รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายสิทธิโชค  เกียวซี
2. เด็กชายอนุชิต  ปิงตา
 
1. นางอารี  สีขำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  พลอยศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  แย้มเลี้ยง
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  นันตา
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยนันท์
3. เด็กหญิงมุทิตา  ขุนพระเดิม
4. เด็กหญิงรักศิกา  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงลัดดา  เมฆฉาย
 
1. นายอุดร  ภูสมสี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกัลยานิมิตร  สีใจ
2. นางสาวจิณห์วรา  ม่วงทิม
3. นางสาวนันทัชพร  นิธิกาญจนธาร
4. นายปิยภัทร  เมฆแสงสี
5. นายมงคล  วันต๊ะ
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โพธิ์ปลัด
2. เด็กชายพูลศักดิ์  อ้นมี
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นางสาวอุทัยวรรณ  โอ่งวัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสิรินดา  บุญทั่ง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปารณีย์  ธนสิริพงษ์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวชนิดา  คงศิริ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฟ้าใส  อินแผง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  บุญลอย
 
1. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายนันทวัตร  บัวประทุม
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหรือ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จีนทิม
2. เด็กหญิงสุนันธา  หมูปิน
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศศินา  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายจิตติณัฐ  มาดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงหนองลาน
2. เด็กหญิงวัชราพรรณ  ทิมา
3. เด็กหญิงศุฑามาศ  ขุมขำ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายทัตดนัย  ภู่ห้อย
2. นายวิ  แซ่หว้า
3. นายวีระเทพ  เจียจินดา
 
1. นายประจบ  ช้างอินทร์
2. นายธนาดูล  วันศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสุทธิดา  หลำตี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวกนกพร  พรมจุ้ย
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายวรเมธ  ฉิมมากรม
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายกฤตธรรม  ไชยดี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ธรรมโน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นคำ
4. นางสาวธนิสร  โพธิ์สอาด
5. เด็กชายนันทยศ  อินทร์เกิด
6. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
7. นางสาวพลอยไพลิน  เพชรพล
8. นายภูรี  อุ่นเต่า
9. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
10. นายวัขรพงษ์  รักธรรม
11. นายสถานุ  เอนอิง
12. เด็กหญิงสิรามล  คงรอด
13. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
14. นางสาวอุษณีย์  ฤกษ์บำเพ็ญ
15. เด็กหญิงเนติภรณ์  สีสดเขียว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. นายคนัสนันท์  เพิ่มพูล
3. นางสาวคันธรัตน์  สมอหอม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญโต
5. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
7. เด็กหญิงพิยดา  นกนาค
8. นายภูรี  อุ่นเต่า
9. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
10. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
11. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
12. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรสิงห์
2. เด็กชายกฤษณะ  เรือนก้อน
3. เด็กหญิงจิราภา  มณีชื่น
4. เด็กชายนพดล  คำจันทร์
5. เด็กชายนพดล  พ่วงจำนงค์
6. เด็กชายนิธิกร  สาจิตร
7. เด็กหญิงพิมพิรารัตน์  ยุทธยงค์
8. เด็กชายภมรเทพ  ฟักทอง
9. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
10. เด็กหญิงมณทิชา  ขจรภิรมย์
11. เด็กชายมนุเชษฐ์  พรมแพร
12. เด็กชายราเชนทร์  ทองทา
13. เด็กหญิงวิภาวี  ไชยสอน
14. เด็กชายวีรภัทร  สุขไผ่
15. เด็กชายวีรยุทธ  ชาญนาวา
16. เด็กชายศิวกร  ทับทิม
17. เด็กชายสหัสวรรษ  เม่นอยู่
18. เด็กหญิงสุภาพร  ทองคำนุช
19. เด็กชายสุวัฒน์  นกเผือก
20. เด็กชายอติรุจ  ภูลา
21. เด็กชายอาคิฬา  พาที
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายคมชลัฐ  คล้ายจินดา
2. นายจิระวัฒน์  สมแตง
3. นายณัฐวุฒิ  จินุศร
4. นายธนพล  สุขขา
5. นายบุญญฤทธิ์  อินทรคำสอน
6. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
 
