หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เด่นถาวรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถิ่นสอนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกฤษณา เกียรติศิริถาวรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เด่นถาวรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถิ่นสอนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกฤษณา เกียรติศิริถาวรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
2. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนกรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
2. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนกรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการ
5. นายกฤษณา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นายกฤษฎา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธนู แสนเพ็ชรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายดุสิต กันธิยะโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรียา ดังก้องโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
2. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
2. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางอัจฉรา ฐานเจริญพรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวณนุชมนต์ แสนอุ้มโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปรานี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกานต์ ขันทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกฤษฎา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกฤษฎา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
2. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี อุ่นเรือนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี อุ่นเรือนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นางกรรณิกา คำถิ่นโรงเรียนกรรมการ
3. นางผ่องศรี จำปาแก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี จำปาแก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี จำปาแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางกรรณิกา คำถิ่นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางผ่องศรี จำปาแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางกรรณิกา คำถิ่นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ศิวิลัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมงคล สุกใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
6. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
8. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ศิวิลัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมงคล สุกใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
6. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายยรรยง สายสีนพคุณโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางวัชรินทร์ สายสีนพคุณโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางชนม์นิภา ร่องพืชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕กรรมการ
10. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบัวนำ ปิ่นชัยพัฒน์โรงเรียนพิริยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีนาคโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ก้อนมณีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวยุรีพร หาญยุทธโรงเรียนนารีรัตน์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปิยวรรณ สังข์จันทราพรโรงเรียนนารีรัตน์ฯประธานกรรมการ
2. นางอารยา สุขเสนโรงเรียนพิริยาลัยฯกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นุ่มนวลโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภานุพันธุ์ ภาคาผลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายณภัทร เมฆอากาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางประกายแก้ว เสียงหวานโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี บุญเทพโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา เถื่อนชื่นโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เสนาป่าโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปราณี บุญเทพโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณวิภา เถื่อนชื่นโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เสนาป่าโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา ขัดสมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววนิดา มาปงโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา ขัดสมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววนิดา มาปงโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ทิพย์วังเมฆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุธิชา ทะสุตะโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศน์วลี มังจักรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกณิกนันต์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายศศกร เฟื่องนิคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตรโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกณิกนันต์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายศศกร เฟื่องนิคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตรโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกณิกนันต์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรยา พวงขจรโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ สำลีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ หงส์สามสิบเจ็ดโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ ภาคาผลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนิวัฒน์ กลับอุดมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน ยศยาวิไลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ วงษ์รีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุทิน ยศยาวิไลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ วงษ์รีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววณิชา แม่นยำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย แก้วพรมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพิวานันต์ ฟั่นเต็มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ สำลีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐากูร ธนานุศักดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสุจินดา รัตนโสภาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนพรัตน์ สำลีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐากูร ธนานุศักดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสุจินดา รัตนโสภาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ ถิ่นสุขโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนูญ มะโนรสโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรประภา ไตรกิตติคุณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ ถิ่นสุขโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนูญ มะโนรสโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรประภา ไตรกิตติคุณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพร เสาร์แก้วโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา แสงสร้อยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทวีวรรณ คำสุขโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพร เสาร์แก้วโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา แสงสร้อยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทวีวรรณ คำสุขโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวองุ่น แซ่เฮงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุกิติ์ นาคสกุลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจรุงวิทย์ แก้วกุลศรีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุพล เต็งวีระกุลโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายอุดม จันทร์ทิพย์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุพล เต็งวีระกุลโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายอุดม จันทร์ทิพย์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร จะเฮิงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุชยา เจตะภัยโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
3. นางเรณู มากมายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเบญจพร จะเฮิงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุชยา เจตะภัยโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
3. นางเรณู มากมายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชมภูมิ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชมภูมิ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสงกรานต์ สุกินโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาสกร บุญทองโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวสิรยา พวงขจรโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิวานันต์ ฝั้นเต็มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]