฒนา
4. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
5. เด็กชายวรวัฒน์  อักษรเจิรญ
6. นายศุภกษฎ์  สุภา
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ธรรมจักร
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายธนกฤต  บุญอาจ
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา  พลพุฒ
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอนุชิตา  จินดาขัด
 
1. นายทศพล  ณุวงษ์ศา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกมลเวช  วงศ์แก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายนครินทร์  ถาเต็ม
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  มุทาพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวแพรวไพลิน  นันทพิฎฐ
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.27 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสหรัฐ  ทรัพย์เกิด
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์เผ่าพันธ์
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  ตุ่มสุ่ม
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายกลวัชร  ปัญญากุล
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมลาย
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวปทิตตา  ปัญญากุล
 
1. นางสาววาสนา  จันตาอุด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  โปร่งใจ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มิดกลม
3. เด็กหญิงกาญจนา  หงษาชุม
4. เด็กหญิงจารุนันท์  บัวงาม
5. เด็กชายชณกรณ์  ใหญ่ผา
6. เด็กหญิงชาลินี  จักรเงิน
7. เด็กชายณฐภณ  ดีดพิณ
8. เด็กชายณัฐนนท์  แมตหก
9. เด็กชายณัฐพงศ์  สีคำ
10. เด็กชายณัฐภัทร   แก้วกัน
11. เด็กหญิงดารุณี  ประกิ่ง
12. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  หล่าจันทึก
13. เด็กหญิงนิชดา  มหานิล
14. เด็กหญิงบวรรัตน์  ชัยบุญชู
15. เด็กหญิงปารีณา  สุดสายแก้ว
16. เด็กหญิงปิยธิดา  โปทา
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  มังคราช
18. เด็กชายพลภัทร  บุษราคำ
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุณยรัตพันธุ์
20. เด็กชายภคิน  แปลงเรือน
21. เด็กชายภัทรดนัย  วรรณสาร
22. เด็กชายภัสกร  ใฝ่ใจ
23. เด็กชายภูวเดช  วงค์แสนสี
24. เด็กหญิงรักษิณา  เมฆเสือ
25. เด็กชายสวัจฉรัตน์  ลำดับ
26. เด็กหญิงสุจิรา  ทองคำ
27. เด็กชายเมธพณ  มโนถาวร
28. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสนแก้ว
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
2. นางนวพร  กันฟู
3. นางอุมาวรรณ  สง่างาม
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
3. เด็กชายณัฐกมล  ฝักฝ่าย
4. เด็กชายณัฐกฤต  สายสะอาด
5. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  วงรอบ
7. เด็กชายพูนศักดิ์  สลีหล้า
8. เด็กหญิงวรพรรณ  มณฑา
9. เด็กหญิงวรรณศิริ  กิตติสาร
10. เด็กชายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางสาวอาริสา  ข่มอาวุธ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
2. นายธนวันต์  สมัคร
3. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
4. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
5. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
6. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
7. นายอัมรินทร์  สินทรัพย์
8. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางสาวอาริสา  ข่มอาวุธ
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลินี  อินภิบาล
2. เด็กหญิงถลัชนันท์  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณรอ
4. เด็กหญิงปนัดดา  แสนนันตา
5. เด็กหญิงปาริชาต  ทองสุวรรณ
6. เด็กหญิงวาสนา  ดีคำ
7. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  พลอยสี
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิตติการณ
2. นางณัฐธิดา  จองนันตา
3. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
4. นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกิตติชัย  วิไลวรรณ์
2. นายก่อเกียรติ์  สายตา
3. นางสาวนิศารัตน์  ใจบุญ
4. นางสาวพรทิพย์  ถาป้อม
5. นายสรรเพชร  จิตรประเสริฐ
6. นางสาวสุรียาพร  สละกุล
7. นายเกริกพล  สิงห์คำป้อง
8. นางสาวโชติกา  ประทุม
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิตติการณ์
2. นายพนัสชงค์  แนวณรงค์
3. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
4. นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
3. เด็กหญิงธนัชญา  ชำนาญ
4. เด็กหญิงสิริกัลญา  มาดหมาย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอนปัญญาไพร
6. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณกาศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางสาวอาริสา  ข่มอาวุธ
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  ยาท้วม
2. นางสาวชนิตา  สุคันธมาลา
3. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
4. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
5. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
6. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางสาวอาริสา  ข่มอาวุธ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
3. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
4. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
5. เด็กหญิงธนัชญา  ชำนาญ
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  วงรอบ
7. เด็กชายพูนศักดิ์  สลีหล้า
8. เด็กหญิงวนิชชา  ศรีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวรพรรณ  มณฑา
10. เด็กหญิงวรรณศิริ  กิตติสาร
11. เด็กหญิงวรรริษา  คำลือ
12. เด็กหญิงศิริพรรณ  กาศติ๊บ
13. เด็กหญิงสิริกัลญา  มาดหมาย
14. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอนปัญญาไพร
15. เด็กชายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
16. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณกาศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางสาวอาริสา  ข่มอาวุธ
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กาศสกุล
2. นางสาวกาญจนา  อิ่มทรัพย์
3. นางสาวกาญจนา  ยาท้วม
4. นายจิรายุทธ  สุกสด
5. นางสาวชนิตา  สุคันธมาลา
6. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
7. นายธนวันต์  สมัคร
8. นายธนาธร  ทนทาน
9. นายปฏิพล  สุนันทะพงศ์
10. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
11. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
12. นายศักดิ์สิทธ์  พ้องพาน
13. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
14. นายอัมรินทร์  สินทรัพย์
15. นายเพิ่มพูน  สมบัติ
16. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. นางสาวอาริสา  ข่มอาวุธ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ทั่งสี
2. นายณัฐวุฒิ  ยะยวง
3. นายปวัตน์  วงค์ปินตา
4. นางสาวอจลญา  ใจวงค์
5. นางสาวเบญจมาศ  เขียวติ๊บ
 