1. นายสมพร  ตรีสงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายชยพล  พรมสิงห์
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายธนกร  จันทร์มีเทศ
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สีสกล
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  นนท่าปลา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายสิงเทศ
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวฐิตินันท์  โหนนา
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  แสนฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  นนท่าปลา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปรารถนา  พุฒหาร
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวชุติมณฑ์  สังศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์วิสาร
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายเอกวี  แซ่ลี
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พึ่งแย้ม
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤษขจร  รักตระกูลมงคล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชดี
3. เด็กชายธนโชติ  นะราศรี
4. เด็กหญิงปนัดดา  จันภักดี
5. เด็กชายพงศกร  หมีดง
6. เด็กหญิงรัตติยากร  เขตสถาน
7. เด็กชายวรากร  แซ่ฟุ้ง
8. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งนาม
9. เด็กหญิงอรอุมา  สาคะนิล
10. เด็กชายอลงกรณ์  พงษ์สิงห์
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกัญญามาศ  พิสุทธิโสภณ
2. นางสาวจารวี  ศรีบุตรตา
3. นางสาวชลิตา  วงษ์วะดี
4. นายธีรพงศ์  เอี่ยมโอด
5. นายนัฐพงษ์  แต่งเนตร
6. นายยุทธินันท์  ทองหงำ
7. นางสาววชิรญาณ์  คชมาตย์
8. นายวีรภัทร  ทองฟัก
9. นางสาวเสาวภา  นิระติใส
10. นายไชยยา  เผ่าคนชม
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวชลิตา  จันทะราช
2. นางสาวศรสวรรค์  จันทะคุณ
3. นางสาวอรญา  แสงธรรม
4. นางสาวเบญจวรรณ  โทจำปา
5. นางสาวเยาวลักษณ์  ลอยเหม็น
 
1. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
2. นายปารมีน  ทองอิสสระ
3. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
4. นางพิมพ์นารา  นุปิง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ยงท้วม
2. เด็กชายชัยณรงค์  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฐกิต  สามเกสร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นิลภัย
5. เด็กหญิงทาริกา  ประชากุล
6. เด็กชายพรภวิษย์  มั่นแดง
7. เด็กหญิงมนัชญา  สุขขวัญณัฐฐา
8. เด็กชายยศวรรธน์  คงทองแก้ว
9. เด็กชายวงสกร  สุคนธ์
10. เด็กหญิงวรรณวนัช  โท้แก้ว
11. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์โต
12. เด็กหญิงสุภัทรวดี  หอมอ่อน
13. เด็กหญิงหทัยชนก   การะเกตุ
14. เด็กชายอมรภิวัตน์  อนุอัน
15. เด็กชายเกษมสันต์  พันธวงษ์
16. เด็กชายเอกลักษณ์  มากมาย
 
1. นายนนทวัฒน์  มณีงาม
2. นางสาวพิมพ์พันธุ์  สิงห์โต
3. นางสาวพรรษา  ยศปัญญา
4. ดร.ปพลเดช  ทศวิภาค
5. ดร.เกตุสดารัตน์  แย้มพลอย
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. นางสาวกวินทิพย์  อุ่นพรม
3. นางสาวบุศรินทร์  ศรีแจ้ง
4. นางสาวประกายเดือน  บางศรี
5. นางสาวพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
6. นางสาวรัตติพร  เขียวยันต์
7. นางสาววรันยา  โกสาจันทร์
8. นางสาวเนตรนภา  เบ็งยา
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นายกฤตินัย  ดีขุนทด
2. นายทวีศักดิ์  แก้วแดง
3. นายปริญญา  พุ่มพวง
4. นายวัชรพงศ์  ดีดำแดง
5. นายเนติพร  วงษ์ภักดี
 
1. นายณัฐพล  ดีคำ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวดารานีย์  พุฒหาญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ทิมวงศ์
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายชุติพนธ์  จานตาดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันตุลา
3. เด็กชายติณห์  สีบัวแดง
4. เด็กชายนันทพงศ์  คงหนองลาน
5. เด็กชายประสิทธิศักดิ์  คุ้มตลอด
6. เด็กชายพีรพิพัฒน์  จันยูร
7. เด็กชายวัชรพงษ์  เพียยศ
8. เด็กชายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นายสถิตย์  พัวพัน
3. นายธงชัย  คำป้อง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชนะชัย  ดวงตานนท์
2. นายชนาธิป  ทวีโต
3. นายพิสิษฐ์  สีทัดแอ
4. นายภูมิพัฒน์  จันทร์ดา
5. นายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
6. นายอฑิศร  มอญชัยภูมิ
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ลี
2. นางสาวพิมพ์พจี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเชอรี่  แซ่ลี
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
2. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายดนุเดช  มิ่งมิตรวิบูลย์
2. นางสาวปิยนุช  แซ่ม้า
3. นายเจริญ  แซ่หว้า
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอรัญญา  สายทอง
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  ศรีกลั่น
2. เด็กชายศิลาชัย  จันทะคุณ
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายชญานิษฐ์  อ่ำเกตุ
2. นางสาวศรัญญา  ศรีอ๊อด
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกรชนก  คำภาแก้ว
2. เด็กชายชคัทพล  ต๊ะมาลี
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายวสันต์  ผสม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายศรัญยู  ผสม
2. นายสันติชล  หุมอาจ
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นางปภาวดี  ธนธรรมพิทักษ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐฏ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญฉ่ำ
 
