รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  วิริยสังวรกุล
2. เด็กชายสุรนารถ  สุขี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายภานุพงษ์  ขัดแสนจักร
2. นายเกียรติศักดิ์  นันต๊ะปัน
 
1. นางศรีภา  สายซอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกนวรัตน์  บรรลือศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรเลงรมย์
3. เด็กหญิงชรินธร  ต่อเจริญ
4. เด็กหญิงวัชรมน  กาศทิพย์
5. เด็กหญิงศรุดา  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีใจวงศ์
2. นายภานุพันธ์ุ  ภาคาผล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวตริษา  วังกาวรรณ์
2. นางสาวธาราทิพย์  แสงทอง
3. นางสาวปรีญาพรรณ  กันหมุด
4. นางสาวศิริไพลิน  โชติช่วง
5. นายสหัสวรรษ  เปรมทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วมงคล
2. นางสุธนี  ธรรมศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำยวง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ฝาเรือนดี
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
2. นางพิกุล  เข้มขัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวสิริรัตน์  ม้าแก้ว
2. นายโยธา  แก้วสมนึก
 
1. นางพิกุล  เข้มขัน
2. นางวีณารัตน์  พรมมา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  กาศเกษม
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายวิศรุต  ธรรมสรางกูร
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพัชรพล  หนองกาวี
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณิชากร  อารินทร์
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองขัติ
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายเฉลิมพล  เขตหล่าย
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จานแก้ว
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาววีนัส  นวลคำ
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายดุลยวัต  สุธรรม
2. เด็กหญิงนพภัสสร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ขันทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ป้องกัน
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายชานน  คำมูล
 
1. นางศรีภา  สายซอ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไพชยนต์
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จีนหลี
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ทองมี
 
1. นายกฤษดา  วงศ์วาร
2. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคุณากร  ดอนดง
2. นายปวีร์  จันทร์แก้ว
3. นายพิชญ์  พากเพียร
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
2. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรภัทร  สอนบาลี
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถวายจีน
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายฤทธิรงค์  ฝั้นนุวงศ์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  หงษ์ระนัย
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายชนน  สิงห์นันท์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทียมแสน
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนิตา  ภักดีวิวัฒน์
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  วิหก
2. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ปัญโญ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินต๊ะเสน
4. เด็กหญิงณภัทร  สิงหสิริ
5. นางสาวณัฐชา  เห-รา
6. นายตรีทเศศ  ศรีบ้าน
7. นางสาวธนิตา  ภักดีวิวัฒน์
8. เด็กหญิงปราณชนก  พุทธิ
9. นางสาวปิยพร  บุตรเสน
10. เด็กชายสรวิชญ์  ผลดีประสิทธิ์
11. เด็กหญิงสิรภัทร  อุปนันไชย
12. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยเมฆา
13. เด็กหญิงอังคณา  พันดวง
14. นางสาวเบญญาภา  ใจคอดี
15. เด็กหญิงเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงเหาะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดอนโศรก
3. เด็กชายจอมเทียน  นภาวรกุล
4. เด็กหญิงจิตรานุช  ทองตา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีนาราง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่องพันธุ์
7. เด็กหญิงตุลยา  บัวแก้ว
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  สมสาย
9. เด็กหญิงนันทิยา  ขอนสุวรรณ
10. เด็กหญิงนุ่น  คิยานิ
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  อะจิมา
12. เด็กหญิงพรนิพา  คำลือ
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  ร่องแก้ว
14. เด็กหญิงมินธดา  บางโพธิ์
15. เด็กหญิงรวิพร  พุทธอาสน์
16. เด็กหญิงรัตติกรณ์  มาลง
17. เด็กหญิงศิริประภา  ใจแล
18. เด็กหญิงศุภาภรณ์  จันขยาย
19. เด็กหญิงเณศรา  บัวแก้ว
20. เด็กหญิงโสภณา  ยศประเสริฐ
21. เด็กชายไทยรักไทย  ชัยหงษ์
 
1. นายสืบพงศ์  หลงเวช
2. นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์
3. นางสุทธิรัตน์  ใจกลม
4. นางสุชยา  เจตะภัย
5. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
6. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายฉัตรชัย  กันกา
2. นายทศพล  กาทองทุ่ง
3. นายบุญธิภัสร์  ศรีระวัตร
4. นายภานุวัฒน์  เสรีวิทยา
5. นายสรวิชญ์  คิดชอบ
6. นายสุพิชญะ  อุบลสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายโกเมศ  แก้วกันทะ
 
1. นายมนตรี  ติวงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปลาลาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวแพรทองธาร    วิศาลทรัพย์
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวมัลลิกา  ใจนันท์
 
1. นางสาวนิสิตา  แมตเมือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส   รัตนชมภู
 
1. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตกานต์  ศรีเลิศ
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนัชชา  เพ็งเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธาราเขต   คณะนัย
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนิติธร  ก๊กไม้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรือนคำ
 
1. นางสาวนิสิตา  แมตเมือง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวอรจิรา  ตันมา
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส   รัตนชมภู
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวดี  กานต์เลิศจิรา
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชกร   เสนาหวาน
2. เด็กหญิงกรวี   จิตจง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทร์ศักดิ์
4. เด็กชายกิตติ   อินตุ้ย
5. เด็กชายกิตติพงษ์    แช่มชื่น
6. เด็กชายกิตติราช   เพาะเจาะ
7. เด็กชายฉัตรวัฒน์   กอบกำ
8. เด็กหญิงชรินรัตน์   ชุ่มใจ
9. เด็กชายชูชัย   ชาติเจริญ
10. เด็กหญิงฐิตินันท์   พิมสาร
11. เด็กหญิงณัฐณิฌา  รินทะรัตน์
12. เด็กชายณัฐพล   จินา
13. เด็กชายณัฐวเทพ   ทิหงษ์สา
14. เด็กหญิงด.ญ.ณัฐิดา  วุฒิโอสถ
15. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปันศิล
16. เด็กชายธนพงษ์   แก้วทอง
17. เด็กชายธนาปากานต์   พวงเหล็ก
18. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สมมิตร
19. เด็กหญิงธิดา   ใจการ
20. เด็กชายนวพล  ว่องวิศิษฎ์ศกุล
21. เด็กชายนันทิพัฒน์  สมบัติวงศ์
22. เด็กหญิงปพิชญา  ตอนปัญญา
23. เด็กหญิงปวรรัตน์  เสริมสร้าง
24. เด็กหญิงปิยธิดา  หมื่นโฮ้ง
25. เด็กชายพงศ์ธร   บุตรชา
26. เด็กหญิงพรชิตา   เกี๋ยงหนุน
27. เด็กหญิงพิชา   หนองช้าง
28. เด็กหญิงพิณศิริ  ปิ่นแก้ว
29. เด็กหญิงพิมชนก   ขาวสะอาด
30. เด็กชายยศภัทร   ซ้องกา
31. เด็กหญิงรวิกานต์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
32. เด็กหญิงวรัญญา  จักจาย
33. เด็กหญิงศศธร   ศศะรมย์
34. เด็กชายศิวพงษ์  ปิงใจ
35. เด็กชายศิโยน  ทนันชัย
36. เด็กหญิงสิริวิมล   ขัดติโย
37. เด็กหญิงสุชานันท์  พรมมา
38. เด็กชายสุรพัศ   สุภาพ
39. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมคงบุญ
40. เด็กหญิงเมสสิยาห์  วีระ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นายนิพนธ์  วงษ์ญาติ
4. นางจีราพร  วุฒิการณ์
5. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
6. นางกุลณัฐ  เตปินตา
7. นางสาวพรศรี  กองโกย
8. นายสุวัจน์  ดีตันนา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกรรณิการ์  นาห้วย
2. นางสาวกฤษณา  รอดอาวุธ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์  จันทร์แก้ว
4. นางสาวกัลยา  ฤทธิ์เต็ม
5. นางสาวกานต์นลิน  มีศรีสุข
6. นายกิตติศักดิ์  ดวงลา
7. นางสาวกุลณัฐ  พันเอม
8. นางสาวจินดา  เหล่ารัดเดชา
9. นายจิรกิตติ์  วงศ์สุวรรณ
10. นางสาวจิราพร  สืบต่างใจ
11. นางสาวจีราพา  มโนเจริญ
12. นางสาวชนนิกานต์  ศิริตั้งมั่น
13. นางสาวชลันดา  กินีสี
14. นางสาวชิษณุฎา  ศรีสุข
15. นางสาวฐิติกมล  หมดห่วง
16. นางสาวณัฐธิดา  แห่งพิษ
17. นางสาวณัฐพร  ตันตินะวะชัย
18. นางสาวธนพร  อินทร์ปรา
19. นางสาวธัญญารัตน์  ทาประเสริฐ
20. นางสาวธิษรัศม์  บุตรชา
21. นางสาวปฏิมาวดี  เรือนคำ
22. นางสาวปาริฉัตร  สันป่าแก้ว
23. นางสาวปิยะอร  พนมมรรค
24. นางสาวปุณยนุช  อินทรรุจิกุล
25. นางสาวภัททิยา  เหมืองใจ๋
26. นางสาวภัทรสุดา  พรวญเจริญ
27. นางสาวภัทร์ฐิตา  ฝากฝัง
28. นางสาวภีสย์  จันทราภานนท์
29. นางสาวยุพารัตน์  สุวรรณกาศ
30. นายวรินทร์  พวงลำ
31. นางสาวศุภสิณีย์  เผือกสี
32. นางสาวสิริรัตน์  อมฤทธิ์
33. นางสาวสุวนันท์  ทองคำ
34. นางสาวหทัยชนก  สรรพช่าง
35. นางสาวอชรายุ  จันเลน
36. นางสาวอรทัย  แยงพงษ์
37. นางสาวอริศราภรณ์  ยาสตรี
38. นางสาวอัสจิมา  สีสะอาด
39. นางสาวเขมิสรา  แดนโพธิ์
40. นางสาวเบญจมาศ  นาแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. MissKaho  Bandai
3. นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ
4. นางรัชชา  เล้าสกุล
5. นายจิรวรรธ  ท้วมภู่ทองดี
6. นายรังสิมันตุ์  บำบัด
7. นายวรัชพรรณ  นันติชัย
8. นางสาวนิสากร  คำวังจันทร์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จินารักษ์
2. นางสาวกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  มันทะเล
4. นายชิษณุพงศ์  ร่องเสี้ยว
5. นายทัศน์พล  เกิดสุข
6. นายนันทกร  สอนจิต
7. นายภาณุพงศ์  คำรังสี
8. นางสาวมุทิตา  ใฝ่ใจ
9. นายวสุพล  อินสม
10. นางสาวโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงญาณวรรณ  วิโจทุจ
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ใชยวัลย์
3. เด็กหญิงทักษพร  ซ้องกา
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุปัญญา
5. เด็กหญิงวงศ์รวี   พจนา
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุวรรณา
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิกานต์  โสมงคล
2. นางสาวชลธิชา  เวียงแก้ว
3. นางสาวณัฏฐณิชา  กาศสกุล
4. นางสาวณัฐธิดา  เมฆคะ
5. นางสาวธีรกานต์  ประสารยา
6. นางสาววริศรา  ลือโฮ้ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมู่ศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หงส์สามสิบเก้า
3. เด็กหญิงณัฐพร  หมูศิริ
4. เด็กหญิงนัทมล  วีระคำ
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทพสาธร
6. เด็กหญิงพิชชาฎา  ผาสุวรรณ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์แก้ว
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงสมัชญา  ขวดแก้ว
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วิลัยวงษ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เทพนม
2. นายดุสิต  กันยะมี
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวชัญญา  คูพรสุวรรณ
3. นางสาวฐิติวรดา  โคตสุภา
4. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
5. นายณัฐชนน  บุญเทพ
6. นางสาวณัฐริกา  สุรัฐติกุล
7. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
8. นางสาวทิพปภา  ศิริวาส
9. เด็กชายธัญย์ชนก  แควชล
10. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
11. นางสาวพัชรี  จองแค
12. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
13. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นางสาวกัลยกร  ศศิบุตร
3. นางสาวปติมา  มั่นมงคลจิต
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายปริญญา  ถิ่นสอน
3. เด็กชายปรเมษ  ธรรมสรางกูล
4. เด็กชายพงศ์อมร  กาวีละ
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เหมืองหม้อ
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคณนาถ   แสงทิพย์
2. เด็กหญิงธัญกมล  เตียวกุล
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎากร  ขันแก้ว
2. เด็กชายดุลยวัต  เมาควัน
3. เด็กชายนาถวัฒน์  ต๊ะศิริ
4. เด็กชายพีรวัส  บึกบัน
5. เด็กชายภูมินทร์  หมู่น้อย
6. เด็กชายรณภูมิ  เมาควัน
7. เด็กชายรัตนเทพ  ยิ่งลาภมรรคผล
8. เด็กชายศราวุฒิ  วงค์โพธิ์
 
