หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
2 นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
3 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
4 นายสุมินทร์ อุตระไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
5 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
6 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
7 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
8 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
9 นางอุมาวรรณ สง่างาม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
10 นางรุ่งนภา ขจีจิตร์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
11 นายปฐวี มณีวงศ์ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
12 นางแอนนา สมวงศ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
13 นางนริศรา หงส์หนึ่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
14 นายวีรพล สมภาร ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
15 นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
16 นายพยุงศักดิ์ แก้วดำ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
17 นางดารุณี วังหา ครูโรงเรียนลองวิทยา เลขานุการกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
18 นางสงกรานต์ สุกิน ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
19 นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
20 นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
21 นางบัวนำ ปิ่นชัยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยฯ ประธานกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
22 นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร โรงเรียนนารีรัตน์ฯ ประธานกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
23 นางสาวสร้อย ยอดยิ่ง ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินกิจกรรม
24 นางสาวจรรยา ศิวิลัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินกิจกรรม
25 นายมงคล สุกใส ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินกิจกรรม
26 นายสนั่น ก๋อยฟอง โรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการดำเนินกิจกรรม
27 นายโยธิน ไทยภักดิ์ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการดำเนินกิจกรรม
28 นายทศพร ใจแก้ว โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินกิจกรรม
29 นางอรุณี ศรีนาค โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินกิจกรรม
30 นางวิลาวัลย์ ก้อนมณี โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินกิจกรรม
31 นางอารยา สุขเสน โรงเรียนพิริยาลัยฯ กรรมการดำเนินกิจกรรม
32 นางชนม์นิภา ร่องพืช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ กรรมการดำเนินกิจกรรม
33 นายยรรยง สายสีนพคุณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการดำเนินกิจกรรม
34 นางวัชรินทร์ สายสีนพคุณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการดำเนินกิจกรรม
35 นายเกษม ผัดขัน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินกิจกรรม
36 นางสาวยุรีพร หาญยุทธ โรงเรียนนารีรัตน์ฯ กรรมการและเลขานุการดำเนินกิจกรรม
37 นางเยาวลักษณ์ นุ่มนวล โรงเรียนลองวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินกิจกรรม
38 นายธีรศักดิ์ พรหมอ้าย โรงเรียนเทพนารี เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
39 นางนันท์นภัส ปิยรัตน์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
40 นางพิชญ์นภา สิงหกุล ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
41 นางสาวภัทริน ผาคำ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
42 นายยุทธนา สุทธิปัญโญ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
43 นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี โรงเรียนลองวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
44 นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว โรงเรียนลองวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
45 นายคารม ผาคำ โรงเรียนเทพนารี เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
46 นายอานนท์ ต้าวพรม โรงเรียนเทพนารี เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนและรายงานผล
47 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51 นายชานันท์ มณเทียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นายสมศักดิ์ เจริญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นางภัทราภรณ์ สุวรรณภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62 นายสันติ อวรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67 นางสาววรกชชยา สินธุชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68 นายสุมิน อุตระไชย รองผู้อำนายการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนายการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนายการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนายการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นางสาวพันธิตรา กระหวาย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นายเกรียงไกร วังกาษร ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นางแสงเดือน วงศ์พุฒ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางนันทกา ช้างน้อย ครูโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายสุเทพ กวาวสิบสาม ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางวีณารัตน์ พรมมา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายธนชาติ บุญชู ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นายธนชาติ บุญชู ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายกัมพล เทียมแสน ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางสาวราตรี ไหวเคลื่อน ครูโรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นายอดุลย์ เหมืองจา ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นางวรนันท์ คำลือ ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางกฤษดากร อินทรีย์ ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นางชนมล ศักดิ์ดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นายสุพจน์ สุขีธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นายสายชล ผาทอง ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นายอภิวัฒน์ วรรณสุวงศ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นายอิทธิกร จันใสย ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นายมนตรี เปียงงาม ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นางสุวิมล พิพิธจันทร์ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางเยาวลักษณ์ สุภาพ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางสาวจินตนา สุขแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นายพยุงศักดิ์ แก้วดำ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นายธนพล วังสมบัติ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นางสาวพันธิตรา กระหวาย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3)
103 นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3)
104 นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3)
105 นางทิพยมาศ อักษรนำ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3)
106 นางศิริวรรณ สุวรรณรินทร์ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3)
107 นางสุวิมล พิพิธจันทร์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.4-6
108 นางสุรีรัตน์ อนุวงศ์ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.4-6
109 นางแสงเดือน วงศ์พุฒ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.4-6
110 นางเยาวมาลย์ ผาทอง ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.4-6
111 นายสุเทพ กวาวสิบสาม ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.4-6
112 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ประธานกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการและเลขานุการกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางวิภาพร ไตรวุฒานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นายภานุพงศ์ สรรชัยพฤกษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
126 นายทองดี ดอยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
127 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
128 นายนิวัฒน์ กลับอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
129 นางสุทุน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
130 นางสาววนิชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
131 นายยุทธนา สุทธิปัญโญ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
132 นางวารุณี อรุณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
133 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
134 นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
135 นายเสรี สุขสำราญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 นายไพฑูลย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นางสังเวียน เศวตศิลา ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3)
138 นางกฤษดากร อินทรีย์ ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3)
139 นายไกรศร สิงห์บุตร ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3)
140 นางสาวนิตยา คำหน่วย ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3)
141 นางวีณารัตน์ พรมมา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3)
142 นางสมสุข พยัฆเนตร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.4-6)
143 นางมัญทะนา หมดห่วง ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.4-6)
144 นางกมลวัลย์ จันตา ครูโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.4-6)
145 นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.4-6)
146 นางคัทลียา กันกา ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.4-6)
147 นายชวลิต ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
148 นายประภาส อินสา ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
149 นายธนพล วังสมบัติ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
150 ว่าที่ร้อยตรีศุภกร บัวดี ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
151 นายธนชาติ บุญชู ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตโกศัยนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
152 นางสุภาพ กรุณา ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
153 นายนภดล เกิดช่วง ครูโรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
154 นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
155 นายชาญวิทย์ โกสินทร์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
156 นางกันยา แก้วเจริญ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น สหวิทยาเขตพลนคร (ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6)
157 นางวารุณี อรุณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จัดการข้อมูลศูนย์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]