หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เด่นถาวรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถิ่นสอนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกฤษณา เกียรติศิริถาวรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เด่นถาวรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา ถิ่นสอนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกฤษณา เกียรติศิริถาวรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมป์กรรมการ
3. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการ
5. นายกฤษณา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมป์กรรมการ
3. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการ
5. นายกฤษฎา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนู แสนเพ็ชรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
5. นางภัทรียา ดังก้องโรงเรียนสูงเม่นสชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธนู แสนเพ็ชรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
5. นางภัทรียา ดังก้องโรงเรียนสูงเม่นสชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ฐานเจริญพรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวณนุชมนต์ แสนอุ้มโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปราณ๊ วันมุลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฎฐกานต์ ขันทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกฤษฎา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
5. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกฤษฎา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
5. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเมธินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสำเริง ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพนม อาจคงหาญโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิินวิทยากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
7. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราษฏร์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
9. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
10. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
6. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราษฏร์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
8. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
9. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิินวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นางศิริพันธ์ แบ่งทิศโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นางศิริพันธ์ แบ่งทิศโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นางศิริพันธ์ แบ่งทิศโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
6. นางศิริพันธ์ แบ่งทิศโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพงศธร มงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุุภการต์ ฤทัยกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพงศธร มงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุุภการต์ ฤทัยกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพงศธร มงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุุภการต์ ฤทัยกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายทศพล ณุวงษ์ศรีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทรเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายพงศธร มงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุุภการต์ ฤทัยกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนเจริญราษฏร์ประธานกรรมการ
2. นายศุภกานต์ ฤทัยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศศิลดา มูลเมืองโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี อุ่นเรือนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ิึอุ่นเรือนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี จำปาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี จำปาแก้วประธานกรรมการ
2. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ศิวิลัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมงคล สุกใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
6. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
8. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ศิวิลัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมงคล สุกใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
6. นายโยธิน ไทยภักดิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบัวนำ ปิ่นชัยพัฒน์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีนาคโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ก้อนมณีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมป์กรรมการ
4. นางสาวยุรีพร หาญยุทธโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปิยวรรณ สังจันทราพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายอารยา สุขเสนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นุ่มนวลโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล มาปุ้งโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนภาพร สมศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฏธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรกร ชัยลอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางณัฐฏธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรกร ชัยลอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นางนภัสสร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร สมศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร สมศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร สายวงศ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร สายวงศ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางบุษยพรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพร สายวงศ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษยพรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐฏธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนภัสกร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวัชรกร ชัยลอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประชัญญ์ อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประชัญญ์ อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัตสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงพิศ กาศสกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัตสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงพิศ กาศสกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์ อินโองการโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์ อินทรโกศรโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์ ปินตามูลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววารุณี กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์ ปินตามูลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ เปี่ยมงามโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนอง ธนะภาษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ เปี่ยมงามโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนอง ธนะภาษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี กลิ่นหอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุปพา ไชยเนตรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี กลิ่นหอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุปพา ไชยเนตรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนารี สุขมีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิตา ใจอ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางภรณี แห่งพิษโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนารี สุขมีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิตา ใจอ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางภรณี แห่งพิษโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภรภัทร เทพจันทร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรำพรรณ เตชะบุญโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางภรภัทร เทพจันทร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรำพรรณ เตชะบุญโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัดสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุเทพ กวาวสิบสามโรงเรียนสรอยเสรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัดสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุเทพ กวาวสิบสามโรงเรียนสรอยเสรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชมภูมิ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชมภูมิ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวณนุชมนต์ แสนอุ้มโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
4. นางดารุณี วังหาโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวณนุชมนต์ แสนอุ้มโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
4. นางดารุณี วังหาโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมป์กรรมการ
3. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์เวียร์กรรมการ
5. นายกฤษณา วงค์วารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา อุดถาน้อยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางปิยธิดา โพธิ์ประภา e-mail : piyathida.p@hmk.ac.th Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]