1. นายวสันต์  ผสม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ยานาบัว
2. เด็กชายอดิสร  ทิพย์บุญมา
 
1. นายเจษฎากร  มากรื่น
2. นายเอนก  บุญเกิด
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  แสนลาน
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ม่วงรัก
 
1. นายวสันต์  ผสม
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวธนัชพร  เทศดี
2. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางสาวสุธาสินี  อินสุ
2. นางสาวกาญจน์ธิดา  สีอูด
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวกรรทิมา  สมกลม
2. นางสาวทิพวัลย์  ด่อนแผ้ว
 
1. นายเจษฎากร  มากรื่น
2. นายเอนก  บุญเกิด
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุธาทิพย์  เอี่ยมมี
2. นางสาวสโรชา  เจริญฤทธิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  กุลทอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  โยธะไชยสาร
2. เด็กหญิงภูริชญา  โพธิรังสิยากร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตรบรรจง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายพัสกร  มอนชัยภูมิ
2. นางสาวมาริสา  แสงบุตรดี
3. นางสาววราภรณ์  ขำนาพึง
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวสุภาวรรณ  นุชนาคา
2. นางสาวอนุสรา  มากดี
 
1. นายเจษฎากร  มากรื่น
2. นางวนิดา  ราชเพียแก้ว
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายจรัสชัย  แจ่มทับ
2. นายวรเมธ  โสภา
3. นายองอาจ  ลำใย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  แสงสว่าง
2. นายธนกฤต  บุมี
3. นายไพฑูรย์  สุพรรณธีรรัตน์
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงฐัญญารัตน์  พยัคคะมาส
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวนนทลี  สะคำภา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายคงกระพัน  คำอุ้ย
2. นายชณัฐกานต์  สุทธิ
3. นางสาวสุชาวรี  ราชอินตา
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เมืองวัง
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  ทองเนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงวริยา  คารวะสมบัติ
4. เด็กชายวีรพงษ์  ขันตี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองวัง
6. เด็กหญิงอินธิรา  เสรีวัลลภ
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวประภาวรินทร์  โป้มี
3. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อินทร์โฉม
2. นางสาวชมพูนุช  สุดแก้ว
3. นายปิยะรัฐ  ปิ่นทอง
4. นางสาวมนธิชา  เต้นลือ
5. นางสาวรัตนาวลี  นันภิวงค์
6. นางสาววัชราวารี  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
3. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวนนทิชา  ศรีบุญเลิศ
2. นางสาวสาวิณีย์  จานตาดี
3. นางสาวอารียา  ศรีกระบุตร
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวดาราวรรณ  ช้อนทองคำ
2. นางสาวพรพิมล  เม็งเกตุ
3. นางสาววรรณวิสา  มังกุด
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  บุญธรรม
2. นายวายุ  บุญกิจ
3. นายสุริยา  เบ็งยา
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายปิยวัฒน์  ขำนาพึง
2. นายสิทธิพงษ์  อารยะศิลปธร
3. นายเอกชัย  ด้วงหม้อ
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธูปคำ
2. เด็กชายวสวัฒน์  ไทยประเสริฐ
3. เด็กชายศิลป์ศรุต  เขื่อนเพชร
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  อุตมา
2. นางสาวสุมิตรา  ขุนอินทร์
3. นางสาวเครือฟ้า  กันยนต์
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  ปิงตา
2. นางสาวสุนิษา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันลิสิ
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวภรนุตา  อ่อนตานา
2. นางสาวเฟื้องฟ้า  ฉิมมาลี
3. นางสาวไอลดา  ทิพย์สิงห์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวนันทนา  อินแก้ว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  สารมะโน
2. เด็กชายณัฐรัตน์  คำผิวพา
3. เด็กหญิงวนิชยา  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  กอกอง
2. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไพสีทา
2. นางสาวปาริชาติ  สายบัวงาม
3. นายอิสระ  ชานุวัจน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  คงหนองลาน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่า
3. เด็กชายสายชล  พรมย่วน
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวผกากรอง  กล่ำเงิน
2. นางสาวสิรินยา  แก่นโงน
3. นางสาวอัมพร  สิงห์ขรณ์
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายณัช  แซ่สง
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
3. เด็กชายอนุสร  แซ่หลอ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
2. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กชายสงบ  แซ่หยาง
 
1. นางสาวปทิตตา  มหาธรณ์
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงค์  ไมลา
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  หมีดง
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์ดี
 
1. นางวิไลลักษณ์  โสตถิถาวร
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายคณิศร  ขำช้าง
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายณัฐพล  ไมลา
 
1. นายเอนก  บุญเกิด