1. นายวานิช  กันทะหล้า
2. นายประภาส  อินสา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายคณิตกุล  สายสินธุ์
2. เด็กชายคมสัน   พวงประดับ
3. เด็กชายดรัล   หมั่นขีด
4. เด็กชายนนทกร  แก้วกัน
5. เด็กชายบุริศร์  โภคลาภ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์   วิวุฒิ
7. เด็กชายเปศล  ตรีวิวัฒน์กุล
8. เด็กชายเผ่าสิงห์  สายวงศ์
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
2. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายกฤษณะ  เวียงทอง
2. นายจตุรวิตต์   รักวงษ์ไทย
3. นายณัฐกานต์   ศรีพรหมชัย
4. นายศิรวรรษ  ธนูศิลป์
5. นายอภิเชษฐ์   สิทธิผล
6. นายเอกปกรณ์   ขอบใจ
 
1. นายเอนก  ชัยชนะ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายพงศภรณ์  สุรีย์
2. นางสาวพิยดา  ดอกสุก
3. นายสุธิมนต์  จำปา
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสาวเย็นลี่  อัดเส็น
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกัญจน์ชุติมา  อินจินดา
2. นางสาวปุณยรัตน์  รินแยง
3. นางสาวรัตวรรณ  เต็งรัง
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
2. นายเอนก  สุภา
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  เอ้ยวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ต่ออิ่น
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายณัฐพล  มาปุ้ง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  มูลบุตร
2. นายพรเทพ  ธิน่าน
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นายณัฐพล  มาปุ้ง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปัณณวิชญ์  เกตุวราภรณ์
2. นางสาวเปรมยุดา  ดอกแก้ว
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายตนุภทร  ต๊ะลี
2. นายธนพล  จอมหล้า
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นายณัฐพล  มาปุ้ง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษณ์   พาผล
2. นายอรรถพล   ธิพล
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  ดำรงสันติพิทักษ์
2. เด็กหญิงวาสินี  วงศ์แสนศรี
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สีนิวาส
2. เด็กหญิงพัฒนา  สียาชัย
 
1. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
2. นายสิรวิชญ์  ขัดเชิง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายธนากร  ปานทอง
2. นายไชยานนท์  เจื้อจิ๋ว
 
1. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
2. นายรณชัย  อินรัง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธีรกานต์  ตุ้ยวงศ์
2. นางสาวรัตนมนต์  ไชยขันแก้ว
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธรรมชาติ  สุรินทร์
2. นายศรัณธ์  เสนาป่า
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายณัฐพล  มาปุ้ง
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายวิษณุพงษ์  วันมูล
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองมูล
3. เด็กชายสุภารัตน์  จันทร์ฟอง
 
1. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายพงศ์สิริ  ขำคมเขตร์
2. นายยศพล  วงศ์คำ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางสาวธีราภรณ์  เหล่ากาวี
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กาศกุล
3. เด็กชายศาสตรพล  ปานปาก
 
1. นางปภาวี  บัณฑิต
2. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายกิตติพันธ์  สิทธิคำ
2. นายปิยโชติ  ชมภูภู่
3. นายศุภกิตต์  บุรีรักษ์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางปภาวี  บัณฑิต
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วิดมา
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  เมืองมูล
3. เด็กชายภานุวัฒน์  กระสายยศ
 
1. นางสาวรมิตา  ใจอ้าย
2. นายยุทธนา  สุทธิปัญโญ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายกรวิชญ์  คำสม
2. นายธนวัฒน์  เรือนเหมย
3. นายศราวุธ  สุริยา
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายนันทนัท  ตาแว่น
2. เด็กชายอัครพล  ชัยมงคล
3. เด็กชายอัครเดช  ชัยมงคล
 
1. นางนงเยาว์  จัตสาร
2. นางบุปผา  ไชยเนตร
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกฤตติยากรณ์  เรืองศักดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  อุทธิยา
3. นางสาวอติกานต์  สารคำ
 
1. นางนงเยาว์  จัตสาร
2. นางสาวรมิตา  ใจอ้าย
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจิราภา  ถาแก้ว
2. นายธนายุทธ  สอนแก้ว
3. นางสาวสุพัตรา  ลือลอง
4. นางสาวอรวรรยา  แสนมะโน
5. นางสาวอาริตา  วันแก้ว
6. นางสาวอิสรา  มีฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์  อินทรโกศล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พรมชาติ
2. นางสาวณัชรี  หอมวิชา
3. นายทินภัทร  ศักดิ์วัชระ
4. นางสาวธมลวรรณ  วิชัยหอม
5. นายพงษ์สิทธิ์  คำสม
6. นางสาวอรณี  มะโนยานะ
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายรณชัย  อินรัง
3. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกฤษฏา  แห่งพิษ
2. นายกิตติภณ  กาโต่ง
3. นายธนวัฒน์  อินภิบาล
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นางภรณี  แห่งพิษ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายกฤษดา  เปี่ยมงาม
3. เด็กชายสุภัควี  อินดี
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวน้ำฝน  น้ำหอม
2. นางสาวปริดา  สุขประเสริฐ
3. นางสาวศิริศร  เดือนเพ็ญ
 
1. นายสนอง  ธนะภาษี
2. นางภรภัทร  เทพจันทร์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  หงษ์ละออง
2. เด็กชายณัฐดนัย  อิวปา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มิ่งมิตรวัน
 
1. นางภรณี  แห่งพิษ
2. นางนลินรัตน์  พริบไหว
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายพชรพล  เชยชม
2. นายวีรวุฒิ  โพธิกุล
3. นายสุภัทร  อินสม
 
1. นางภรณี  แห่งพิษ
2. นางนลินรัตน์  พริบไหว
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายใจ
2. เด็กหญิงชุติมน  เหินคำลา
3. เด็กหญิงวารุณี  คำจันทา
 
1. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
2. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิริพร  จากน่าน
2. นางสาวอรญา  สาสุยะ
3. นางสาวอรพรรณ  คำปาแผง
 
1. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
2. นางขวัญใจ  จอมแปง
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐสุรางค์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อินพิชัย
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชินกฤตษ์  จุดร
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤช  กันธิยะคำ
2. นายอานนท์  สมนึก
 
1. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา