ประชุมเตรียมความพร้อม
วันที่ 28 ก.ย. 2558 สหวิทยาเขตโกศัยนครร่วมกับสหวิทยาเขตพลนคร
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เวลา 13:00 น.
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11:41 น.