1. นายอัชวิน   ทีฆาวงค์
2. นางกาญจนา  จักรพรพงศ์
3. นางสาวชลิตา  อ่อนนิวัฒนานนท์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนาราพร  วงศ์รัตนธรรม
2. เด็กหญิงพนิดา  อุ่นอารมย์
3. เด็กหญิงภัคชาดา  กิจภิญโญ
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นายพลร่ม  ดอกแก้ว
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวพิชญาภา  กัญจนะ
2. นางสาวมินตรา  ขอนดุสิต
3. นางสาวสิริโฉม  ช่างทองเก่ง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์โพธิ์
2. นายกิตติภณ  สมบูรณ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงได้
2. เด็กหญิงพิชยภา  อาคม
 
1. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
2. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชวรัตน์   กาวินคำ
2. เด็กชายปณิธาน  ประดับ
 
1. นางสุทิน   ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายบุญฤทธิ์  ผารุธรรม
2. นายภูมิ  เสภารัตนานันท์
 
1. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
2. นายจตรนต์  สายอุต
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน  เสนรังษี
2. เด็กหญิงศุลีพร  ดวงแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฎฐพล  ปราบริปู
2. นายนิติภูมิ  อุ่นอารมย์
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภวิกา  นันทะวิชัย
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  อนุรส
 
1. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
2. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายภูมิภัทร  พนัสจุฑาบูลย์
2. เด็กชายอภิศต์วรรษ  วันมา
 
1. นายณภัทร  เมฆอากาศ
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธัชเมธ  ซ้อนมณี
2. เด็กชายปิยะพัทธ์   ภิญโญ
 
1. นายณภัทร  เมฆอากาศ
2. นางสุทิน  ยศยาวิไล
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวรัตนาวลี  จันทร์ฉ่อง
2. นางสาวโชษิตา  คำปาแฝง
 
1. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
2. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษณพงษ์  ปันติ
2. นายณัชพล  ศรีดอนชัย
 
1. นางนิรชร  สุขสมศรี
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติพร  ยะกะจาย
2. นายณัฐกร  กองกิจ
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายบุรินทร์  ยิ้มมาก
2. นางสาววรรณชนก  สิงหกุล
3. นายศศิศ  ร่องดุสิต
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิดา  ศรีวิลัย
2. นางสาวอนงค์  คำวรรณ
 
1. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
2. นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ทรวงแก้ว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โลกคำลือ
3. เด็กชายอนันต์ชัย  กันนิยม
 
1. นายไพทูลย์  แสนเสนา
2. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา   เพลียหาญ
2. นายพรเทพ  ดอนแก้ว
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สีแก้ว
 
1. นายไพทูลย์  แสนเสนา
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  รูปทอง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อินตานอน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์งาม
 
1. นางนพรัตน์  สำลี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายทรงศักดิ์  เชื้ออ้วน
2. นางสาวพัชรี  สุวรรณ์
3. นางสาวสุวรรณี  ทองตา
 
