หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
2 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
3 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
4 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
5 นายดิเรก คุ้มเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
6 นายวีระชาติ สายใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
7 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
8 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
9 นายอุดม จันทร์ทิพย์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
10 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
11 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
12 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
13 นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
14 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
15 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
16 นางสาวเบญจวรรณ ใสศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
17 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
18 นางเทวรรณ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
19 นางวิภาพร ไตรวุฒานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
20 นายทองดี ดอยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
21 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
22 นายนิวัฒน์ กลับอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
23 นางสุทิน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
24 นางสาววณิชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
25 นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
26 นายเสรี สุขสำราญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
27 นายไพฑูลย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
28 นางวารุณี อรุณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
29 นายยุทธนา สุทธิปัญโญ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
30 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
31 นางสาวเบญจวรรณ ใสศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร
32 นางนริศรา หงษ์หนึ่ง ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
33 นางศิริพร วัฒนสัจจานุกูล ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
34 นางนัฐวรรณ ฬาทอง ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
35 นางพิชญาภา ประมายันต์ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
36 นายอุทัย ศักดิ์ทอง ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
37 นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
38 นางพิกุล เข้มขัน ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
39 นางนิภาพร กันยะมี ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
40 นางวัชรินทร์ สายสีนพคุณ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
41 นางศิรินุช หอมเนียม ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
42 นายเชาวรินทร์ สีใหม่ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
43 นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
44 นางสาวธัญญวรัศม์ โปทา ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
45 นายสมนึก ยอดเถื่อน ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน
46 นายณัฐวัตร ศิริประทุม นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
47 นางสาวกรกนก ฤทธี นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
48 นางสาวกัญญาลักษณ์ สีตื้อ นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
49 นางสาวกัณฐมณี นาพรม นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
50 นางสาวจิณห์วรา จันทราโยธากร นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
51 นางสาวจุฑารัตน์ ไก่แก้ว นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
52 นางสาวชญาภา พลอินต๊ะ นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
53 นางสาวชัญญานุช เชื้อวังคำ นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
54 นางสาวณัฐนรี กมลพันธ์ุ นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
55 นางสาวธัญวรัตน์ เทียนทอง นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
56 นางสาวยุพารัตน์ นุ่มนวล นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
57 นางสาวศลิษา พรหมเมศ นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
58 นางสาวอาทิตยา สุมณฑา นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน
59 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
60 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
61 นายเกตุชัย ปิ่นทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
62 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
63 นายอานนท์ กัวตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
64 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
65 นางพรศิริ อินทราวุธ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
66 นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
67 นายเกตุชัย ปิ่นทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
68 นางสมสุข พยัฆเนตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
69 นางณฐชล พนัสชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
70 นางจันทร์ฉาย วงศ์ถาวร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
71 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
72 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
73 นางสาวสินาภรณ์ มังกิตะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
74 นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
75 นางสาวเมธินี นันทิยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
76 นางสาวนิดาพร ประชุมชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
77 นางสาวนิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
78 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
79 นางสาวสินาภรณ์ มังกิตะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
80 นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
81 นางสาวเมธินี นันทิยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
82 นายเกตุชัย ปิ่นทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
83 นายอานนท์ กัวตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
84 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
85 นายพิชิต เกยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
86 นายอารีย์ รัตนปรีชากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
87 นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
88 นายอานนท์ กัวตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
89 นายอิทธิพล ชื่นบาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น
90 นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
91 นายอดุง สุคันธะมาลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
92 นางสาวพัชรมล แนวณรงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
93 นายชาญวิทย์ โกสินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
94 นางสาวนิตยา คำหน่วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
95 นางรัศมี กาศเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
96 พระเอกราช จนฺทสุวณฺโณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
97 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ฐิตเมธี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
98 พระมหาธีรภัทร ธีรภทฺโท โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
99 นายภูวนาถ โพธิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย
100 นายพิชิต เกยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น
101 นายธวัชชัย คำมีหล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น
102 นายนำพล ชัยพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น
103 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
104 นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
105 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
106 นายสุมินทร์ อุตระไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
107 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
108 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
109 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
110 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
111 นางอุมาวรรณ สง่างาม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
112 นางรุ่งนภา ขจีจิตร์ ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
113 นายปฐวี มณีวงศ์ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
114 นางแอนนา สมวงศ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
115 นางนริศรา หงส์หนึ่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
116 นายวีรพล สมภาร ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
117 นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
118 นายพยุงศักดิ์ แก้วดำ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
119 นางดารุณี วังหา ครูโรงเรียนลองวิทยา เลขานุการกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
120 นางสงกรานต์ สุกิน ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
121 นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
122 นางนพรัตน์ สำลี โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
123 นายฐากูร ธนานุศักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
124 นางสุจินดา รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
125 นางสุรางค์ ถิ่นสุข โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
126 นายมนูญ มะโนรส โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
127 นางจิรประภา ไตรกิตติคุณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
128 นางพร เสาร์แก้ว โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และบายศรีสู่ขวัญ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
129 นางสาวรัตนา แสงสร้อย โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และบายศรีสู่ขวัญ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
130 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และบายศรีสู่ขวัญ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
131 นางสาวองุ่น แซ่เฮง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
132 นายสุกิติ์ นาคสกุล โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
133 นายจรุงวิทย์ แก้วกุลศรี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
134 นายหัตถชัย มาบุญธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งและแบบชื้น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
135 นายสุพล เต็งวีระกุล โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งและแบบชื้น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
136 นายบุญส่ง จิตตา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งและแบบชื้น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
137 นายอุดม จันทร์ทิพย์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งและแบบชื้น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
138 นางเบญจพร จะเฮิง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
139 นางสุชยา เจตะภัย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
140 นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
141 นายภานุพันธุ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2DAnimation) ระดับม.ต้น
142 นายณภัทร เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2DAnimation) ระดับม.ต้น
143 นางประกายแก้ว เสียงหวาน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2DAnimation) ระดับม.ต้น
144 นางปราณี บุญเทพ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
145 นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
146 นายชัยวัฒน์ เสนาป่า โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
147 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
148 นายยุทธยา ขัดสม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
149 นางสาววนิดา มาปง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
150 นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book) ระดับม.ต้น
151 นางสุธิชา ทะสุตะ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book) ระดับม.ต้น
152 นางทัศน์วลี มังจักร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book) ระดับม.ต้น
153 นายกณิกนันต์ ดอกบัว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Web Editor ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
154 นายศศกร เฟื่องนิคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Web Editor ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
155 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Web Editor ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
156 นายกณิกนันต์ ดอกบัว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ปลาย
157 นางสาวสิรยา พวงขจร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ปลาย
158 นางปาริชาติ สำลี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ปลาย
159 นางสุทิน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
160 นายพิทักษ์ วงษ์รี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
161 นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
162 นางสาววณิชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.ปลาย
163 นายมนต์ชัย แก้วพรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.ปลาย
164 นางพิวานันต์ ฟั่นเต็ม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.ปลาย
165 นายไพทูลย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
166 นางนวลพรรณ คมขำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
167 นายวีระ มาผิว โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
168 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
169 นางแคทลียา สีลาแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
170 นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
171 นางปิยธิดา โพธิ์ประภา ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ประธานกรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
172 นางสาววาสนา เจริญคำ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
173 นายทศพร มั่งคั่ง ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
174 นางสาวพัชรินทร์ ทนันชัย ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
175 นายธีรศักดิ์ พรหมอ้าย ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
176 นายอานนท์ ต้าวพรม ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
177 นายคารม ผาคำ ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
178 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
179 นางสาวจิราพร พรหมปัญญา ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
180 นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ประสานงานและรวบรวมผลการแข่งขัน
181 ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย โพธิ์ประภา ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
182 นางสาวพิชามญชุ์ อุตมะ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
183 นางศิริพร มีเจริญ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
184 นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
185 นางสาวสุนิษา เชียงหลวย ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
186 นายสุรวี เขียวลี นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
187 นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
188 นางสาววิริยา ศรีใจอินทร์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ลงทะเบียน กำกับ ดูแลระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
189 นายปรีชา อักษรนำ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
190 นายทนงศักดิ์ สุชนก ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
191 นางอมรพรรณ สุชนก ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
192 นายยรรยง สายสีนพคุณ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
193 นายคณนาถ อนุสนธิ์ ครูอัตรจ้าง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
194 นายสมศักดิ์ หอมเนียม ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
195 ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย โพธิ์ประภา ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
196 นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่
197 นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
198 นายพิษณุ พินิจ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
199 นางวรรณภา พุ่มพวง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
200 นางดากานดา แสงพายัพ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
201 นางวันวิสาข์ กาวี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
202 นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
203 นายพิษณุ พินิจ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
204 นางวรรณภา พุ่มพวง ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
205 นางดากานดา แสงพายัพ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
206 นางวันวิสาข์ กาวี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินการ แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
207 นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือย ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
208 นางสาวปนัดดา ผาแก้ว คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
209 นางสาวอุทุมพร พี้เมีย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
210 นางสาวกัญญ์วรา ศรีคำภา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
211 นางสาวรวินันท์ พันธ์แก้ว คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
212 นางสาวศุภรัตน์ ใจพรม คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
213 นางสาวอัศวีนา สุทธิกมลนันท์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
214 นางสาวเมทนี ชาวเวียง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
215 นางสาวปพิชญาภา มหาวงศ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
216 นายโกวิทย์ ได้พร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
217 นางสาวรังสินี เขื่อนชนะ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
218 นางสาววิชุตา ใจเฉลา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
219 นางสาวแพรพรรณ เผ่าภูลี คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
220 นางสาววรรณษรัตน์ ส่งแสง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
221 นางสาวพัทมนภรณ์ หาดคำ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
222 นางสาวอุุไรรัตน์ แดงมา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
223 นายเนติพงษ์ จักรดี คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
224 นางสาวศดาวรรณ ขันทะบุตร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
225 นางสาวเขมิกา พังพรหมราช คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
226 นางสาวกฤษณา วงวีระ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน
227 นางสาวกานต์ธิดา พลภักดี คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางปิยธิดา โพธิ์ประภา e-mail : piyathida.p@hmk.ac.th Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]