1. นางสาวศรัณย่า  ทิพยกมลพันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  มีสอง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจักรธิชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์ลาด
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
2. นางนิภาพร  กันยะมี
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวชุติกาณจน์  แสนผล
2. นางสาวทิพย์ภากร  แก้วอิ่น
3. นางสาวศิริขวัญ  กวางกระโดด
 
1. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
2. นายวิทย์  ศรีชมภู
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวกมลรัตน์  วิโจทุจ
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  อินแดง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทาสี
4. เด็กหญิงธัญมาศ  ชาญประเสริฐ
5. เด็กหญิงวริษา  วันดี
6. เด็กชายอรรณพ  นันทิยา
 
1. นางสาวราตรี   ไหวเคลื่อน
2. นายจักรพงษ์  พรมตา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวชนกานต์  มุ้งทอง
2. นางสาวชนิลญา  ทนันชัย
3. นางสาวภัคจิรา  เกษาสะอาด
4. นายภูวเนตร  พรานกวาง
5. นางสาวสิรามล  สายสิน
6. นายสุริยนต์  เขื่อนสอง
 
1. นางสาวราตรี   ไหวเคลื่อน
2. นายจักรพงษ์  พรมตา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงพิกุล  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ธนพันธุ์โมฬี
2. นางสาวมะลิ  ไซยโวหาร
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวมยุรา  แซ่ท้าว
2. นางสาวรวีวรรณ  แซ่ท้าว
3. นางสาวรัตนา  แซ่เจียง
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ไหวเคลื่อน
2. นางสาวมะลิ  ไชยโวหาร
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพิ่มขึ้น
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สวนผล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วิโจทุด
 
1. นายวิทย์  ศรีชมภู
2. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สมพันธ์
2. นางสาวสุกานดา  สุระ
3. นางสาวสุรางคณา  ทาก๋า
 
1. นายประเสริฐ   ถิ่นทิพย์
2. นางปาริชาติ  สำลี
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศดา  ปัตพี
2. เด็กหญิงนิรมล  เพชรรัตน์พันธุ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  อุดคำมี
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางสาวนิภาพรรณ  สมันจิตร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวนฤมล  จันคำ
2. นางสาวพฤกษา  พรมอ๊อด
3. นางสาวเพ็ญนภา  บ้านสระ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เวียงทอง
2. นางสาวศุทธินี  เชียงทา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ดาวดึงส์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนหาญ
3. เด็กหญิงใหม้  แซ่เล้า
 
1. นางณัฐิญาภรณ์  วิทยวิชาอนันต์
2. นางสุนทรี  โค้นหล่อ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวณัฏฐา  สุวรรณประทีป
2. นางสาวบุรภรณ์  กึกแก้ว
3. นายมงคล  บุญปลูก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ยะวัน
2. นางมาลินี  ชำนาญณรงค์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนธเรศวร
3. เด็กหญิงพัชรพร  แสนกือ
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ไหวเคลื่อน
2. นางสาวศศิเพ็ญ  สีพา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวจารุภา  ตาแสง
2. นางสาวปวีณา  แสนหาญ
3. นางสาวศิริวรรณ  แสนว่าง
 
1. นางสาวปฏิมา  นาครักษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์    ยะวัน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายจีราวัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ประสงค์
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายชยันต์  เมือกเต็ม
2. นายภูสมิง  ชื่นบาน
3. นายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายนคร  พันธุ์วงษ์
2. นายบุญญาฤทธิ์  สิงคะปะ
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  หวังระบอบ
 
1. นางรำพึง  สิทธิวงศ์
2. นางวิภาพรรณ  แก้วกัน
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ชนสยอง
2. นางสาวนภาวรรณ  กันเสย์
3. นายวุฒินันท์  ชำนาญธรรม
 
1. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
2. นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  วรรณวงศ์
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุตรพงศ์
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  หมื่นโฮ้ง
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  ยาโพธิ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายณัฐพล  ใจใส่
 
1. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายธราวิทย์  ฉัตรทอง
2. นายสหัสวรรษ  อุปนันไชย
 
1. นางสาวมณีภัทร  บุญชู
2. นางสาวราตรี   ไหวเคลื่อน